Från och med den 1 januari 2015 ska överförmyndare lämna statistik till länsstyrelserna. Länsstyrelsen i Dalarnas län har i uppdrag att samla in statistiken på riksnivå.

För första gången finns nu överförmyndarstatistik samlad på både lokal och nationell nivå.

 

Följande uppgifter finns i den samlade statistiken:

Antalet tjänster i årsarbetstid hos överförmyndaren.

Antalet ställföreträdarskap och ställföreträdare.

Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap.

Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut.

Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän.

Antalet registrerade förmynderskap och i hur många av dessa det förekommer kontrollåtgärder.

Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör.

Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses.

Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare.

Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen.

Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit utan anmärkning.

 

Antalet tjänster i årsarbetstid

1 095,76

Antalet ställföreträdarskap

217 145 st

Antalet ställföreträdare

150 155 st

Fördelningen på olika kategorier av ställföreträdarskap

 

- Godemän enligt föräldrabalken 11 kap. 4 §

62 378 st

- Godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 4 §

102 190 st

- Övriga godemän enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

2 965 st

- Övriga godmanskap enligt föräldrabalken 11 kap. 1-3 §

3 769 st

- Godemän för ensamkommande barn

17 978 st

- Godmanskap för ensamkommande barn

51 031 st

- Förvaltare enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

10 797 st

- Förvaltarskap enligt föräldrabalken 11 kap 7 §

18 682 st

- Förmyndare enligt föräldrabalken 10 kap.

56 037 st

- Förmynderskap enligt föräldrabalken 10 kap.

41 473 st

Antalet ställföreträdaruppdrag för vilka arvode inte tas ut

25 409 st

Det sammanlagda värdet av tillgångar och inkomster som ställföreträdarna i kommunen förvaltar åt sina huvudmän

75 259 668 909 kr

Antalet registrerade förmynderskap med kontrollåtgärder enligt 13 eller 15 kap. föräldrabalken

9 411 st

Antalet ställföreträdare som entledigas utan att godmanskapet eller förvaltarskapet samtidigt upphör

11 640 st

Antalet godmanskap eller förvaltarskap som upphör på grund av att det saknas ställföreträdare och en ny inte kan utses

20 st

Överförmyndarens totalkostnad per ställföreträdarskap respektive kommuninvånare

 

- Totalkostnad per ställföreträdarskap

906 177 kr

- Totalkostnad per kommuninvånare

15 424 kr

Uppgift om totalkostnaden för ställföreträdarnas arvode och fördelningen av kostnaden mellan enskilda och kommunen

 

- Totalkostnad beslutade arvoden

1 105 138 181 kr

- Enskildes del i kronor

412 063 617 kr

- Enskildes del i procent

37 %

- Kommunens del i kronor

693 074 564 kr

- Kommunens del i procent

63 %

 

Antalet redovisningshandlingar som överförmyndaren har granskat och hur många av dem som varit med anmärkning

 

- Granskade redovisningshandlingar

224 104 st

- varav granskade med anmärkning

2 940 st

(Källa Länsstyrelsen i Dalarna 2016-12-29)

Statistik

Artiklar visade
1802605
Back to Top