(under arbete)

Kallelse til 18 års samtal
Migrationsverket kan under asylprocessen göra bedömningen att ensam-kommande underåriga inte längre är barn utan 18 år eller äldre. Det blir då kommunernas ansvar att bestämma om god man-uppdraget ska upphöra omedelbart, som till exempel överförmyndare/nämnd i Mora bestämt, eller först när beslut i asylärendet vunnit laga kraft som i Borlänge och Göteborg.

Att det skiljer sig åt mellan kommunerna beror på olika orsaker som till exempel hur man tolkat JO beslut och förekommande lagstiftning, politiska överväganden och kanske också otillräcklig juridisk kompetens. 
Kommunerna kan hantera den här frågan som de själva vill och därför finns det exempel på att en god man får kvarstå tills beslutet vunnit laga kraft, ett omedlebart entledigande, entledigande efter 3-4 månader eller erbjudande att bli kontaktperson under en viss tid och därtill flera andra varianter än så. 

Var man bor ska självklart inte avgöra  om tonåringar i en utsatt situation ska få den hjälp som kan behövas och om en god man ska kvarstå. Kommunerna behöver samordna sina åtgärder, inte bara vad avser ersättningar och anvisningar för uppdraget utan även om en god man ska kvarstå eller entledigas efter en ålderuppskrivning.TUT 13 månader eller 3 år
Tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller 13 månader innebär inga förändringar vad avser folkbokföring, studiebidrag och extra bidrag eller barnbidrag om alla övriga kritierier är uppfyllda. Men det viktigt, att ställföreträdare efter delgivningen, i synnerhet om beslutet avser TUT i 13 månader, omedelbart ombesörjer att huvudmannen blir folkbokförd och får ett personnummer  då en folkbokföring förutsätter att vistelsen i Sverige varit ett år eller längre.

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481

 

Parallel vardag 

"När antalet personer som sökte asyl i Sverige kraftfullt ökade under hösten 2015 utsattes den svenska mottagningsstrukturen för påfrestningar. Många av flyktingarna var barn och unga som kom ensamma eller tillsammans med sina familjer. Rapporten "Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen" belyser den svenska mottagningen av dem." (FORTE 2016-07-06) 

 

http://www.rgmv.se/index.php/nyhetsbrev/nyhetsbrev-nr-12-augusti-2016

 

Begränsat ansvar ansvar för gode män/vårdnadshavare vid återförening

 

Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för efter forskning och återförening vilar på den gode mannens/ vårdnadshavarens  axlar, så är det inte. Ansvaret för efterforskning och återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialtjänsten efter beslut om uppehållstillstånd men även barn/unga beroende på ålder och mognad men framförallt de närmast anhöriga. Läs mer

 

Tre sätt att stödja ungdomar som blivit myndiga

Som många gode män/vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp. I vissa fall är ett godmanskap berättigat i andra fall kan kan det vara tillräckligt att ungdomen utfärdar en fullmakt  eller att socialtjänsten beviljar att en kontaktperson utses. I samtliga fall förutsätter det att ungdomem samycker. Läs mer

 

Kommunplacering av ensamkommande barn/unga

I en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering.. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. (Regeringskansliet 2016-06-23)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/06/andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/

 

Ny blankett för dagbidrag och särskilda bidrag

I mars 2016 uppmärksammade Riksföreningen gode män Vårdnadshavare, RGMV, Migrationsverket på att barn/unga kan bli utan kläder därför att  gode män och vårdnadshavare som söker bidrag för deras räkning inte haft tillgång uppgifter om omkostnadsersättningar vilket  krävts vid ansökan om  bidrag. 

Anna-Johanna Viking, processledare, avd. boende och stöd på Migrationsverket lovade att prioritera frågan och i dagarna kommer en reviderad blankett som möjliggör för ställföreträdare att söka bidrag för barn/unga utan de krav som fanns tidigare.

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende och stödboende

 

Midsommarfirande

Ett gäng ungdomar, flertalet från Afghanistan, med ledare firade midsommar med danser från hemlandet.

 

Bidrag för glasögon och linser-gör så här

Sedan den 1 mars 2016 finns ett lagstadgat bidrag för ensamkommande barn/unga, barn i familjer som söker asyl samt de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i åldern 0-19 år till glasögon eller linser i de fall en legitimerad optiker vid en synundersökning konstaterat att de har en synnedsättning. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för ändamålet. Läs mer

 

 

Amin,färdig snickare om ett år-

Foto:J Samuelsson

20000 skolungdomar på Yrkes-SM

 

20000 skolungdomar besökte under tre dagar Yrkes-SM i Malmö där information gavs om olika yrken och elever tävlade i yrkesskicklighet. Men antalet elever som söker gymnasiets tolv yrkesprogram har minskat stadigt under de senaste åren, trots att arbets marknaden för många praktiska yrken är god. 2018 arrangeras Yrkes-SM i Uppsala.

 

Man känner sig maktlös

Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!

-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer

 

God mans möte med ungas missbruk

Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera

 

Åldersbedömning

"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/

magnetkamera

kanokasakerhetombarnsalder

Bankkort och budget

Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer

 

Skicka pengar till hemlandet 

Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer

Ensamkommande försvinner 

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx

Ekonomiska förutsättningar

Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15

 

Kommuner tar hem "sina barn" 

En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer

 

JO beslut

Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer

Bestämmanderätt

Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer

Sova över hos en kompis

Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer

 

Återreseförbud för ensamkommande

Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn

Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23

Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar

/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%

20MIG%202015

23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

 

Omkostnadsersättning till familjehem ska täcka dagersättning

Migrationsverket avslog dagersättningen till ett ensamkommande barn på grund av att barnet är placerat i ett familjehem och socialtjänsten betalar full omkostnadsersättning till familjehemmet. Barnet överklagade beslutet genom sin gode man och förvaltningsrätten upphävde beslutet och visade målet åter till Migrationsverket för fortsatt handläggning. (Kammarrätten i Göteborg, mål nr 4898-16, meddelad 2016-11-28.) 

______________________________________

Statistik 2017
63 ensamkommande barn och unga varav 7 flickor har till och med den 16 januari 2017 registrerats som asylsökande i Sverige. 
Flertalet från Afganistan 16,  Marocko 13, Somalia 7, Algeriet 6, Albanien 4.

Statistik 2016
Under 2016 kom sammantaget 2199 ensamkom mande barn och unga. Under 2016 avgjordes 9495 ärenden varav 3565 gällde afghanska ensamkom mande. 2131 fick bifall på sin ansökan och 617 avslag. Bifallsandelen borträknart Dublinfall var 78% jämfört med till exempel ensamkommande barn och unga från Marocko som var 16%.

Totalt utreste 176, varav 77 från Afghanistan, självmant till hemlandet i 15 fall med tvång. 188 utreste självmant till Dublinland i 6 fall med tvång.

Handläggningstiden var i snitt 353 dagar.

 

____________________________________

Tre sätt att stödja ungdomar som blivit myndiga 

Som många gode män och vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp

___________________________________

Prenumerationer och Nyhetsbrev

Gå tillwww.rgmv.se och fyll i uppgifterna för prenumeration respektive medlemskap.

___________________________________

 

Vägen till Sverige

Det förekommer att ungdomar på eget initiativ och mot föräldrarnas vilja söker sig till länder med bättre framtidsutsikter än vad hemlandet kan erbjuda, trötta på krig och konflikter. Men vanligtvis är det anhöriga, den klan de tillhör eller kriminella som bestämmer att ungdomen skall lämna hemlandet och bege sig till Europa
Vägen till Sverige

____________________________________

TUT 13 månader eller 3 år
Tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller 13 månader innebär inga förändringar vad avser folkbokföring, studiebidrag och extra bidrag eller barnbidrag om alla övriga kritierier är uppfyllda.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481

_____________________________________

Utökad möjlighet för syrier att ansöka om familjeåterförening
Regeringen kommer att utöka möjligheten för syriska familjer att ansöka om familjeåterförening genom att möjliggöra handläggning vid Sveriges ambassad i Khartoum i Sudan. Regeringen fortsätter samtidigt att se över om motsvarande ordning ska införas på ytterligare ambassader.(Regeringskansliet 2016.01-19)

 

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2017/01/utokad-mojlighet-for-syrier-att-ansoka-om-familjeaterforening/

 

Uppgivna  gode män att slutar
Riksföreninngen Gode män Vårdnadshavare, RGMVs talespersoner och länsombud uppger at de  dagligen får samtal från uppgivna gode män som åtagit sig godmanskapet för att hjälpa ensamkommande underåriga, men som nu i stället tvingas delta i en process som de uppfattar som rättsosäker och inte förenlig med uppdraget. En socialtjänst som på många håll havererat, personal på boenden som saknar kompetens, en utbildning för barn och unga som inte leder till måluppfyllelse för de allra flesta samt avsaknaden av stöd och utbildning gör att många gode män inte orkar fortsätta med uppdraget.

Manifestation mot våldet

Till den manifestation som anordnades vid stadshuset i Malmö med anledning av mordet på 16-åriga Ahmed Obaid kom närmare 1000 personer varav många var Ahmeds klasskamrater. Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson höll ett anförande och en släkting till Ahmed talade om den oro som finns  för barn och ungas framtid när våldet får råda. Men det är inte bara det ökade våldet som inger oro för framtiden det gör även ett ökat drogmissbruk, prostitution och kriminalitet inte minst bland ensamkommande barn och unga.
http://www.regeringen.se/regeringens-politik/rattsvasendet/brottsbekampande-och-brottsforebyggande/

_______________________________________

Vårdnadshavares ansvar
20 000 elever i grundskolan hade ogiltig frånvaro hösten 2015 däribland många nyanlända. "Vårdnadshavarna ska se till att barnet går till skolan, skolan har i sin tur ett ansvar att eleven får en trygg skolgång och deltar i de obligatoriska inslagen. Det är sedan hemkommunen som har det yttersta ansvaret för att se till att eleven fullgör sin skolplikt." (Skolinspektionen 2017-01-09)
______________________________

Ensamkommande ungdomar prostituerar sig
Det är inte bara papperslösa som säljer sex. Det förkommer även att ungdomar som bor på familjehem eller på HVB boenden utnyttjas. För gode män, Socialtjänst och personal på boenden finns det anledning att vidta åtgärder för att förhindra att ungdomar prostituerar sig eller tvingas till det.
http://www.svt.se/nyheter/lokalt/vast/ensamkommande-saljer-sex-pa-gatan
http://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/278-oevernattningar-maenniskohandel

Kommuner tar hem "sina barn" 

En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer

 

JO beslut

Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer

Bestämmanderätt

Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer

Sova över hos en kompis

Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer

 

Återreseförbud för ensamkommande

Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn

Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23

Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar

/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%

20MIG%202015

23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

 

Man känner sig maktlös

Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!

-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer

 

God mans möte med ungas missbruk

Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera

 

Åldersbedömning

"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)

http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/

magnetkamera

kanokasakerhetombarnsalder

Bankkort och budget

Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer

 

Skicka pengar till hemlandet 

Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer

Ensamkommande försvinner 

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26

http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx

Ekonomiska förutsättningar

Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15

 

Man känner sig maktlös
Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!
-Vad, säger jag, menar du att du och personalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer

 
God mans möte med ungas missbruk
Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera


Åldersbedömning
"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/magnetkamerakanokasakerhetombarnsalder


Bankkort och budget
Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämmanderätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer

Skicka pengar till hemlandet 
Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer


Ensamkommande försvinner 
Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx


Ekonomiska förutsättningar
Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. 
Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15

Kommuner tar hem "sina barn" 
En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer 

 
JO beslut
Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer


Bestämmanderätt
Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer


Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer

 Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23 Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

Kallelse til 18 års samtal
Migrationsverket kan under asylprocessen göra bedömningen att ensam-kommande underåriga inte längre är barn utan 18 år eller äldre. Det blir då kommunernas ansvar att bestämma om god man-uppdraget ska upphöra omedelbart, som till exempel överförmyndare/nämnd i Mora bestämt, eller först när beslut i asylärendet vunnit laga kraft som i Borlänge och Göteborg.

Att det skiljer sig åt mellan kommunerna beror på olika orsaker som till exempel hur man tolkat JO beslut och förekommande lagstiftning, politiska överväganden och kanske också otillräcklig juridisk kompetens. 
Kommunerna kan hantera den här frågan som de själva vill och därför finns det exempel på att en god man får kvarstå tills beslutet vunnit laga kraft, ett omedlebart entledigande, entledigande efter 3-4 månader eller erbjudande att bli kontaktperson under en viss tid och därtill flera andra varianter än så. 

Var man bor ska självklart inte avgöra  om tonåringar i en utsatt situation ska få den hjälp som kan behövas och om en god man ska kvarstå. Kommunerna behöver samordna sina åtgärder, inte bara vad avser ersättningar och anvisningar för uppdraget utan även om en god man ska kvarstå eller entledigas efter en ålderuppskrivning.


TUT 13 månader eller 3 år
Tillfälliga uppehållstillstånd på 3 år eller 13 månader innebär inga förändringar vad avser folkbokföring, studiebidrag och extra bidrag eller barnbidrag om alla övriga kritierier är uppfyllda. Men det viktigt, att ställföreträdare efter delgivningen, i synnerhet om beslutet avser TUT i 13 månader, omedelbart ombesörjer att huvudmannen blir folkbokförd och får ett personnummer  då en folkbokföring förutsätter att vistelsen i Sverige varit ett år eller längre.
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/folkbokforingslag-1991481_sfs-1991-481

 

Parallel vardag 
"När antalet personer som sökte asyl i Sverige kraftfullt ökade under hösten 2015 utsattes den svenska mottagningsstrukturen för påfrestningar. Många av flyktingarna var barn och unga som kom ensamma eller tillsammans med sina familjer. Rapporten "Nyanlända barn och den svenska mottagningsstrukturen" belyser den svenska mottagningen av dem." (FORTE 2016-07-06) 
http://www.rgmv.se/index.php/nyhetsbrev/nyhetsbrev-nr-12-augusti-2016

 

Begränsat ansvar ansvar för gode män/vårdnadshavare vid återförening
Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för efter forskning och återförening vilar på den gode mannens/ vårdnadshavarens  axlar, så är det inte. Ansvaret för efterforskning och återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialtjänsten efter beslut om uppehållstillstånd men även barn/unga beroende på ålder och mognad men framförallt de närmast anhöriga. Läs mer

 

Tre sätt att stödja ungdomar som blivit myndiga
Som många gode män/vårdnadshavare har erfarenhet av finns det ungdomar som även när de fyllt arton inte är "flygfärdiga" utan behöver fortsatt hjälp. I vissa fall är ett godmanskap berättigat i andra fall kan kan det vara tillräckligt att ungdomen utfärdar en fullmakt  eller att socialtjänsten beviljar att en kontaktperson utses. I samtliga fall förutsätter det att ungdomem samycker. Läs mer

 

Kommunplacering av ensamkommande barn/unga
I en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering.. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. (Regeringskansliet 2016-06-23)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/06/andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/

 

Ny blankett för dagbidrag och särskilda bidrag
I mars 2016 uppmärksammade Riksföreningen gode män Vårdnadshavare, RGMV, Migrationsverket på att barn/unga kan bli utan kläder därför att  gode män och vårdnadshavare som söker bidrag för deras räkning inte haft tillgång uppgifter om omkostnadsersättningar vilket  krävts vid ansökan om  bidrag. 

Anna-Johanna Viking, processledare, avd. boende och stöd på Migrationsverket lovade att prioritera frågan och i dagarna kommer en reviderad blankett som möjliggör för ställföreträdare att söka bidrag för barn/unga utan de krav som fanns tidigare.

 

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende och stödboende

 

Midsommarfirande
Ett gäng ungdomar, flertalet från Afghanistan, med ledare firade midsommar med danser från hemlandet.

 

Bidrag för glasögon och linser-gör så här
Sedan den 1 mars 2016 finns ett lagstadgat bidrag för ensamkommande barn/unga, barn i familjer som söker asyl samt de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i åldern 0-19 år till glasögon eller linser i de fall en legitimerad optiker vid en synundersökning konstaterat att de har en synnedsättning. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för ändamålet. Läs mer

 

20000 skolungdomar på Yrkes-SM
20000 skolungdomar besökte under tre dagar Yrkes-SM i Malmö där information gavs om olika yrken och elever tävlade i yrkesskicklighet. Men antalet elever som söker gymnasiets tolv yrkesprogram har minskat stadigt under de senaste åren, trots att arbets marknaden för många praktiska yrken är god. 2018 arrangeras Yrkes-SM i Uppsala.

 

Man känner sig maktlös
Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!

-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer

 

God mans möte med ungas missbruk
Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera

 

Åldersbedömning
"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/magnetkamera kanokasakerhetombarnsalder


Bankkort och budget
Det finns anledning för en god man vårdnadshavare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer

 

Skicka pengar till hemlandet 
Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer


Ensamkommande försvinner 

Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx


Ekonomiska förutsättningar
Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15 Kommuner tar hem "sina barn" 
En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer 

 

JO beslut
Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer


Bestämmanderätt
Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer


Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer

 

Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23 Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%20201523%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

Begränsat ansvar ansvar för gode män/vårdnadshavare vid återförening (2016-10-30)
Avsaknaden av tydliga avgränsningar kan innebära att uppdraget upplevs som gränslöst och att ansvaret för efter forskning och återförening vilar på den gode mannens/ vårdnadshavarens  axlar, så är det inte. Ansvaret för efterforskning och återförening har Migrationsverket i förekommande fall, samt socialtjänsten efter beslut om uppehållstillstånd men även barn/unga beroende på ålder och mognad men framförallt de närmast anhöriga.
 Läs mer


Anpassning av svensk rätt till Dublinförordningen  
(2016-10-30)
”Ändringen innebär att om Migrationsverkets eller Polismyndighetens beslut om överföring enligt Dublinförordningen överklagas och den klagande yrkar inhibition inom överklagandetiden, får beslutet om överföring inte verkställas innan en migrationsdomstol har prövat frågan om inhibition.(Justitiedepartementet 2016-09-23 
http://www.regeringen.se/contentassets/2a7ea18138804f4fbf73370bec9955de/ds-2016_34.pdf


Midsommarfirande
Ett gäng ungdomar, flertalet från Afghanistan, med ledare firade midsommar med danser från hemlandet.


Bidrag för glasögon och linser-gör så här
Sedan den 1 mars 2016 finns ett lagstadgat bidrag för ensamkommande barn/unga, barn i familjer som söker asyl samt de som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd i åldern 0-19 år till glasögon eller linser i de fall en legitimerad optiker vid en synundersökning konstaterat att de har en synnedsättning. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för ändamålet. Läs mer


 

20000 skolungdomar på Yrkes-SM (2016-10-30)

20000 skolungdomar besökte under tre dagar Yrkes-SM i Malmö där information gavs om olika yrken och elever tävlade i yrkesskicklighet. Men antalet elever som söker gymnasiets tolv yrkesprogram har minskat stadigt under de senaste åren, trots att arbets marknaden för många praktiska yrken är god. 2018 arrangeras Yrkes-SM i Uppsala.


Man känner sig maktlös
Socialsekreteraren ringer och säger att hon och gruppboendets personal har bestämt att eftersom A inte mår så bra på boendet så ska han får flytta till ett mindre gruppboende!
-Vad, säger jag, menar du att du och perso nalen på gruppboendet redan bestämt att han ska flytta utan att diskutera detta med mej som god man? Läs mer


God mans möte med ungas missbruk
Vi hade möte med socialsekreteraren idag ang hans önskan om att flytta till annan ort och HVB pga bra kompisrelation där, en annan afghan ensam kommande. Det framkom vid mötet med tolk på plats att han enligt egna uppgifter har haft/har mycket problem med droger och ibland känner stort sug.  Läs mera


Åldersbedömning
"Socialstyrelsens granskning av vetenskapliga studier om medicinsk åldersbedömning visar att magnetkamera kan minska risken för att barn bedöms som vuxna jämfört med traditionell röntgen. SBU:s genomgång av andra icke-radiologiska metoder visar att dessa saknar vetenskapligt stöd." (Socialstyrelsen 2016-04-20)
http://www.socialstyrelsen.se/nyheter/2016/
magnetkamera
kanokasakerhetombarnsalder


Bankkort och budget

Det finns anledning för en god man vårdnads havare att utnyttja sin bestämman derätt och ta hand om bankkort även om det leder till menings skiljaktigheter och osämja som i normalfallet dock är relativt snabbt över gående. Läs mer


Skicka pengar till hemlandet 
Det förekommer att ensamkommande ungdomar  skickar pengar för hjälpa familjen i hemlandet eller för att undvika repressalier om betalningar till långivare och smugglare uteblir. Läs mer


Ensamkommande försvinner 
Anpassade boendeformer för utsatta barn, bättre och tillgängliga utbildningar för gode män och insatser för att förbereda barn på ett eventuellt avslagsbesked.   Länsstyrelsen 2016-01-26
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/Sv/manniska-och-samhalle/manskliga-rattigheter/Pages/ensamkommande-barn-som-forsvinner.aspx


Ekonomiska förutsättningar
Oftast har ensamkommande inte pengar eller värdesaker med sig vid ankomsten till Sverige och har då rätt till en behovsprövad dagersätt ning och särskild ersättning vid angelägna behov, enligt vad som anges i Lagen om mottagande av asylsökande med flera, under väntetiden på beslut om avslag eller uppehållstillstånd. Läs mer

 

 

 

 

Kommunplacering av ensamkommande barn/unga (2016-10-30)
I en promemoria från Arbetsmarknadsdepartementet föreslås att en kommun som har anvisats att ta emot ett ensamkommande barn endast ska få placera barnet i ett boende i en annan kommun om kommunerna har ingått en särskild överenskommelse om placering.. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017. (Regeringskansliet 2016-06-23)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/departementsserien-och-promemorior/2016/06/andringar-i-fraga-om-sysselsattning-for-asylsokande-och-kommunplacering-av-ensamkommande-barn/


Ny blankett för dagbidrag och särskilda bidrag (2016-10-30)
I mars 2016 uppmärksammade Riksföreningen gode män Vårdnadshavare, RGMV, Migrationsverket på att barn/unga kan bli utan kläder därför att  gode män och vårdnadshavare som söker bidrag för deras räkning inte haft tillgång uppgifter om omkostnadsersättningar vilket  krävts vid ansökan om  bidrag. 

Anna-Johanna Viking, processledare, avd. boende och stöd på Migrationsverket lovade att prioritera frågan och i dagarna kommer en reviderad blankett som möjliggör för ställföreträdare att söka bidrag för barn/unga utan de krav som fanns tidigare.


Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om hem för vård eller boende och stödboende (2016-10-30)
Krav på säkerhetsrutiner och tydligare fokus på den enskildes behov. Bland annat ska det finnas rutiner för bedömningen om HVB-hemmet är lämpligt för den person som ska skrivas in.(Socialstyrelsen 2016-05-31)
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-14
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2016/2016-6-15


Kommuner tar hem "sina barn" (2016-10-30)

En vanlig källa till oenighet med socialtjänsten gäller placering på boenden som i regel görs med stöd av socialtjänstlagen (SoL) För att lösa boendefrågan snabbt och i brist på egna platser i kommunen köper socialtjänsten platser på HVB och familjehem i andra kommuner vilket ofta är en mycket kostsam lösning.Läs mer


JO beslut (2016-10-30)
Kritik mot socialnämnd för att ha omplacerat 17-åriga ensamkommande barn utan att först höra barnen och den gode mannen.Läs mer


Bestämmanderätt
Okunnighet hos olika aktörer om gode män och vårdnadshavares  ställning orsakar problem. Det gör det även i de fall gode män har uppfattningen att bestämmanderätten innebär en absolut vetorätt. Läs mer


Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.  Läs mer


Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att   påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23
Kammarrätten i Stockholm, inklk.Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar

/kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%
20MIG%202015
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf

 

Inkorperering av Barnkonventionen (201610-11)
Kammarrätten, som har uppmanats att yttra sig över betänkandet, avstyrker att i dess nuvarande utformning med undantag av förslagen till ändring i kommittéförordningen (1998:1474) och förordningen med instruktion (2007:1021) för Barnombudsmannen

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Remissvar/2016/Remissvar_Betänkandet%20Barnkonventionen%20blir%20svensk%20lag%20SOU_2016-19.pdf


Behörighet till gymnasieskolan (2016-09-25)

Den teoretiskt inriktade utbildning som erbjuds nyanlända elever idag passar dem illa och är inte anpassad till individuella behov, förutsättningar och den för flertalet korta studietiden. Bland annat därför blir två av tre inte behöriga till gymnasieskolan. För att fler nyanlända elever ska bli behöriga  och nå kunskapsmålen beslutade regeringen den 7 juli 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur utbildningen för de elever som kommer till Sverige under grundskolans senare år kan stärkas. http://www.regeringen.se/…/fler-nyanlanda-elever-ska-bli-b…/

Exempel på hur regeringen arbetar för att stärka nyanlända elevers förutsättningar i skolan.
http://www.regeringen.se/contentassets/1c7b1f8ed5d840919bfe46abf4875df6/exempel-insatser-for-nyanlanda-elever.pdf


Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (2016-09-25)

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). I lagrådsremissen föreslås en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.” (Utbildningsdepartementet, Regeringen 2016-07-21)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/07/ratt-till-behorighetsgivande-utbildning-inom-komvux/


SKL uppfattning om gode män/vårdnadshavares roll vid omplaceringar (2016-09-25)
Flera överförmyndare har under året uppgett till oss att kommuner börjat flytta ”hem” ensamkommande barn som tidigare anvisats till en annan kommun. Viss oklarhet verkar råda kring vilken bestämmanderätt den gode mannen och barnet har i dessa frågor och vi vill därför belysa några ställningstaganden i ämnet.Läs mer


Anses ha gjort sin födelsetid tillräckligt sannolik (2016-09-25)
Kammarrätten har i ett mål om folkbokföring ansett att en ensamkommande pojke gjort sin uppgivna födelsetid tillräckligt sannolik genom en afghansk id-handling samt genom att han under hela asylprocessen vidhållit samma födelsetid. (Kammarrätten i Göteborg 2016-08-23)
http://www.kammarrattenigoteborg.domstol.se/Templates/Pages/DV_Press.aspx?id=50268


Sommarjobb (2016-08-29)

Sommarjobb kan som bekant utgöra en viktig väg in i arbetslivet, och kanske inte minst för ensamkommande unga. Bra att veta är därför att en asylsökande som har fyllt 16 år och har identitetshandlingar, eller bedöms medverka till att klarlägga sin identitet, är undantagen från skyldigheten att ha arbetstillstånd i enlighet med 5 kap. 4  § utlänningsförordningen (AT-UND).

http://www.migrationsverket.se/download/18.2d998ffc151ac387159a280/
1463059120621/05+Aktuellt+om+maj+2016.pdf


Semester (2016-08-29)
En god man/vårdnadshavare kan självklart ta semester, men inte från uppdraget. Uppdraget är personligt och möjligheten att utfärda en fullmakt till någon annan under ledigheten är begränsad i tid och enbart till för mindre åtgärder. Det är  dock möjligt att bli entledigad och förordnas på nytt efter semestern. 


140 ensamkommande har återtagit sin ansökan (2016-08-29)
Hittills i år har cirka 3 000 personer återtagit sin asylansökan, jämfört med 981 samma period i fjol. Samtidigt ökar antalet avskrivna asylansökningar i år är det hittills över 6 800 ärenden som avskrivits bland annat för att den asylsökande inte kommer till utrednings samtal. Samma period i fjol var det drygt 2 100. Av de 3000 personer som har valt att återkalla sin ansökan har 140 st varit ensamkommande barn.(Migrationsverket 2016-05-04)


Tillsyn (2016-08-29)
Sju av landets 21 länsstyrelser utövar idag tillsyn gentemot överförmyndare i kommunerna och granskar även tillsyn av godmanskap och särskilt förordnad förmyndare för ensamkommande barn och dessa är Stockholm, Dalarna, Skåne, Norrbotten, Västernorrland, Västra Götaland och Östergötland.
Men liksom för elva år sedan kännetecknas verksamheten idag av bristande tillsyn och kvalitets kontroller.

http://data.riksdagen.se/dokument/GT04RRS26')


Nu börjar den tidsbegränsade lagen att gälla (2016-08-29)
Den tidsbegränsade lagen, som gör det svårare
 att få uppehållstillstånd i Sverige, träder i kraft i dag, 2016-07-20. Lagen innebär att det svenska regelverket kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner under tre år. 
– Detta för med sig stora förändringar för de sökande och deras anhöriga. Men det blir också en stor omställning för oss att börja tillämpa dessa regler, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.


http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-07-20-Nu-borjar-den-tidsbegransade-lagen-att-galla.html


Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux (2016-08-24)

Lagrådsremissen innehåller förslag till ändringar i skollagen (2010:800). I lagrådsremissen föreslås en utökad rätt att delta i kommunal vuxenutbildning (komvux) på gymnasial nivå i syfte att uppnå grundläggande och särskild behörighet till högskoleutbildning som påbörjas på grundnivå och som vänder sig till nybörjare.De nya bestämmelserna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.” (Utbildningsdepartementet, Regeringen 2016-07-21)
http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2016/07/ratt-till-behorighetsgivande-utbildning-inom-komvux/


Nu börjar den tidsbegränsade lagen att gälla (2016-08-24)
Den tidsbegränsade lagen, som gör det svårare
 att få uppehållstillstånd i Sverige, träder i kraft i dag, 2016-07-20. Lagen innebär att det svenska regelverket kommer att ligga på miniminivå enligt EU-rätten och internationella konventioner under tre år. 
– Detta för med sig stora förändringar för de sökande och deras anhöriga. Men det blir också en stor omställning för oss att börja tillämpa dessa regler, säger Fredrik Beijer, Migrationsverkets rättschef.

http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-07-20-Nu-borjar-den-tidsbegransade-lagen-att-galla.html


Behörighet till gymnasieskolan (2016-08-24)
Den teoretiskt inriktade utbildning som erbjuds nyanlända elever idag passar dem illa och är inte anpassad till individuella behov, förutsättningar och den för flertalet korta studietiden. Bland annat därför blir två av tre inte behöriga till gymnasieskolan. För att fler nyanlända elever ska bli behöriga  och nå kunskapsmålen beslutade regeringen den 7 juli 2016 att ge en särskild utredare i uppdrag att föreslå hur utbildningen för de elever som kommer till Sverige under grundskolans senare år kan stärkas. http://www.regeringen.se/…/fler-nyanlanda-elever-ska-bli-b…/

Exempel på hur regeringen arbetar för att stärka nyanlända elevers förutsättningar i skolan.
http://www.regeringen.se/contentassets/1c7b1f8ed5d840919bfe46abf4875df6/exempel-insatser-for-nyanlanda-elever.pdf


Kontrollåtgärder ger fortsatt effekt på antalet asylsökande till Sverige (2016-08-18)

Migrationsverkets prognos för 2016 utgår ifrån ett nedre och ett övre scenario samt ett planeringsantagande däremellan.Prognosen för antalet asylsökande år 2016 skrivs ned till mellan 30 000 och 50 000, och planeringsantagandet är att 34 500 personer varav 3 000 ensamkommande barn söker asyl i Sverige under 2016. (Migrationsverket 2016-07-25)
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-07-25-Kontrollatgarder-ger-fortsatt-effekt-pa-antalet-asylsokande-till-Sverige.html


Beslut i mål om byte av offentligt biträde
 (2016-07-21)
Skäl för byte till ett offentligt biträde som den enskilde har särskilt förtroende för har ansetts föreligga när några betydande biträdeskostnader ännu inte kunnat uppstå i målet. (Högsta förvaltningsdomstolen 2016-06-21)
http://www.hogstaforvaltningsdomstolen.se/Domstolar/regeringsratten/Avg%C3%B6randen/2016/Juni/6499-15.pdf


Nytt uppdrag för BO (20116-07-20)

Regeringen beslutar att ge Barnombudsmannen i uppdrag att bidra till ökad kunskap om varför ensamkommande barn försvinner. Diarienummer: S2016/04467/FST (Regeringskansliet 2016-07-01)
http://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2016/06/uppdrag-om-varfor-ensamkommande-barn-forsvinner/


Nu blir sfi en del av komvux (2016-07-20)
I dag upphör utbildning i svenska för invandrare (sfi) som en egen skolform och blir i stället en del av kommunal
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/nu-blir-sfi-en-del-av-komvux/


Uppdrag att förbättra tillsynen 2016-07-14
Regeringen har gett ett uppdrag till sju länsstyrelser att förbättra tillsynen och stödet till gode män och överförmyndare.
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/07/uppdrag-att-forbattra-tillsynen-av-gode-man-och-forvaltare/


Unga migranter (2016-06-25)

Under en följd av år har det varit känt att oseriösa personer åtagit sig ett orimligt antal uppdrag som god man i olika kommuner. Inte av intresse för barn/unga men för att tjäna pengar och de kan tjäna en million om året genom att åta sig trettio till kanske femtio uppdrag samtidigt. 


Praktikplatser för asylsökande (2016-06-25)

De flesta asylsökande kan praktisera på arbetsplatser runt om i Sverige. Innan den asylsökande kan börja praktisera behöver du som erbjuder praktikplatsen och Migrationsverket skriva under ett avtal.” Migrationsverket 2015-10-26 
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Arbetsgivare/Praktik-for-asylsokande.html


Ramadan (2016-06-21)

För en god man finns det goda skäl att ha vissa kunskaper om islam för att kunna agera för barn och ungas  bästa. Likaväl som vi förväntas hjälpa till med asylprocessen, skolan, boendet och många andra saker i deras vardag är det självklart att även frågor som gäller religion och livskvalitet ingår i uppdraget. 
Läs mer


Dom ger kommunen rätt att omplacera barn/unga (2016-06-08
Kammarrätten i Göteborg har i två domar konstaterat att Kumla kommun haft rätt att omplacera två ensamkommande barn från tillfälliga familjehem till kommunens HVB-hem för ensamkommande barn. Kammarrätten bedömer att kommunens beslut att omplacera barnen skapar en bättre sammanhållen bild av barnets hela livssituation och ger en ökad trygghet både nu och i framtiden. (Kammarrätten i Göteborg 2016-05-30) Läs mer


 

Medicinska åldersbedömningar (2016-05-27)

Medicinska åldersbedömningar av personer som söker uppehållstillstånd i Sverige behövs. Regeringen ger därför Rättsmedicinalverket i uppdrag att skyndsamt påbörja genomförandet av medicinska åldersbedömningar och omedelbart öka förmågan och kapaciteten på detta område.
(Pressmeddelande från Justitiedepartementet, Morgan Johansson 2016-05-20)
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/05/rattsmedicinalverket-far-i-uppdrag-att-genomfora-medicinska-aldersbedomningar/

 


 

Föreningar får ökade anslag för läxhjälp (2016-05-16)
"Regeringen har beslutat om en förordningsändring som innebär att elever i samtliga årskurser i grundskolan och motsvarande skolformer ska kunna erbjudas hjälp med läxor eller annat skolarbete utanför ordinarie undervisningstid." (Regeringen 2016-02-25)

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/
2016/02/ideella-foreningar-far-okade-anslag-for-laxhjalp/


Bidrag för glasögon (2016-05-16)
800 kronor i bidrag för glasögon eller kontaktlinser till barn och unga i åldern 8–19 år från och med 1 mars 2016, har regeringen bestämt. Regeringen har gett Socialstyrelsen i uppdrag att i ekonomisk kompensation betala ut motsvarande 120 000 000 kronor till landstingen för införandet av lagstadgat glasögonbidrag till barn och unga i åldern 8–19 år.

http://www.regeringen.se/artiklar/2016/02/fragor
-och-svar-om-bidrag-till-glasogon-for-barn-och-unga/ 


 

Asylsökande (2016-04-23)

De senaste sju dagarna har 499 personer sökt asyl i Sverige av dessa var 24 ensamkommande barn/unga, varav 13 % från Afghanistan.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2016/2016-04-08-502-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html


Vårdplan och Fullmakt (2016-04-23)

Socialtjänsten i vissa kommuner skickar fullmakter för undertecknande till gode män och vårdnads havare. Självklart finns det anledning att samverka men om du inte finner det lämpligt så skriv inte under fullmakten. 

I de fall du får en begäran per post om dina syn punkter på en vårdplan  kan det vara ett bra tillfälle att delge socialtjänsten det du anser vara ”din ungdoms” bästa utifrån vad du och ungdomen kommit fram till.


Tradegi för ungdomar-förlust för samhället (2016-04-22)

En rapport från Skolverket visar att bara en av tre elever gått vidare till ett nationellt gymnasieprogram tre år efter att de börjat på språkintroduktion. Rapporten visar också att det finns behov att utveckla språkintroduktion och hur nyanlända ska introduceras till svensk gymnasieutbildning. (Skolverket 2016-04-06)
Det är angeläget att snabbt och effektivt ta fram åtgärder för att få unga nyanlända till utbildning och arbete. Kanske ryms inte dessa åtgärder inom dagens system och gode män bör öveväga att redan vid skolstarten försöka ordna med hantverksutbildningar för de äldre ungdomarna som ett alternativ till en utbildning som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv. 
http://www.skolverket.se/publikationer?id=3622


Barnrättighetsutredningen (2016-04-05)

Fredag den 11 mars överlämnade Barnrättighetsutredningen sitt betänkande till barnminister Åsa Regnér om hur FN:s barnkonvention kan göras till svensk lag. Regeringens utredare, Anita Wickström, föreslår också ett kunskapslyft om konventionens praktiska tillämpning i förhållande till olika verksamheter.

http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2016/03/barnrattighetsutredningens-presenterade-sina-slutsatser-for-barnminister-asa-regner/


ICA kort spärras (2016 01 22)
Många gode män har erfarit och andra kommer framöver göra det att Migrationsverket spärrar ICA kortet och att utbetalningar av dagsbidrag  och bidrag för kläder till ensamkommande barn och unga som är placerade på familjehem upphör. Vissa kan vara undantagna beroende på hur avtalet mellan kommunen/och familjehemmet alternativt konsultföretaget är utformat.

Anledningen till att bidragen upphör är att Migrationsverket anser att dessa ersättningar ingår i den omkostnadsdel som utbetalas till familjehemmet alternativt konsultföretaget. Information i frågan har utlovats av Migrationsverket men uteblivit.

För gode män till ungdomar på Familjehem är uppdraget detsamma inklusive den del som gäller ekonomin så det finns anledning att kräva uppgifter av kommunen, familjehemmet eller konsult företaget för att kunna ta ansvar för ekonomin och kunna redovisa ekonomin om en redovisning efterfrågas av Överförmyndaren.


Unga ensamkommande migranter
Den ungdom som du blir god man för är en oftast en målmedveten ung människa som präglats av uppväxtvillkoren i sitt hemland och i många fall påverkats av upplevelser under resan därifrån. Läs mer 


Beräkningar, asylsökande
Vid en presskonferens den 22/10 meddelade regeringen att:
Beräkningarna för 2015 rör sig mellan 140000 och 190000 asylsökande, varav 29000-40000 är ensamkommande barn.
2016 ligger beräkningarna på mellan 100000 och 170000, varav 16000-33000 är ensamkommande barn. Osäkerheten är dock mycket stor och Migrationsverket bedömer att det kan komma både färre och fler asylsökande än alternativen anger.
-EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver, säger Merjem Maslo, omvärldsanalytiker på Migrationsverket.


Åldersbedömning
"Migrationsverket anpassar nu sin praxis för medicinska åldersbedömningar till en dom i Migrationsöver- domstolen. Konsekvensen av detta är att den asylsökande själv får ta initiativ till att låta genomföra en medicinsk åldersbedömning.”
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-09-04-Migrationsverket-andrar-sitt-arbetssatt-kring-medicinska-aldersbedomningar.html


Civicio Zero och A 28
I den eviga staden Rom med Vatikan staten, Colosseum och närmare tre miljoner innevånare ligger i ett oansenligt område utmed järnvägen Cervicio Zero på Via dei Bruzi nr 10, 2 km söder om Termini.Läs mer


Samtal med tolk
En av flera faktorer som skiljer uppdraget som gode män för ensamkommande unga från ett vanligt godmanskap är att samtalen med ungdomen under en relativt lång tid måste genomföras med hjälp av en tolk. Läs mer


Offentlighets-sekretesslagen
I Migrationsverkets verksamet reglerar Offentlighets- och sekretesslagen vilka handlingar och uppgifter som skyddas av sekretess.
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Pressrum/
Läs mer


Rosorna blommar i Kabul 
Anna-Karin Johansson, SAKs generalsekreterare, befinner sig regelbundet i olika delar av Afghanistan. (se vidare SAKs hemsida 


Flyktingar på Malta
Som Europas sydligaste stat, tillsammans med den italienska ön Lampedusa, är Malta första asylland för tusentals flyktingar. fortsSå arbetar Migrationsverket med asylärenden

Anders Danielsson,  general direktör, på Migrationsverket bemöter kritik som  riktats mot verket. forts Bli svensk med borgare

För dem som söker medborgar skap i Sverige ställs en hel del krav och det kan ta mellan två till åtta år innan en ansökan beviljas förutsatt att alla förutsättningar uppfyllts.fortsHur många uppdrag
Samhället har i förvissning om att uppdraget som god man/vårdnads havare utförs fortsBeslut om stödboende (2016-01-22)

Riksdagen har nu fattat beslut om att stödboende ska bli en ny boendeform för barn och unga mellan 16-20 år. Boendeformen kommer att vara aktuell för barn och unga som socialtjänsten har bedömt kan klara ett mer självständigt boende.IVO 2015-12-17
http://www.ivo.se/nyheter/2015/riksdagen-har-fattat-beslut-om-stodboende/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H301SoU5  Vad räknas som skolk?
All ogiltig frånvaro räknas som skolk. Om den studerande har ogiltig frånvaro som uppgår till fyra timmar eller mer under en månad, ska skolan rapportera det som skolk till CSN. Frånvaron ska ske vid upprepade tillfällen. För gode män finns det en påtaglig risk att bli återbetalningsskyldiga då skolor inte frekvent rapporterar frånvaro och inte sällan meddelar HVB eller familjehemmet i stället för den gode mannen. CSN 2015-07-08
http://www.csn.se/press/fakta-skolk
http://www.csn.se/aktuellt/2015/1.15722Vuxna asylsökande uppger att de är minderåriga

På grund av den stora belastningen påMigrationsverket är ålderskontrollerna eftersatta. Det finns vuxna asylsökande som utnyttjar detta och uppger att de är underårigaoch placeras därför i familjehem, på HVB avsedda för barnoch ungdomar, går i skolan tillsammans med elever itonåren och får en god man år. Läs merResa till anhöriga
Det förekommer att ungdomar vill resa till sina hemländer för att hälsa på sin mamma och andra anhöriga. Varken socialtjänsten eller en särskilt tillförordnad vårdnadshavare (STV) har anledning motsätta sig sådana resor om det bedöms som säkert och om det i övrigt kan anses vara för ungdomen bästa. FortsGode män hoppar av
Samtidigt som behovet av gode män till ensamkommande aldrig varit så stort som idag så orkar många gode män inte fortsätta med sina uppdrag beroende på att socialtjänsten... Läs mer Ersättningar, bidrag... 
och skicka pengar till anhöriga. Asylsökande ensamkommande barn unga som saknar pengar eller andra tillgångar.Läs mer Om Somalia
Det rättsliga ställningstagandet klargör hur situationen i Somalia ska bedömas utifrån bestämmelserna i 4 kap. 1 § och 2 § första stycket 1 p. andra ledet utlänningslagen. Läs merMedicinska åldersbedömningar
Barnläkarföreningen presenterar sin syn på medicinska åldersbedömningar av asylsökande ungdomar. BLF,Anders Hjerne 2015-07-17
http://www.barnlakarforeningen.se /2015/07/17/angaende-medicinska-aldersbedomningar-av-asylsokande-ungdomar/God man/vårdnadshavares ansvar
En god man/vårdnadshavares ansvar för efterforskning och återförening är mycket begränsade och handlar i huvudsak om...fortsHur kommer de hit
Utrustade med en plastdunk för personliga behov, en vattenflaska och några dadlar eller apelsiner fraktas de i dagar genom Europa vanligtvis med bil eller långtradare. 
http://www.rgmv.se/index.php/migration/vagen -till-sverige3http://www.rgmv.se/index.php/migration/zakarias-fran-afghanistanKan det vara människohandel
Varje år försvinner barn och unga. Hur många är oklart  och det är sällan de påträffas. forts Barn/unga försvinner
När barn unga försvinner från boenden är det i huvudsak två faktorer som avgör om en god man skall kvarstå eller entledigas. Läs mer Ansluter sig till terror organisationer
Flertalet ensamkommande tar avstånd från terrororganisationer och låter sig inte rekryteras utan försöker skapa sig ett bra liv i Sverige. fortsSKL vill inte ha gode män (2016-01-03)
"Sveriges kommuner och Landsting (SKL) anser att regeringen  snarast bör ta initiativ till att se över systemet med gode för ensamkommande barn och ungdomar.Enligt SKL är det ytterst angeläget att lagen om  gode män för ensamkommande barn ändras. Inriktningen bör vara att ensamkommande  barn istället för en god man ska få en professionell företrädare utsedd."Migrationsverkets experter förklarar
 
Dublinförordningen 
 
Migrationsverkets Martin Lindén, enhetschef för Dublinenheten, och Madelene Bergdahl, expert på migrationsrättsenheten,  besvarar frågor om Dublinförordningen. Migrationsverket 2015-12-04
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-12-04-Migrationsverkets-experter-forklarar-Dublinforordningen.html Krav på återbetalning av studiemedel
Att ha kontroll på att ungdomarnas närvaro i skolan och på deras ekonomi är viktigt då särskilt tillförordnade vårdnadshavare kan bli återbetalnings skyldiga av studiemedel när skolan rapporterar frånvaro till CSN. Ett flertal särskilt tillförordnade vårdnadshavare har fått krav från CSN på flera tusen kronor och riskerar att inte bara förlora pengar utan även att hamna hos Kronofogden.Barnpension och efterlevandestöd 
Barnpension kan sökas för de barn som har mist en eller båda sina föräldrar. Då våra ensamkommande barn/unga saknar föräldrar som arbetat i Sverige så söker man efterlevande stöd istället.Läs mer Förändringar i FB 
Den 1 januari 2015 trädde vissa förändringar i kraft som innebär förbättringar för gode män/vårdnads havare. fortsAsylprocessen påbörjas utan en god man närvarande
Trots att en god man enligt lag skall bistå barn/unga med asylansökan och även bekräfta den, påbörjas idag asylprocessen utan en god man närvarande.  www.rgmv.se Om Afghanistan
Afghanistan gränsar till Pakistan, Indien, Kina, f.d. Sovjet och Iran. Landet har ingen kustgräns. Att landet saknar kustgräns försvårar relationer med grannländer eftersom kusten kunde ha skyddat och bevarat handeln med andra länder. Läs merBarn/ungas bästa
Det kan inte anses vara meningsfullt eller för deras bästa att de barn/unga som skall lämna Sverige, skall studera för att få. Gör så härUtbildningen för nyanlända elever dåligt anpassad
Den teoretiskt  inriktade utbildning som nyanlända elever erbjuds passar dem illa. forts Vem hjälper en god man/vårdnadshavare 
Uppdraget är givande och viktigt, men inte utan påfrestningar.Läs merRättsligt ställningstagande
Angående prövning och bedömning av barns ärende om uppehållstillstånd enligt 5 kap. 6 § och 12 kap. 18 § första stycket 3 utlänningslagen. forts


 

Antalet asylsökande minskar
De senaste sju dagarna har 1929 personer sökt asyl i Sverige. Av dessa var  369 ensamkommande asylsökande barn, och av dem var 75 % afghaner.  I början av december var antalet över 6000 och tidigare under hösten omkring 10000. Migrationsverket 2015-12-30
http://www.migrationsverket.se/Om-Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv-2015/2015-12-30-Nagot-over-1-900-asylsokande-de-senaste-sju-dagarna.html


 


Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23 Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar /kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdfAsylkvittots giltighetstid
Eftersom det tar längre tid för asylsökande att få sina LMA-kort har Migrationsverket beslutat att förlänga asylkvittonas giltighetstid från 14 till 30 dagar. Migrationsverket 2015-11-25
http://www.migrationsverket.se/Andra-aktorer/Landsting/Nyhetsarkiv/Aktuellt-for-landsting/2015-11-25-Asylkvittots-giltighetstid-har-andrats-fran-14-till-30-dagar.html


 

Beslut om stödboende
Riksdagen har nu fattat beslut om att stödboende ska bli en ny boendeform för barn och unga mellan 16-20 år. Boendeformen kommer att vara aktuell för barn och unga som socialtjänsten har bedömt kan klara ett mer självständigt boende.
IVO 2015-12-17
http://www.ivo.se/nyheter/2015/riksdagen-har-fattat-beslut-om-stodboende/
http://www.riksdagen.se/sv/Debatter--beslut/Debatter-och-beslut-om-forslag/Arendedebatter/?did=H301SoU5 

 Osäker prognos
Migrationsverkets beräkningar pekar på att 24000 barn och unga söker asyl i Sverige, 2016 men beräkningarna är osäkra. 
– EU:s och enskilda medlemsstaters agerande kommer att ha en avgörande betydelse för hur många asylsökande som når Sverige framöver, säger Merjem Maslo, omvärlds analytiker på Migrationsverket. Migrationsverket 2016-01-28Fram till och med de 28
januari i år har Migrationsverket registrerat 620 ansökningar från ensamkommande omyndiga motsvarande antal inkomna ärenden januari 2015 var 560. 
http://www.migrationsverket.se/Om
Migrationsverket/Nyhetsarkiv/Nyhetsarkiv
2015/2015-10-22-Stor-osakerhet-i-prognosen--EUs-agerande-avgorande.html


 

Sova över hos en kompis
Omställningen till svenska förhållanden kan vara omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Behovet av att bryta en inrutadtillvaro med långa påfrestande väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort.
Som tonåringar vill de känna sig fria och umgås med kompisar som svenska ungdomar och trots omständighe terna försöka leva ett normalt liv. Läs mer


 

Återreseförbud för ensamkommande
Dom: Fråga om det finns särskilda skäl mot att påföra återreseförbud för ett ensamkommande barn.
Målnummer: UM623-15 Avdelning: 1 MIG 2015:23 Kammarrätten i Stockholm, inklusive Migrationsöverdomstolen 2015-12-18 
http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar kammarrattenistockholm/Domar/Domar%202015/Referat%20MIG%202015 
23%20M%C3%A5l%20nr%20UM623-15.pdf 


 


Asylkvittots giltighetstid
Eftersom det tar längre tid för asylsökande att få sina LMA-kort har Migrationsverket beslutat att förlänga asylkvittonas
giltighetstid från 14 till 30 dagar. Migrationsverket 2015-11-25 
http://www.migrationsverket.se/Andraaktorer/Landsting/Nyhetsarkiv/Aktuellt-for-landsting/2015-11-25-Asylkvittots-giltighetstid-har-andrats-fran-14-till-30-dagar.html

Statistik

Artiklar visade
1763691
Back to Top