Sova över hos en kompis
Självklart måste man ha förståelse för barn och ungdomars utsatta situation, omställningen till svenska förhållanden är omvälvande och anpassningen inte alltid problemfri. Här blir de barn igen och tillvaron är kravlös, uppgifter som gör dem behövda få och omgivningen är förstående.  Till det kommer inte sällan oro för familjen i hemlandet men också en längtan att börja leva det nya livet och att drömmar ska bli verklighet.
Behovet av att bryta en inrutad tillvaro med förekommande långa väntetider på asylutredningar, hälsokontroller, skolgång och BBIC utredningar är i många fall stort. 
Därför kan frågan om övernattning komma upp som kan ge omväxling från dagliga rutiner och en inrutad händelsefattig tillvaro. 
Men det kan även vara så att de uppmanas av okända vuxna i omgivningen, som vill utnyttja dem i olika avseenden, att de ska övernatta hos dem. Av bland annat det skälet finns det anledning att vara restriktiv till övernattningar om det över huvudtaget ska förekomma alls.

 

Om frågan om övernattning blir aktuell får du  bästa fall en förfrågan, oftast med kort varsel, från boendet om det är ok att han eller hon sover över hos en kompis, släktingar eller goda vänner.
Det är det inte. De kan som sagts ha uppmanats av okända vuxna i omgivningen och det är inte alltid personer som utger sig för att vara släktingar verkligen är det, goda vänner är inte alltid så goda och kompisar inte så omdömesgilla men har däremot många "bra råd" att erbjuda, som om det vill sig illa kan försätta honom eller henne i situationer som kan påverka möjligheten att få uppehållstillstånd. Ingen vill missunna dem att umgås med kompisar och ha roligt  men om det överhuvudtaget ska övernattas bör det ske undantagsvis, under kontrollerade former och först när du lärt känna ungdomen och på olika sätt försäkrat dig om  övernattningen inte utsätter honom eller henne för några faror. 


Gode mannnen bestämmer

Tyvärr händer det att personalen på HVB och Familjehem på eget bevåg och utan ditt samtycke låter ungdomarna övernatta. Så får det inte gå till. Att tillåta övernattningar är den gode mannens sak att avgöra men beslutet bör i förekommande fall tas i överenskommelse med personal på boendet och i samråd med socialsekreteraren då frågan inte är enkel och kan bli ett bekymmer för dig som god man och andra berörda. 

Det bästa är att ta upp frågan om övernattning innan den blir aktuell och att samtliga berörda gode män håller en gemensam linje så att han eller hon inte kan spela ut gode män mot varandra.

-Varför får han när jag inte får, är en fråga som du egentligen  inte borde behöva höra men finns det ingen samsyn mellan gode män dyker den upp på samma sätt som önskemål om dyra telefoner, vilket också skulle kunna undvikas med en fungerande rimlig samverkan mellan gode män.


Samtal

Samtal är viktiga för att han eller hon ska få förståelse för din uppfattning som självklart inte alltid gillas och det kan leda till meningsskiljaktigheter när du bestämmer och sätter gränser. Men det är ett stöd för ungdomen att kunna hänvisa till vad du sagt när okända vuxna i omgivningen kräver det ena eller andra. 
Det finns uppfattningar att deras uppgifter inte skall ifrågasättas av hänsyn till deras ålder, situation och integritet. Den inställningen bäddar för att viktig information inte kommer i dagen och möjligheterna att hjälpa de som är utsatta för människohandel eller har ett behov av att lätta sitt hjärta av andra anledningar uteblir. 
Utifrån vad som kan anses vara deras bästa finns det goda skäl att metodiskt och med hänsyn till deras livssituation och förståelse för att de kanske ålagts "tystnadsplikt" av vuxna, kontinuerligt samtala om hur det verkligen förhåller sig med saker och ting. 
I bästa fall kan det leda till att förtroende för dig som god man blir större än rädslan för att berätta som det är och du får därmed möjligheter att vidta lämpliga åtgärder. 

 

Se upp med

övernattningar

tjat om att få sova över hos en kompis 

frånvaro från skolan utan giltig anledning

sena ankomster till boendet under veckorna och helger

övernattningar utan tillstånd

vuxna som vill ta med ungdomen från boendet

drogmissbruk

nya kläder, skor och mobiltelfoner 

vuxna som ringer boendet eller till dig av olika anledningar

frekventa besök i simhallar och på Gym

deras umgänge

upprepade krav på mer pengar

 


 

"Kan det vara människohandel" från UNICEF  (förkortad version.)


Allmänna utgångspunkter

När det finns misstanke om människohandel måste barnet skyddas från människohandlarna och få stöd och hjälp. Många barn står i ett beroendeförhållande till dessa och ser inget annat alternativ än att vara lojala mot dem. Barnet ser ofta heller inget annat alternativ än att leva det liv som han eller hon lever just nu. Barnet kommer därför sannolikt inte att berätta om sin situation och själv be om hjälp.

Principerna i barnkonventionen är lämpliga som utgångspunkt för rep- resentanter för berörda myndigheter utifrån respektive ansvarsområde samt för gode män, när samtal förs med ett barn:

-Låt barnets bästa komma i främsta rummet vid alla åtgärder som vidtas.

-Försök att samtala med barnet på en plats där han eller hon känner sig trygg och kan få krisbehandling om så behövs.
-Var uppmärksam på om tolk behöver anlitas. Det är viktigt att vara observant på att inte anlita en person som erbjuder sig vara tolk, om det finns misstankar att uppsåtet inte är ärligt.
-Försök att ställa så öppna frågor som möjligt och låt barnet i möjligaste mån berätta fritt om det han eller hon varit med om.
-Lyssna på barnets egna önskemål.
-Var medveten om att ett barn som begått en kriminell handling kan vara offer för människohandel.
-Berätta för barnet vad som kommer att hända.


Faktorer att uppmärksamma

Det förekommer att barn ger inlärda svar på frågor om namn, ålder, nationalitet, språk och anledningen till vistelsen i Sverige. Detta ingår i förövarnas strategi att binda barnet till sig. Barnet kommer inte att ge svar på dessa frågor förrän han eller hon befinner sig i en trygg situation och är säker på att de vuxna i omgivningen går att lita på.

Faktorer att särskilt uppmärksamma:

-Kommer barnet till Sverige ensamt eller i en grupp med flera barn eller tillsammans med någon som uppges vara släkting?
-Verkar barnets uppgivna ålder inte stämma?
-Kommer flera ensamkommande barn med samma historia?
-Är barnet borta mycket från sitt boende?
-Har barnet lämnat boendet utan förklaring?
-Har någon hämtat barnet från boendet och uppgett släktskap eller visat intyg från föräldrar?
-Finns en anhörig som för barnets talan? 
-Påträffas barnet för stöld eller tiggeri?


Anmälningsskyldighet till socialtjänsten

Anmälningsskyldigheten omfattar alla barn som vistas i Sverige (se Socialstyrelsens handbok Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn, 2004).

Samverkan mellan myndigheter
För att ge ett barn som misstänks ha utsatts för människohandel bästa möjliga hjälp och stöd, är det viktigt med ett bra samarbete mellan socialtjänsten, polisen, Migrationsverket, hälso- och sjukvården och eventuellt god man. Var uppmärksam på gällande sekretessbestämmelser för respektive myndighet.

Polisanmälan
Om det finns misstanke om att ett barn är utsatt för människohandel bör en polisanmälan göras.


Barnets identitet och ålder

Barn uppger inte alltid sin rätta identitet eller ålder. De kan säga det de blivit tillsagda att säga. Det behövs tid och trygghet för att ett barn ska kunna känna den tillit som gör att han eller hon vågar berätta sin verkliga historia. Om ett barn har oklar identitet eller ålder kan det vara bra att:

Fråga barnet själv om identitetsuppgifter och ålder.

Gå igenom uppgifterna i passet eller i andra identitetshandlingar till- sammans med barnet.
Utgå från att barnet är under 18 år om barnet själv säger det. (Se http://www.godmanakuten.se/index.php/god-man/unga-migranter-utnyttjas)
Vara uppmärksam på att barnet kan säga sig vara över 18 år trots att omständigheterna tyder på att så inte är fallet.


 

Europarådets konvention mot människohandel
Enligt artikel 10 i Europarådets konvention mot människohandel (som Sverige ratificerade 2010) får en person när det finns grundad anledning att misstänka att hon eller han fallit offer för människohandel inte avlägsnas ur landet innan identifieringsförfarandet har slutförts. 

Enligt artikel 12 i konventionen måste medlemsstater erbjuda hjälp till alla personer som vistas på deras område när det finns grundad  anledning att de fallit offer för människohandel.

Under 2015 kom över 35300  ensamkommande barn och unga till Sverige. En del av dem har försvunnit  spårlöst. En nyligen offentliggjord rapport från Länsstyrelsen visar att beredskapen hos ansvariga myndigheter för att hjälpa utsatta barn och unga är otillräckliga och det finns en uppenbar risk att de som är i händerna på kriminella inte upptäcks.


Den tredje största brottsligheten i världen
Människohandel är idag den tredje största brottsligheten i världen, näst efter narkotikahandel-och vapenhandel. Men beredskapen att möta denna organiserade brottslighet är hos svenska myndigheter låg.
MV uppmärksammar inte frågan varken vid registreringstillfället på ansökningsenheten eller vid asylutredningen och de instruktioner som finns att handläggarna skall göra noteringar om det finns misstankar om människohandel efterföljs inte.

De barn och unga som utnyttjas av kriminella kan inte heller hoppas på Socialtjänsten som rutinmässigt genomför sina BBIC utredningar utan tanke på de som utreds kan vara offer för människohandel. 
Inga frågor i saken ställs när vård-och genomförandeplaner upprättas. 
Det offentliga biträdet har inget intresse av att uppmärksamma frågan och hos den gode mannen är kunskapen om handel med barn/unga inte vad den borde vara och intresset av att hjälpa denm man förordnats som god man för med uppehållstillstånd överskuggar eventuella misstankar om att ungdomens vistelse här kan handla om människohandel. 


 

J Samuelsson, god man  2015-01-03


Länkar o
m människohandel

EU
http://www.eu-upplysningen.se/faq/Fragor-och-svar/Brott-och-straff/Vad-gor-EU-for-att-bekampa-manniskohandel/

Sveriges Riksdag om Människohandel
http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Utskottens-dokument/Betankanden/Arenden/200910/JuU33/?lattlast=true

UNICEF 
http://unicef.se/fakta/handel-med-barn

Länsstyrelsen
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/S
v/kalender/2013/Pages/konferens-om-barn-utsatta-for-manniskohandel.aspx

Ecpat 
http://www.ecpat.se/barnsexhandel

Om Oleg
Hur det kan gå till

Polisen
http://www.polisen.se/Utsatt-for-brott/Olika-typer-av-brott/Manniskohandel/
http://www.polisen.se/Lagar-och-regler/Om-olika-brott/Fakta-om-manniskohandel/

Regeringen
http://www.regeringen.se/sb/d/17415/a/214395


 

Statistik

Artiklar visade
1773852
Back to Top