• Aktuellt
  • Vad faller inom resp utom uppdraget

Hur många uppdrag

Samhället har i förvissning om att uppdraget som god man/vårdnadshavare utförs med intresse, rättrådigt, ansvarsfullt och med ambitionen att agera för människor bästa i en utsatt situation  avstått från nationella uppdragsbeskrivningar. I stället har  ställföreträdare  getts ett ansvar, att tolka hur uppdraget ska utföras inom de lagar och förordningar  som reglerar uppdraget.  

Ett stort förtroende men tiderna förändras och den komplexitet som numera kännetecknar uppdraget motiverar ett tydliggörande av vad som faller inom respektive utom uppdraget och hur många uppdrag en god man vårdnadshavare kan anses klara av. 
Sådana åtgärder kan underlätta för gode män som i många fall upplever uppdraget som gränslöst och begränsa oseriösa personer möjligheter att åta sig orimligt många uppdrag. 
Av en  lagrådsremiss från den 3 april 2014 framgår att den som utför uppdraget ska veta vad som förväntas av honom eller henne och känner till vad som faller inom respektive utom uppdraget och inte utföra uppgifter som till exempel åligger tjänstemän på myndigheter, förvaltningar. Torde även avse personal på boende, familjehem eller EBO. 
Med de förändringar som gjorts i FB som träder i kraft den 1 januari 2015 åläggs  ÖF att avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas  men inte att tydliggöra vilka uppgifter som faller inom respektive utom uppdraget.
En detaljstyrning är inte eftersträvansvärt men det kan anses rimligt, att en god man  ska åläggas att besöka barn/unga minst två gånger per månad under asylprocessen, eller vad som därutöver krävs i det enskilda fallet och att SKLs anvisningar i övrigt ska tillämpas för att tydliggöra uppdraget.

För flertalet gode män är uppdraget ideellt  och man  åtar sig kanske ett eller ett par uppdrag för att göra sin plikt som medborgare, för andra har uppdraget blivit ett levebröd ett arbete och man åtar sig 10-15 uppdrag ofta på en seriös grund och enligt vad som anges i lagar och förordningar. I den tidigare lagstiftningen angavs inte någon gräns för hur många uppdrag en god man samtidigt kan ha men från och med 2015 framgår det av de ändringar som gjorts i FB att en god man inte skall förordnas till fler uppdrag än han/hon klarar av. Det blir överförmyndarens sak att bestämma vad det innebär. Det är rimligt att anta, att ÖF grundar sin bedömning på att det  är svårt att tillgodose behovet av gode män och att den ökade inströmningen av ensamkommande barn/unga innebär att fler gode män behövs. En annan faktor som kan påverka bedömningen, är att ÖF generellt sätt har otillräckliga kunskaper om uppdraget som god man för ensamkommande barn/unga och kan komma att jämföra det med ett ordinärt godmanskap där antalet uppdrag i många fall ligger betydligt högre.

Det förekommer att ÖF i vissa kommuner redan nu förordnar en och samma person till tio-femton uppdrag och den bedömningen kan efter nyår kan komma  att anses lämplig.
Bland gode män varierar uppfattningarna om hur många uppdrag som är lämpligt, en del betonar vikten av stabilitet och kontinuitet, omhändertagande och omsorg och anser att två till fem uppdrag kan vara lämpligt. Andra menar att uppdraget handlar om övervakning och tillsyn och förlitar sig på att andra aktörer tar ansvar för vad som ålagts dem och anser att tio till femton uppdrag eller fler är rimligt. Andra faktorer som spelar in är vilken tid som finns till förfogande, erfarenhet och personligt engagemang.


Oseriösa gode män

Under en följd av år har överförmyndarna i landets kommuner på grund av gällande lagstiftning, avsaknad av ett nationellt register och bristfälliga tillsyner förordnat oseriösa personer som åtagit sig ett orimligt antal uppdrag i olika kommuner. Inte av intresse för barn/unga men för att tjäna pengar. Det har inneburit att den lagstiftning som finns för att samhället ska kunna bistå de som är i en utsatt situation inte efterföljts., nödvändig hjälp har uteblivit och barn och ungas rättigheter har inte blivit tillgodosedda.
Nu ges ÖF möjlighet genom förändringar i FB bättre möjligheter att begränsa oseriösa personer att påta sig ett orimligt stort antal uppdrag eller i bästa fall stoppa dem helt och i övrigt avgöra hur många uppdrag en god man klarar av och som kan förordnas. 

De lagändringen som träder i kraft i januari 2015  innebär förbättringar men ger inte ÖF möjlighet att samköra uppgifter med andra myndigheter men ÖF:
-kan ta i beaktande hur en lämplighetsprövningen görs genom att vara aktiv i efterforskning och genom kontroller i belastningsregister, hos Kronofogden samt ta referenser

-anhöriga ska genomgå samma noggranna kontroller som för andra tilltänkta ställföreträdare 
-ta i beaktande hur många uppdrag den tilltänkte ställföreträdaren har, bl.a. genom att begära upplysningar från denne

-lägre krav ska inte ställs på anhöriga eller den  som den enskilde själv föreslagit som ställföreträdare 
-om den tilltänkte ställföreträdaren är lämplig i ett aktuell ärende.

 

Skriv ut