Skicka pengar till hemlandet (remitteringar)

 

Bakgrund

Enligt uppgifter från världsbanken remtteras årligen över 400 miljarder från de rika länderna till de fattiga  i världen. Hur stora remitteringarna är från Sverige har finansdepartementet inga uppgifter om men troligen handlar det om över en miljard kronor. Pengar som är av stor betydelse för familjers vardagliga försörjning  och bidrar tlll utveckling i de fattiga delarna i världen.
I vilken omfattning unga ensamkommande som kommit till Sverige skickar ersättningar, bidrag och studiemedel är oklart liksom hur stora summor det handlar om. Transaktionerna sker diskret och ingen  myndighet har  intresserat sig för frågan. Den gode mannens medverkan är en förutsättning för att dessa transaktioner kan göras.

Traditioner

I århundraden har familjer och klaner i länder som Afghanistan, Pakistan och Somalia skickat ut äldsta sonen i världen för bidra till familjens försörjning. Att så sker även i våra dagar eftersom fattigdomen består, behovet av hjälp är stort och en önskan om bättre levnadsvillkor förstålig.

Det som skiljer förhållandena idag från tidigare är att människosmugglare och kriminella som ägnar sig åt människohandel kommit in i bilden, förbättrade kommunikationer har medfört att unga människor kommer allt längre bort från sin familj och att  människosmuggling har blivit en lönsam industri.  
Sverige är ett av många länder som ungdomarna tar sig till för att försöka få uppehållstillstånd och kunna skicka pengar till familjen. Kanske finns också en avsikt att de närmast anhöriga när och om sonen fått uppehållstillstånd skall kunna återförenas i det nya landet.
För att kunna betala smugglarorganisationen säljer mindre bemedlade familjen vad dom har, lånar pengar av släkten eller klanen alternativt sätter sig i skuld till smugglarorganisation mot löfte att återgälda skulden genom olika åtaganden som överenskommits. För familjer med god ekonomi sker ungdomens resan till det nya landet med flyg men vanligtvis tvingas den övervägande delen ungdomar till mödosamma färdvägar genom olika länder i Afrika, Asien och Europa.

Ungdomen blir ekonomisk ansvarig

Ensamkommande unga är ingen enhetlig grupp och förutsättningarna ser olika ut när de gäller krav från familjen att sonen skall skicka pengar. I en del fall är kraven måttfulla eller saknas helt då det viktigaste för familjen har varit att ungdomen får skydd och kommer undan krig, konflikter och tvångsrekryteringar till militanta organisationer. I andra fall handlar det om, liksom i gamla tider, att bidra till familjens försörjning.

I de fall familjen tagit resan till Sverige på kredit med löfte att smugglarna ska få betalt med likvida medel eller tjänster när ungdomen kommit till Sverige läggs ansvaret för återbetalning på ungdomens axlar. Avbetalningar på skulder skall göras enligt avtal och om avbetalningar uteblir kan följden bli att ungdomen och  familjen hotas med eller utsätts för repressalier. 


Genom olika kanaler och mellanhänder skickar ungdomen en del av dagersättningen, bidrag från MiV och studiemedel från CSN  till anhöriga i hemlandet. I bästa fall bidrar pengarna till att familjer kan öka sina inkomster, vilket kan innebära att syskon får gå i skolan i stället för att arbeta och nära anhöriga som är analfabeter får möjlighet att lära sig läsa och skriva. Men  i de fall familjen inte själva kunnat finansiera ungdomens resa till Sverige används pengarna för att betala skulder till släktingar, klaner och till smugglarna.  

Vad ersättningar, bidrag och studiemedel är till för

Det finns ingen lagstiftning som förbjuder ungdomar att skicka pengar men inte heller någon lag eller förordning som stöder det. Däremot anges det i förordningen om mottagande av asylsökande att dagersättning ska täcka kostnader för personliga behov och särskilda bidrag är avsedda för en dräglig livsföring under väntetiden på besked MV:s beslut om asylsökan bevljas eller avslås.
När det gäller studiemedlen från CSN, som ungdomen oftast är berättigad till efter beslut om uppehållstillstånd är de pengarna är avsedda som försörjningsstöd under tiden ungdomens studerar och om familjen finns i Sverige även för dem. 

Ungdomens bästa

Tingsrätten har genom att utse dig till särskilt förordnad vårdnadshavare överlåtit vårdnadsansvaret till dig och ungdomens familj i hemlandet har ingen bestämmanderätt över ungdomen  eller juridisk rätt till de bidrag ungdomen beviljats.
Hur angeläget det än kan vara att hjälpa familjen är det ungdomens bästa som är ditt ansvar och bidragen ska användas för det ändamål de är avsedda för.

 

 

Men eftersom ungdomens bästa också kan vara att hjälpa familjen hamnar ett besvärligt ställningstagande i ditt knä. 
Oavsett om utbetalningarna av bidrag och studiemedel är ställda till ungdomen har  du som god man/sfv rätt och skyldighet att på bästa sätt förvalta ungdomens pengar och i princip bestämma hur de skall användas. Men beroende på ungdomens ålder och mognad ska också ungdomen ha ett ord med i saken.

 

Även om utbetalningarna av bidragen är ställda till ungdomen innebär det alltså inte, att de har rätt att fritt disponera pengarna. Gode mannen/sfv har däremot den rätten och skyldighet att på bästa sätt förvalta pengarna och i princip bestämma hur de skall användas. Ungdomen ska involveras i ekonomiska frågor och beroende på ålder och mognad tillsammans med dig planera och bestämma hur pengarna skall användas. Att klargöra vad bidragen är avsedda för och göra en budget för nödvändiga inköp, sparande för framtida behov och en överenskommen månadspeng är ditt ansvar. 

Men än en gång det är du som har bestämmanderätten och sista ordet i ekonomiska frågor även om ungdomen hävdar att han/hon själv vill ha pengarna.