PRESSMEDDELANDE

 

En ny möjlighet till uppehållstillstånd för ensamkommande

Under 2015 kom många ensamkommande barn till Sverige. På grund av det höga mottagandet blev handläggningstiderna också allt längre. Detta har i sin tur lett till att ett antal ensamkommande barn har hunnit bli myndiga under handläggningstiden. Det i sig har kraftigt minskat deras möjlighet att få uppehållstillstånd beviljat.


Regeringen föreslår nu att fler av de ensamkommande som drabbats av de långa handläggningstiderna ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå. Förändringarna görs inom gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen.

De som ges nya möjligheter till uppehållstillstånd är de ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015 och som:

har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket

har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen (dvs efter den 20 juli 2016)

registrerats som barn vid ankomst

studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå,

fortfarande befinner sig i landet, och

inte begått brott


De ensamkommande som kommit efter 24 november 2015 eller med en kortare handläggningstid än 15 månader omfattas inte av förslaget. Uppehållstillstånd enligt förslaget gäller, precis som i befintligt regelverk, för studier på introduktionsprogram och nationellt program på gymnasiet, eller motsvarande utbildningar på gymnasial nivå på komvux och folkhögskola. Regeringen föreslår nu att även personer som går ett så kallat "yrkespaket" ska omfattas. På samma sätt som elever vid nationellt program ska de få uppehållstillstånd för att slutföra utbildningen och möjlighet att etablera sig på arbetsmarknaden med de möjligheter till uppehållstillstånd som detta ger.


Det här är en tillfällig ordning. En ansökan måste lämnas in inom tre månader från det att bestämmelserna träder i kraft. Lagstiftning förutsätter stöd i riksdagen och ambitionen är att lagstiftningen ska träda i kraft innan sommaren 2018.


Förändringar i eget boende


Regeringen ställer sig positiv till att införa någon form av system med så kallat värdigt eget boende för asylsökande och att det som idag kallas EBO bryts upp. Konkret innebär det att som utgångspunkt ska den pågående Mottagandeutredningens förslag rörande asylsökandes rätt att välja eget boende läggas fram för riksdagen om ingen alternativ utformning hittas. Att riva upp utformningen och reformera EBO är en nödvändig åtgärd för att stärka nyanländas etablering på arbetsmarknaden och i det svenska samhället. Boendelösningar vi ser idag där asylsökande lever i extrem trångboddhet, ofta i stark koncentration till vissa kommuner och stadsdelar, måste motverkas.

 

 

Avstämning av lag om tillfälliga begränsningar av möjlighet att få uppehållstillstånd


Regeringens förslag är att den tillfälliga asyllagen oförändrad ska vara i kraft även det tredje året, det vill säga till juli 2019, med undantag för ovan nämnt om ensamkommande. Detta ska stämmas av med de partier som enades om insatser med anledning av flyktingkrisen.

 

Regeringskansliet 2017-11-27

Skriv ut

”Något fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018. Det uppger Migrationsverket i sin senaste prognos. Orsaken är att den tillfälliga lagen om begränsade möjligheter till uppehållstillstånd upphör att gälla i mitten av nästa år.
”Migrationsverket planerar för att den tillfälliga lagen som begränsar möjligheterna för asylsökande och deras anhöriga att få uppehållstillstånd i Sverige kommer att upphöra att gälla i mitten av nästa år. Därför bedömer man att något fler människor kommer att söka asyl i Sverige de kommande åren jämfört med 2018. (se artikel)

Oklart vad som ska gälla
Samtidigt pekar Migrationsverket på att det är oklart vilken lagstiftning som kommer att gälla från mitten av 2019 och hur gymnasielagen ska tillämpas. Det är också osäkert hur den politiska utvecklingen ser ut efter riksdagsvalet i Sverige och vad som händer med migrationspolitiken inom EU.

Bedömningen av antalet personer som söker asyl i Sverige i år ligger enligt myndigheten kvar på den tidigare prognosen med cirka 23 000 asylsökande. För nästa år räknar man med 29 000 asysökande. Prognosen utgår från att gränskontroller och andra gränshinder i Europa kommer att finnas kvar samt att EU:s och Turkiets migrationsuttalande består.

Minskade balanser
Detta pekar enligt Migrationsverket "på en varaktig utveckling". Dessutom bedömer Migrationsverket att balanserna vid årsskiftet på flera områden "kommer att vara de minsta på fem år".

- Vi ser att det mesta pekar åt rätt håll när det gäller balanser, handläggnings­tider och mottagning, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik i en presskommentar.

Halverar kostnader
Enligt Migrationsverket är man på väg "från historiskt långa tider till historiskt korta handläggningstider". Man räknar också med att halvera sina kostnader under de närmsta tre åren från 54 miljarder kronor år 2017 till cirka 25 miljarder år 2019.

Av de asylärenden som kom in till Migrationsverket under rekordåren 2015 och 2016 har myndigheten fattat beslut i 97 procent av dem.

Gamla lagstiftningen
En återgång till den gamla lagstiftningen som gällde fram till senhösten 2015 innebär permanenta uppehållstillstånd som huvudregel för dem som bedöms behöva skydd. Det innebär också mer generösa bestämmelser för anhöriginvandring än i dag.” (Dagens Juridik 2018 08-10)

Skriv ut

18 plus boenden för unga myndiga
I flera kommuner startas nu 18 plus boenden för unga myndiga i syfte att de ska kunna bo kvar i kommunen även efter myndighetsdagen och fullfölja sina studier i stället för att flytta till Migrationsverkets boende på  annan ort. 
Detta möjliggörs genom att kommunen utnyttjar de medel staten avsatt för ändamålet och innebär inga kostnader för kommunen då  verksamheten sköts av en förening som svarar för tillsyn morgon, middag och kväll. 
18 plus boende har startats bland annat i Grästorps kommun med gott resultat i samverkan med socialtjänsten.

En annan aspekt och fördel med ett 18 plus boende är att unga myndiga inte lämnas vid för våg då behovet av fortsatt hjälp och stöd självfallet kan vara stort även om myndighetsåldern uppnåtts. Det behovet kan genom 18 plus boendet tillmötesgås för dem som inte är riktigt flygfärdiga.


18 plus boende för unga myndiga som ej fått lagkraftvunnet beslut i asylärendet.


Från och med den 1 juli 2017 får kommunerna ersättning för ensamkommande unga mellan 18 och 21 år som vårdas enligt LVU eller som har ett motsvarande vårdbehov, till exempel på grund av kriminalitet eller missbruk och vårdas enligt socialtjänstlagen. Det förutsätter att vården påbörjades innan barnet fyllde 18 år. Tidigare har kommunen kunnat få ersättning för unga som vårdas enligt socialtjänstlagen även om vårdbehovet inte motsvarar det som krävs för LVU. Regeringen väljer därför att göra ett tillfälligt tillskott av medel till vistelsekommunerna så att de kommuner som önskar kan låta ungdomarna bo kvar även efter att de blivit 18 år till exempel för att avsluta pågående studier.

Vad innebär förslaget?

Det tillfälliga kommunbidraget presenterades som ett förslag från regeringen och Vänsterpartiet den 5 juli. Då föreslogs att 195 miljoner kronor skulle avsättas för detta ändamål i höständringsbudgeten. Regeringen och Vänsterpartiet föreslår nu att beloppet höjs till 390 miljoner kronor och att 195 miljoner kronor avsätts för ändamålet i budgetpropositionen för 2018.
http://www.regeringen.se/artiklar/2017/07/fragor-och-svar--ensamkommande-som-fyller-18-ar/

Tillvägagångssätt

1. Kommunfullmäktige beslutar om 18 plus  boende och de statliga medel som tilldelas kommunen avsätts för  ett föreningsbidrag/boende.

2.Förening/organisation söker hos kommunen föreningsbidrag för hyreskostnader.

3. Kommunen hyr ut lokaler till förening/organisation. I hyran ingår att kommunen tillhandahåller vaktmästare för underåll och reparationer av lokalerna vid behov. 

4. Aktuella ungdomar informeras om 18 + boende 

5. Förening/organisation skriver avtal med aktuella ungdomar.

6.Någon anställd personal finns inte utan en scemalagd tillsyn av ungdomarna sker ideellt av föreningen/organisationen.


Avtal

Avtal med förening/organisation för 18 plus boende på ………………………………………


från och med …………………….. tills lagakraftvunnet beslut fattats i asylärendet.

 

Gällande:

Namn…………………………………………………………………………………………

 

Född……………………………………………………………………………………………

 

LMA nr…………………………………………………………………………………

 

Föreningen/organisation   erbjuder fram till …………………………

 

 • en sovplats med tillgång till kök, badrum och tvättstuga i:  ………………………….
 • Råd och stöd av föreningen /organisation som dessutom kommer att anordna möten, föreläsningar och samvaro för att lära mer om kommunen, regionen och Sverige.

 

 

Varje inneboende ska själv:

 

 • handla mat för egna pengar och laga maten själv
 • diska och hålla ordning efter sig.
 • tvätta sina kläder, lakan och handdukar efter turlista.
 • städa rummet minst 1 gång/vecka
 • städa gemensamma utrymmen efter turlista.

 

 

Husregler:

 

 • alla tar eget ansvar och visar respekt för varandra
 • alla går till skolan eller sin praktik varje dag
 • det ska vara tyst i huset vardagar och söndagar senast klockan 22. På fredagar och lördagar senast klockan 23.
 • rökförbud inomhus
 • ej tillåtet att ha kompisar på besök i huset.
 • (vill man ha besök av kompis över natt eller åka bort över natt, måste man komma överens om detta och helst några dagar innan.)
 • inget bråk med varandra eller med grannarna. Kontakta istället förening/organisation så hjälper vi till att lösa eventuella konflikter.
 • alla deltar på husmöten som är på boendet  eller annan plats som meddelas.

 

 

Om man bryter med dessa regler, kan man bli tvungen att  flytta och det blir då med stor sannolikhet till Migrationsverkets asylboenden.

 

 

Ort och datum ……………………………………………..

 

 ………………………………………                  ……………………………………….

 

BoendeFörening/organisation                                Ungdom

Skriv ut

Vi förlorar dem

Den generation unga som ska ge oss en bättre värld förloras. Unga migrerar eller flyr sina hemländer men hamnar på gator och torg i Europas städer. Bistånd och focus på utbildning som i Afghanistan (4,8 miljarder 2014-2019) behövs även i Marocko, Somalia, Eritrea etc.Omedelbart omhändertagande av barn i vissa internationella situationer

Regeringens förslag tydliggör att socialnämnden omedelbart ska få omhänderta barn. Prop. 2018/19:102. Regeringskansliet (2019-04-12)
https://www.regeringen.se/496f64/contentassets/82537a32ee174701bf5e44712dfc6193/omedelbart-omhandertagande-av-barn-i-vissa-internationella-situationer--prop.-18_19_102.pdfRegeringen tillsätter en utredning


Det behövs en utredning för att för att granska medicinska åldersbedömningar, säger Rasmus Ling (MP) till SvD. Nej det gör det inte. Däremot en utredning som utifrån antagandet att medicinska åldersbedömningar inte är rättssäkra, ser över lagstiftningen för asylsökande.Underskattade


En viktig del i det svenska välfärdssamhället är att personer som inte själva kan sköta sina angelägenheter får hjälp med detta. Gode män för ensamkommande barn/unga och särskilt förordnade vårdnadshavare är i det sammanhanget viktiga och oumbärliga för att ge stöd och den hjälp som kan behövas.  Men det finns en stor oförståelse för deras insatser som sker i det tysta men någon uppmuntran eller uttryck för uppskattning för bra och behövliga insatser är sällan eller aldrig förekommande. Oklart och omodernt

Modernisera reglerna och ersätt kompetenta rättrådiga medborgare med professionella företrädare anser SKL utan förtydliga vad man menar med professionella ställföreträdare eller varför det skulle vara modernt att utestänga medborgare från angelägna samhälls insatser. 
https://skl.se/ekonomijuridikstatistik/juridik/overformyndarjuridik/skltyckergoromsystemetmedgodemanochoverformyndare.4486.htmlNya riktlinjer och förbättrade tillsyner


Den 30 april 2019 ska länsstyrelserna redovisa riktlinjer för ställföreträdare och  överförmyndare/nämnder och Statskontoret hur tillsynen kan förbättras.
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2018/05/atgarder-for-en-battre-tillsyn-pa-omradet-for-gode-man-och-forvaltare/Färre än 2018

244 ensamkommande barn/unga, varav 56 flickor, har fram till april 2019 registrerats som asylsökande i Sverige. Under  motsvarande period 2018 registrerades 388.

Flertalet som kommit i år är från Marocko (39), Syrien (39), och Somalia (29), Afghanistan (18)  och Irak (15). 194 av dem var i åldern 13 till 18 år.

Under samma period utreste självmant 28 till hemlandet 17 varav 11 till Albanien. Till Dublinland överfördes 11 (4 till Danmark, 3 till Tyskland och 2 till Belgien. Utresta med tvång 4 till hemland, Armenien 1 och till Dublinland 2, Bulgarien och Finland.
Europas största flyktingläger avvecklas

Till Italiens hamnar kommer sedan sommaren 2018 inga migranter eller flyktingar och på Cara Mineo på Sicilien, Europas största flyktingläger, finns idag mindre än tvåhundra boende jämfört med över fyra tusen 2015-2017. Enligt uppgift kommer Cara Mineo att vara helt avvecklat inom de närmaste två åren. 
Ungdomar rekryteras för att tvätta pengar. Gode män bör vara uppmärksamma på avvikande transaktioner

Kriminalitet, drogmissbruk, destruktiva gängaktiviteter utnyttjande av unga som knarkkurirer och nu också allt vanligare att kriminella rekryterar ungdomar att tvätta pengar som kommer från brott. Ungdomarna luras, lockas eller tvingas att ta ut eller föra över pengar från sina konton som de själva fått överfört. (Polisen 12 mars 2019)
https://polisen.se/utsatt-for-brott/skydda-dig-mot-brott/penningtvatt/

https://www.youtube.com/user/polisen
 


En minskning från över 12500 till ca 1000 gode män för ensam kommande på 5 år
Från och med den 1 januari 2015 gäller att alla 230 överförmyndare/ nämnder ska lämna de uppgifter om  sin verksamhet som länsstyrelsen begär. (Förmyndarskaps förordningen,1995:379 26 §) Men hitintills är det bara 190 av dem som lämnat uppgifter gällande 2018. 
Några exakta uppgifter om hur många gode män för ensamkommande barn/unga som förordnats under 2018 finns därför inte men gissningsvis kan det handla om ca 1000. Men sannolikt kommer den siffran att halveras under 2019 då färre ensamkommande söker sig till Sverige och många får sin ålder uppskriven.

Skriv ut

Skäliga arvoden och kostnadsersättningar

 Ersättning till god man regleras i 12 kap. 16 § FB. Enligt denna paragraf har förordnade gode män rätt till ”ett skäligt arvode för uppdraget och ersättning för de utgifter som har varit skäligen påkallade för uppdragets fullgörande”.

 

Ett uppdrag som god man bygger inte på en ömsesidig avtalsförpliktelse utan har sin grund i Överförmyndarnämndens förordnande. Frågan om gode mannens rätt till ersättning är reglerad i lag. Det är därför inte möjligt att med hänvisning till ett ingånget avtal utöka eller begränsa rätten till ersättning utöver vad som i det enskilda fallet anses skäligt.  (Se artikel)


Rätt att fullfölja introduktionsprogram i gymnasieskolan efter flytt till en annan kommun

Lagrådsremissen innehåller ett förslag till ändring i skollagen (2010:800). Förslaget innebär att det förtydligas att en elev har rätt att fullfölja introduktionsprogram efter flytt till en annan kommun. Rätten att fullfölja utbildningen avser såväl det påbörjade introduktionsprogrammet som ett annat introduktionsprogram. Lagen om ändring i skollagen föreslås träda i kraft den 1 november 2017.(Utbildningsdepartementet, Regeringen 2017-04-06)

http://www.regeringen.se/rattsdokument/lagradsremiss/2017/04/ratt-att-fullfolja-introduktionsprogram-i-gymnasieskolan-efter-flytt-till-en-annan-kommun/Människohandel med barn och unga

Nu är filmen/utbildningen klar att gå ut till alla landets berörda myndigheter m fl. Åke Engman, RGMV länsombud i Uppsala har varit med och tagit fram filmen och medverkar även under kapitlet “god man”.

Webbutbildningen; Människohandel med barn och unga, riktar sig främst till yrkesverksamma inom myndigheter och frivilligorganisationer, som kan komma i kontakt med barn och unga som är utsatta för människohandel och sexuell exploatering. Men även privatpersoner kan genomgå utbildningen.

(NMT) vid länsstyrelsen i Stockholm i samarbete med landets övriga länsstyrelser. Utbildningen är framtagen av det Nationella metodstödsteamet

 

Konsekvenser av Migrationsöverdomstolens dom 

Fler ensamkommande barn och unga får uppehållstillstånd då nya regler tillämpas och tidigare beslut omprövas. Rättslig kommentar angående Migrationsöverdomstolens avgörande MIG 2017:6 - SR 07/2017 (Migrationsverket)

http://lifos.migrationsverket.se/dokument?documentSummaryId=39168

 


Fortsatt långa väntetider

Migrationsverkets prognoser pekar på att runt 2400 ensamkommande barn och unga kommer att söka asyl i Sverige under år 2017. Till det antalet tillkommer de 18 000 öppna ärenden från 2015 och senare som väntar på att handläggas. Situationen medför att väntetiderna för utredning och beslut blir fortsatt långa också under 2017 och 2018, då ytterligare omkring 2500 unga väntas söka asyl enligt nuvarande prognoser.   

 

Skriv ut

 

"Nu moderniserar vi reglerna för gode män”
”Över hela landet ställer tiotusentals personer upp året runt som gode män och förvaltare, ofta för en närstående. Det kan handla om att se till att den närståendes räkningar blir betalda eller att han eller hon får den vård eller omsorg han eller hon har rätt till. Att ställa upp som god man är en mycket viktig samhällsinsats.” (Debattartikel av biträdande justitieminister Heléne Fritzon i Dagens Samhälle, 19 april 2018.)
http://www.regeringen.se/debattartiklar/2018/04/nu-moderniserar-vi-reglerna-for-gode-man/

Invandringspositiva svenskar sågar integrationen
”Svenskar har den mest positiva synen på invandring i EU samtidigt är svenskar de mest kritiska till integrationen som de anser misslyckad.
Enligt opinionsmätningen Eurobarometern står Sverige och svenskarna står ut som de klart mest positiva till invandring. Flest svenskar i EU anser bland annat att utomeuropeiska invandrare är en möjlighet snarare än ett problem för landet och tre av fyra av svenskar anser sig ha en positiv syn på invandrares påverkan på samhället. ”(Europaportalen 2018-04-16)
https://www.europaportalen.se/2018/04/invandringspositiva-svenskar-sagar-integrationen?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=c0b778c22d-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_16&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-c0b778c22d-183054865

Sverige gav flest nya medborgarskap
Inget annat EU-land utfärdade fler medborgarskap under 2016 än Sverige i förhållande till sin folkmängd. De flesta nya svenskar kom från Somalia och Syrien.Under 2016 fick drygt 61 000 personer svenskt medborgarskap, enligt Eurostat. Det är den klart högsta andelen i EU sett till medlemsländernas befolkningsmängd. (Europaportalen 2018-04-10)
https://www.europaportalen.se/2018/04/sverige-gav-flest-nya-medborgarskap?utm_source=Europaportalen&utm_campaign=ef7049d443-EMAIL_CAMPAIGN_2018_04_10&utm_medium=email&utm_term=0_9047dbbc1e-ef7049d443-183054529


Studie om barn i Människohandel
"En traumatiserad flicka i förskoleåldern som sett sin mamma utnyttjas i prostitution, en papperslös åttaårig pojke som får mat med sig hem från skolan och barn som är utsatta för hushållsslaveri. Det är bara några exempel från Länsstyrelsens nya rapport som synliggör utsatta barngrupper som utnyttjas, eller riskerar att utnyttjas, inom människohandel och exploatering i Sverige.” (Länsstyrelsen i Stockholm 2018-03-16)
http://www.lansstyrelsen.se/stockholm/sv/nyheter/2018/sidor/ny-studie-om-barn-i-manniskohandel-och-exploatering.aspx/

 

 

Statskontoret har analyserat Hur efterlever Sverige FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter.

”Statskontoret konstaterar att regeringen, statliga myndigheter och statliga bolag har vidtagit relevanta åtgärder för att efterleva principerna. Samtidigt visar vår analys att regeringen bör överväga ytterligare åtgärder i syfte att förbättra efterlevnaden.” (Statskontoret 2018-03-15)
http://www.statskontoret.se/nyheter/fns-vagledande-principer-for-foretag-och-manskliga-rattigheter--utmaningar-i-statens-arbete/

 


Nytt faktablad om Svensk migrations- och asylpolitik

Faktablad beskriver regeringens aktuella arbete inom svensk migrations- och asylpolitik.
http://www.regeringen.se/491b2f/contentassets/8e2b2eb4a8a7433fa8d083b27ccdb87a/svensk-migrations--och-asylpolitik


Tillsyn av ställföreträdare och överförmyndare

Riksrevisionen har granskat om staten säkerställer att ställföreträdar- och överförmyndartillsynen är rättssäker. Resultatet av granskningen redovisas i denna granskningsrapport. Den innehåller slutsatser och rekommendationer som avser regeringen och länsstyrelserna i Dalarna, Västra Götaland, Stockholm, Norrbotten, Västernorrland, Östergötland och Skåne.


Ansträngt läge
Den gode mannen blev aldrig kontaktad av socialtjänsten i kommun M och när denne ringde upp sa man att man hade resursbrist och det var osäkert om man överhuvudtaget skulle utreda hen som särskilt förordnad vårdnadshavare. JO konstaterar i sin utredning att i februari 2018 har någon utredning ännu inte inletts. Även om JO har förståelse för socialtjänstens ansträngda arbetssituation efter den stora tillströmningen av ensamkommande barn under 2015 till kommunen är nämndens dröjsmål inte acceptabelt. Nämnden förtjänar kritik för dröjsmålet. JO, dnr 6489-2017, meddelad 2018-03-05.”  (SKL Nyheter för överförmyndare, mars 2018)

 

sprkintruduktion 3

Pisa: Sverige i botten på att utbilda invandrade elever
”Gapet mellan invandrade och infödda elevers prestation på Pisaprovet är större i Sverige än i många andra länder, visar en ny rapport. Samtidigt är studiemotivationen hög bland invandrade elever.” (Svenska Dagbladet 2018-03-23)

Riksföreningen Gode män Vårdnadshavares (RGMV) uppfattning är, "att efter tio år av en misslyckat utbildning för nyanlända underåriga borde regeringen vidta omedelbara ändamålsenliga åtgärder och ersätta principen om likvärdighet med särbehandling i vissa avseenden.
Men regeringen fortsätter att leverera  förslag som gode män sett tidigare och inte inneburit förbättringar för flertalet ungdomar som vill studera, göra rätt för sig och bli anställningsbara." 

https://www.svd.se/pisa-sverige-i-botten-pa-att-utbilda-invandrade-elever

_______________________________________________________________________________________________________________

 


lagbok2

Struntar i lagen
18 kommuner av 290 har inte rapporterat in de uppgifter länsstyrelsen begärt trots lagstadgad skyldighet att göra det. Men länsstyrelsen har  inte befogenheter till tvingande åtgärder utan kan bara uppmana dem att fullgör sina skyldigheter.

De kommuner det gäller är: Arboga, Arvidsjaur, Arvika, Bjuv, Borgholm, Eda, Eslöv, Göteborg, Härjedalen, Kalmar, Kungsör, Köping, Mörbylånga, Skinnskatteberg, Sorsele, Åsele, Öckerö, Örkelljunga.
Varför man inte lämnar in uppgifter är oklart med gissningsvis handlar det om dålig kontroll och bristande administrativa  rutiner. Då statistiken är viktig för uppföljning och planering är det mycket olyckligt att kommuner inte följer sin lagstadgade skyldighet.

____________________________________________________________________________________________________________________________________

7194  gode män för ensamkommande barn/unga 
Enligt den statistik Länsstyrelsen redovisat uppgick antalet gode män för ensamkommande barn unga till 7194,  2017 vilket är närmast en halvering jämfört med 2016. Antalet fortsätter att sjunka i samma takt som fler får sin ålder uppskriven och färre söker asyl i Sverige.
https://overformyndarstatistik.lansstyrelsen.se/Statistik

____________________________________________________________________________________________________________________________________:

Barnsexhandel online
"Barnsexhandel är en global brottslighet som aldrig låtit sig hindras av gränser. Med teknikens utveckling har brottsligheten blivit ännu mer gränslös och internet har spelat en viktig roll för möjligheterna att exploatera barn sexuellt. På internet pågår en mörk handel med varor som används vid sexuella övergrepp på barn. Här finns allt en förövare behöver. Till exempel extra små kondomer till små pojkar. (Ecpat 2018-03-28)https://www.ecpat.se/vad-ar-barnsexhandel/barnsexhandel-online Mottagande utredningen - Reformer behövs

”Regeringens direktiv och utredningens analys delar bilden av ett mottagande i behov av reformer. En central utgångspunkt har varit att åtgärda bristen på helhetsperspektiv i mottagandet. Avsaknaden av helhets- och systemtänkande leder till långa väntetider, försenad etablering eller återvändande liksom till höga kostnader för samhället och enskilda.” (Regeringskansliet 2018-03-28)
http://w

ww.regeringen.se/496383/contentassets/fd9afaf058b144d5b719c56f56cb732f/ett-ordnat-mottagande--gemensamt-ansvar-for-snabb-etablering-eller-atervandande-sou-201822.pdf

_______________________________________________________________________________________

 

statistik2

Statistik ensamkommande underåriga
Fram till och med den 26 mar har 281 ensamkommande underåriga varav 66 flickor från ett fyrtiotal länder registrerats som asylsökande. Flertalet från Marocko (52) Afghanistan (42) Somalia (33)  Eritrea  (30) och Syrien  (28)  i åldrarna: 0-6 år (8)  7-12 år (21) 13-15 år (114)  och 16-17 år  (138)

Under årets tre första månader har 562 ensamkommande underåriga beviljats uppehållstillstånd varav 316 permanenta och 246 tidsbegränsade.

I 192 fall har beslut om utvisning/avvisnings fattats och i fem fall beslut om överföring. 

502 väntar för närvarande på asylutredning.


Under januari och februari 2018 
avgjorda 375 ärenden om uppehållstillstånd på grund av gymnasiestudier för personer som fått beslut om avvisning/utvisning med uppskjuten verkställighet. 
Av dessa beviljades 24 och 242 avslogs.

Antal åldersuppskrivningar per den 27 mars var 947 och handläggningstiden i snitt under året 531 dagar. (Migrationsverket 2018-03-27)

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Ensamvarg eller inriktad på samarbete och utveckling
Försämrade villkor och förutsättningar, otillräcklig och långsam hantering av brådskande åtgärder från regering och riksdag, avsaknad av stöd och utbildning, ett i många fall oprofessionellt bemötande av övermyndaremyndigheten samt   obegripliga beslut av socialdekreterare har inneburit att många gode män begärt att bli entlediga och andra övervägar det.
Det är förståligt men bekymmersamt då gode män i tider av förändring är särskilt behövda av ensamkommande asylsökande underåriga.

Riksföreningen Gode män och vårdnadshavare, RGMV, för ensamkommande barn/unga, är en partipolitisk och religiöst obunden förening som sedan 2012 arbetar med att förbättra villkor och förutsättningar för gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare.

En majoritet i styrelsen är aktiva gode män och särskilt förordnade vårdnadshavare – andra arbetar på HVB, stödboende, familjehem eller har erfarenhet som lärare för nyanlända. Samtliga i styrelsen, och även länsombuden, arbetar för föreningen på ideell grund.

Medlemskap

Medlem kan du bli om du är, har varit eller avser att bli god man för ensamkommande barn/unga, eller på annat sätt är engagerad i arbetet med dem. https://www.rgmv.se/medlemskap.html

 

Skriv ut

Aktuellt april 2020

Fler offer för människohandel identifieras
Av de 298 personer som identifierades under 2019 var 202 kvinnor och 46 män, 1 person var av okänt kön, 23 flickor och 26 pojkar. Bland vuxna har en klar majoritet varit utsatta för sexuella ändamål, där kvinnor är offren. Män har utnyttjats framför allt för arbetskraft, tiggeri och kriminalitet. När det gäller vuxna så är de vanligaste ursprungsländerna Rumänien, Nigeria och Bulgarien, men personer från Vietnam, Thailand och Colombia har också identifierats. (Källa Jämställdsmyndigheten)
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/nyhet/fler-offer-for-manniskohandel-identifieras


Tillgänglig information om pågående smittspridning
Information om sjukdomen covid-19 och coronaviruset riktat till offentliga verksamheter och till personer med funktionsnedsättning. (Källa Myndigheten för delaktighet, MFD)
https://www.mfd.se/vart-uppdrag/tillganglig-information-om-pagaende-smittspridning/


Coronopandemin i ett jämställdhets perspektiv
Jämställdhetsmyndigheten bedömer att coronapandemin kan få konsekvenser inom samtliga delmål i den svenska jämställdhetspolitiken.
https://www.jamstalldhetsmyndigheten.se/aktuellt/coronapandemin


Användbar information för gode män till ensamkommande barn/unga om coronaviruset 
informationsverige.se har sammanställt filmer om hur du och ensamkommande kan skydda sig från spridning av coronaviruset och covid-19 på Af Soomaali — Somaliska, العربية - Arabiska, فارسى — Persiska, ትግርኛ — Tigrinja, Pashto —پښتو, ไทย — Thailändska och svenska.
https://www.informationsverige.se/sv/mer-om-sverige/samhalle/nyheter/filmer/

…och från Folkhälsmyndigheten,  hur du skyddar dig och andra från smittspridning på olika språk.
https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/skydda-dig-och-andra/information-pa-olika-sprak/

samt från danska Mino https://mino.dk/covid19/ om du är intresserad av vilken information danska myndigheter går ut med.


Laglig migration för studier och arbete
Vilka lagliga vägar finns det i Sverige för de migranter som inte bedöms vara i behov av skydd, såsom möjligheter att arbeta och studera. (Delmi rapport 2020:2)
https://www.delmi.se/publikationer-seminarier#!/laglig-migration-for-arbete-och-studier-mojligheter-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige-for-person


Så arbetar Migra­tions­verket med att begränsa smitt­sprid­ning på boenden 
”För att minimera smittspridningen av coronaviruset på Migrationsverkets boenden har en rad åtgärder vidtagits, exempelvis att asylsökande placeras glesare och särskild hänsyn tas till asylsökande som tillhör riskgruppen. – Så långt det är möjligt placerar vi färre asylsökande på kollektiva boenden”, säger Jennie Sörman, processansvarig för mottagning och boende vid Migrationsverket. (Miigrationsverket 2020-04-08)


Så påverkas Migrationsverkets verksamhet av coronaviruset
”Coronavirusets spridning får flera följder för Migrationsverket. De försämrade möjligheterna till att resa får effekter för såväl verksamheten som för sökande. – Vi sätter in åtgärder för att bidra till minskad smittspridning, samtidigt som fokus ligger på att upprätthålla myndighetens samhällsviktiga verksamhet”, säger generaldirektör Mikael Ribbenvik. (Miigrationsverket 2020-03-30)


Om Karim
För Karim, en sextonårig ensamkommande asylsökande grabb från Afghanistan var det självklart att tacka nej till dem som utanför skolan och på andra platser sålde droger och till den frikyrkliga församling som inte bara erbjöd honom ett evigt liv utan även uppehållstillstånd om han konverterade.Det var således inget fel på hans moraliska kompass men han klarade inte av att byta buss och förstod aldrig varför Migrationsverket inte trodde på honom trots att han själv upplevde att han utförligt redogjort för sina asylskäl.
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/408-mottagningen-av-karim-och-andra


Migrationsöverdomstolen
Bestämmelsen om inhibition i 16 j § tillfälliga lagen utesluter inte att verkställigheten av ett avlägsnandebeslut avbryts med stöd av 28 § förvaltningsprocesslagen i ett mål om förlängt uppehållstillstånd för studier enligt 16 d § eller 16 h § tillfälliga lagen.

MB sökte asyl i Sverige i maj 2015. Den 29 oktober 2016 beslutade Migrationsverket att avslå hans ansökan och att utvisa honom. (Migrationsöverdomstolen 2020 04-07)
https://www.domstol.se/globalassets/filer/domstol/kammarratten_stockholm/ovrigt-innehall/mig-2020-7.pdf


Statistik
Till och med 8 april 2020 har 200 ensamkommande barn/unga varav 62 flickor registrerats som asylsökandei Sverige.
Flertalet (143) i åldern 13 till 18 år och från Syrien (43) Somalia 30) Afghanistan (34) Marocko (26) Eritrea (8)  och Irak  (5) och Venezuela (5).

Tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier perioden juli 2018 till och med 8 april 2020
Totalt har 11506 ansökningar inkommit.  7957 ansökningar har bifallits och 3423 avslagits. Övriga 126.


Covid - 19 och gode mäns uppdrag
Gode män till ensamkommande barn/unga har samma ansvar som alla andra medborgare ett ansvar för att förhindra smittspridning och att tänka på sin egen hälsa. Folkhälsomyndighetens rekommendationer gäller vid utförandet av uppdraget vilket innebär att umgänget begränsas till telefonkontakter, mail och sociala medier. Den typen av umgänge och att förmedla information om rådande förhållanden, smittspridning samt vara behjälplig med distansstudier kommer mycket påtagligt prägla uppdraget framöver.

Då uppdraget kräver besök hos Migrationsverket, andra myndigheter och organisationer bör i förekommande fall lösningar tillämpas som inte innebär direkt kontakter med varken tjänstemän eller barn/unga. 
Kontakta i förekommande fall Överförmyndare/nämnd, Migrations verket, Domstolar för anvisningar samt familjehem, personal på boenden och Socialtjänsten för en konstruktiv samverkan.

https://www.folkhalsomyndigheten.se/smittskydd-beredskap/utbrott/aktuella-utbrott/covid-19/


Information om covid-19
Här hittar du samlad information om covid-19 till dig som är god man till ensamkommande barn/unga, HVB samt personal inom vård och omsorg. (Källa Socialstyrelsen)
https://www.socialstyrelsen.se/coronavirus-covid-19/?utm_campaign=nyhetsbrev200324&utm_medium=email&utm_source=apsis


Domstolen och COVID-19
COVID-19 sprider sig över världen och många länder är drabbade. Sverige är inget undantag. I många av våra grannländer har man vidtagit en rad åtgärder. För en dryg vecka sedan fick vi exempelvis höra att domstolarna i Norge stängt för allmänheten, att förhandlingar sker via videolänk i den mån det går och att brådskande mål […] Domarbloggen. Södertörns Tingsrätt, Karin Påle-Bartes 2020-04-01)

http://www.domarbloggen.se/sodertorns-tingsratt/domstolen-och-covid-19/


Information från Sverige domstolar
Om du har symptom på luftvägsinfektion, även lindriga symptom, ska du inte besöka någon domstol eller nämnd.Är du kallad till en förhandling i domstol? Kontakta berörd domstol för att få information om vad som gäller eller om du behöver meddela förhinder.

För närvarande kan det förekomma längre svarstider än vanligt i telefon. Vi uppmanar dig att i möjligaste mån skicka ett mail till aktuell domstol eller nämnd istället. (Källa Sveriges Domstolar)
https://www.domstol.se/information-med-anledning-av-coronavirus/


Information från Migrationsverket
För att minska smittspridning gör vi en del förändringar i vår service:
Kontakta oss i första hand via mejl, telefon eller via någon av våra e-
tjänster.
-Våra öppettider på telefon och på våra kontor har ändrats.
-Kontrollera tiderna här på webbplatsen innan du ringer eller besöker oss.
-Högst 50 personer åt gången får besöka våra servicecenter och alla lekutrymmen för barn är stängda.
Det är mycket begränsade möjligheter att besöka förvaren.
(Migrationsverket)


Distansundervisning för nyanlända och flerspråkiga elever
Sedan den 18 mars och för okänd tid framöver står vuxenutbildningen och gymnasieskolan, dess personal och elever inför ett nytt faktum; all undervisning rekommenderas att bedrivas på distans. För nyanlända elever med varierande studieerfarenhet är distansundervisning en omställning som ställer nya krav som förutsätter tillgång till tekniska hjälpmedel samt  hjälp från vuxna. I bästa fall har de en god man, f d god man eller kontaktperson i sin närhet alternativt en organisation som tex Stadsmissionen eller projekt som ”Mitt liv Mitt samhälle” dit de kan vända sig för hjälp med studierna. Men om så inte är fallet är möjligheterna att klara av studierna små.
https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/253-utbildning-for-nyanlanda-elever-daligt-anpassadhttps://www.andrasprak.su.se


Ökad oro bland ungdomar
Bland ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier finns en allmän oro att smittas av Covid-19 men också en oro att förlora möjligheten till permanent uppehållstillstånd på grund av rådande förhållanden som bl.a innebär undervisning på distans och en växande arbetslöshet. Följden kan bli att de enligt gällande regelverk inte klarar kraven på en utbildning som leder till arbete och en anställning inom sex månader efter avslutade studier. I sådana fall upphör de tillfälliga uppehållstillståndet och beslutet om utvisning verkställs.


Mitt liv Mitt samhälle
Aysel Yusubova jobbar i Eskilstuna med ett ESF projektet Min Framtid som handlar om att hjälpa och stötta utrikesfödda ungdomar mellan 15-24 år som saknar fullständig gymnasieutbildning. Vi hjälper dem att få egenmakt, vara delaktiga i samhället och hitta arbete, praktik eller utbilda sig vidare.

https://www.godmanakuten.se/index.php/7-nyheter/456-mitt-liv-mitt-samhalle


Det som ingen vill se  - om unga i hemlöshet i Malmö
Skåne Stadsmission har funnits i över 100 år och vår samlade erfarenhet av hemlöshets problematiken i Skåne är stor. Med De som ingen vill se – unga i hemlöshet i Skåne vill vi ge såväl beslutsfattare som allmänhet mer kunskap om de många unga människor som befinner sig i hemlöshet i Skåne.

https://skanestadsmission.inpublix.com/unga-hemlosa-2019/wp-content/uploads/sites/4/2019/08/A4_Rapport_26jun.pdf


Unga förlorarna vid rekordhöga varsel
Aldrig tidigare har varselsiffrorna varit så höga som nu. Utvecklingen på arbetsmarknaden är också högst osäker förutom på en punkt: De mest utsatta grupperna som ungdomar och utrikesfödda riskerar att komma ännu mer i kläm. (TT, Arbetsmarknadsnytt 2020 -03-31)

https://www.arbetsmarknadsnytt.se/allmanna_nyheter/unga-forlorarna-vid-rekordhoga-varsel_772573.html?utm_source=newsletter&utm_medium=email&utm_content=2020-03-31&utm_campaign=nbamn 


 Regelverket ändras inte i nuläget
"Per Ek på Migrationsverket, säger att reglerna inte har ändrats på grund av coronautbrottet, men att man ser över vilka konsekvenser det kan få för den här gruppen.– Det som vi måste titta på löpande är ju alla de konsekvenser som det kan få för alla, och titta på vad är det som är rimligt eller inte i vår prövning av de ansökningar som finns. Morgan Johansson, justitie- och migrationsminister, avböjer intervju, men meddelar att man inte planerar att se över regelverket." (Sveriges Radio 2020-03-31)


Studerande får behålla sitt studiestöd
Om en studerande saknar möjlighet att bedriva sina studier på grund av åtgärder i samhället för att förhindra spridningen av coronaviruset, ska han eller hon fortsatt få studiemedel för den period det har beviljats för. Detsamma ska gälla för de som studerar med studiestartsstöd. Även studiehjälp, som främst lämnas till studerande i gymnasieskolan, får behållas. Vidare ska det för studerande med studiestöd inte längre krävas läkarintyg vid vård av barn för en period som överstiger sju dagar. (Regeringskansliet 2020-04-03)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/studerande-far-behalla-sitt-studiestod
vid-installd-undervisning-i-samband-med-atgarder-mot-smittspridning/
 


Elever ges nu  bättre förutsättningar att slutföra sin utbildning
Alla gymnasieskolor rekommenderas fortsatt att bedriva undervisning via fjärr eller distans för att hindra smittspridningen av det nya coronaviruset. Men eftersom krisen kommer pågå länge har regeringen nu tagit ett beslut som, förutsatt att smittläget tillåter det, gör det möjligt för en mindre andel elever i gymnasieskolan att få viss utbildning i skolans lokaler. Det handlar om särskilda lösningar för en mindre andel elever som annars riskerar att inte kunna slutföra sin utbildning och förlora möjligheter till vidare studier eller arbete. (Regeringskansliet 2020-04-03)

https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2020/04/elever-far-battre-forutsattningar-att-slutfora-sin-utbildning/


Skollunch för elever som studerar på distans i flera kommuner
I Malmö har man ordnat skollunch för de över 6500 gymnasieelever som nu studerar på distans och följer undervisningen på nätet. För att minska smittorisken hämtas den färdigpackade lunchen vid varumottagningen på ett femtontal skolor. I Kalmar kan gymnasieelever på vardagar äta dagens lunch på valfri restaurang i kommunen och det kan man även göra i Trelleborg  Fler kommuner borde ta efter då det är viktigt att eleverna dagligen får näringsriktig mat.


Portugal beviljar migranter och asylsökande tillfälliga uppehålls tillstånd 
Portugals regering har beslutat att människor i landet som väntar på beslut i asylärendet ska behandlas som fastboende fram till 1 juli för att säkerställa att de kan få tillgång till offentliga tjänster under utbrottet av coronaviruset. De får nu tillgång till Portugals nationella hälsovård och övriga välfärdsförmåner. "Människor bör inte berövas sina rättigheter till hälsa och offentlig service bara för att deras ansökan ännu inte har behandlats," sa Claudia Veloso, talesman för inrikesministeriet, till Reuters. 


Nationella yrkespaket för komvux
Nationella yrkespaket är förslag på innehåll för sammanhållna yrkesutbildningar som motsvarar kompetenskraven på nationell nivå för olika yrkesområden. Yrkespaketen består av en specifik kombination av kurser på gymnasial nivå som är utformade av Skolverket i samråd med branschkunniga. (Källa Skolverket)

https://www.skolverket.se/undervisning/vuxenutbildningen/komvux-gymnasial/laroplan-for-vux-och-amnesplaner-for-komvux-gymnasial/nationella-yrkespaket-for-komvux

 

Skriv ut

Fler artiklar...