• Hem
  • God man akuten
  • Ge ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier mer tid att att uppnå studiemålen och låt dem även omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder
 

Till 

 

Regeringen och berörda statsråd

Regeringskansliet

10333 Stockholm

 

 

Ge ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier mer tid att att uppnå studiemålen och låt dem även omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder

 

RGMVs verksamhet är inriktad på att villkor och förutsättningar för gode män och särskilt tillförordnade vårdnadshavare ska vara sådana att uppdraget kan utföras som lagstiftaren avsett, för barn/ungas bästa. Vi stöder i allt väsentligt den asylpolitik som Riksdagen beslutat och att gällande förordningar ska efterlevas. Men i de fall konsekvenser uppstår som inte helt kunnat beaktas av lagstiftaren är det angeläget med omedelbara, konkreta vägval och beslut.

Coronapandemin är enligt vår uppfattning en sådan omständighet som kan motivera att de förväntningar och krav som ställs på närmare 8000 ungdomar med tillfälliga tillstånd för gymnasiestudier, tillfälligt anpassas till de ändrade förutsättningar pandemin medfört som till exempel omställning till studier på distans och en rekordhög arbetslöshet.

De åtgärder RGMV förespråkar handlar om beslut som ger ungdomarna mer tid att i förekommande fall att uppnå studiemålen och varaktig försörjning samt att de i tillämpliga delar ska kunna omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder fram till dess att arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras. 

Det kan innebära samhällsekonomiska vinster och att det bakomliggande syftet med lagen om tillfälliga uppehållstillstånd, att ungdomar som integrerat sig och kommit in i samhället genom studier och arbete skulle få stanna, kan uppnås. 

Att inte vidta åtgärder innebär att de tillfälliga uppehållstillstånden inte förlängs och att beslut om utvisning ska verkställas.

Det kan få till följd att samhället belastas av ytterligare tusentals ungdomar vistas här illegalt. Dels då utvisningar av dessa ungdomar generellt sett är svåra att verkställa,  dels då det under rådande pandemi är praktiskt omöjligt att verkställa utvisningar till flera aktuella länder till följd av inställda flyg och stängda flygplatser 

Sedan 2010 har över 63000 ensamkommande barn/unga från världens alla hörn, med olika uppväxtvillkor och skilda anledningar registrerats som asylsökande i Sverige. De allra flesta skötsamma, i olika avseenden kompetenta och med ambitionen, att studera för att få en utbildning  som leder till självförsörjning och etablering i Sverige, vilket många lyckats med, alternativt  möjliggör ett återvändande till anhöriga i hemlandet. 

Åtgärder som kan bidra till  att dessa ungdomar ges sådana möjligheter är värdefulla för såväl den enskilde, den svenska arbetsmarknaden och samhället. 

RGMV har förhoppningar om att förslagen om att ge ungdomarna mer tid att för att uppnå studiemålen samt att de i tillämpliga delar ska kunna omfattas av arbetsmarknadspolitiska åtgärder beaktas och genomförs.

Föreningens medlemmar har tagit del av yttrandet och getts tillfälle att framföra synpunkter.

 

Borrby 2020-05-14

Styrelse, länsombud och adj. ledamot har varit delaktiga i skrivelsen

Riksföreningen gode män Vårdnadshavare, RGMV

Johny Samuelsson, ordf.

Skriv ut