Rätt att omplacera två ensamkommande barn till HVB-hem


Kammarrätten har 2016-05-30 i två domar konstaterat att Kumla kommun haft rätt att omplacera två ensamkommande barn från tillfälliga familjehem till kommunens HVB-hem för ensamkommande barn. Kammarrätten bedömer att kommunens beslut att omplacera barnen skapar en bättre sammanhållen bild av barnets hela livssituation och ger en ökad trygghet både nu och i framtiden.

 

Socialnämnden i Kumla kommun placerade två ensamkommande barn i var sitt familjehem i andra kommuner än den egna. Som skäl för placeringarna anförde kommunen att de tagit emot fler ensamkommande barn än vad som först beräknats vara aktuellt och att barnens placeringar var tillfälliga lösningar i avvaktan på platser på kommunens HVB-hem. Efter drygt tre månader beslutades om omplacering av de båda barnen till kommunens HVB-hem för ensamkommande barn. Barnen själva ville bo kvar i familjehem på de orter där de från början placerades och ansökte om bistånd enligt socialtjänstlagen för att få göra det. Förvaltningsrätten ansåg att barnens begäran skulle beviljas och att de hade rätt till bistånd till ett sådant boende.

 

Utgångspunkten för bedömningen är att biståndet ska tillförsäkra den enskilde en skälig levnadsnivå och det ska utformas så att det stärker rätten att leva ett självständigt liv. När det handlar om insatser som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas.

Enligt kammarrätten visar utredningarna i målen inte att barnens hjälpbehov vid tiden för de ursprungliga placeringsbesluten varit sådana att de haft behov av just insatsen familjehem.


Kommunens beslut att omplacera barnen har föregåtts av utredningar av barnens individuella behov och kommunen har också angett att den föreslagna vården bl.a. ger en ökad trygghet över tid då denna inte riskerar att avbrytas om inte vårdbehovet förändras. Insatsen skapar en bättre sammanhållen bild av barnens hela livssituation utifrån kontakter med bl.a. skola och vård. Kammarrätten anser att den placering kommunen beslutat om tar hänsyn till barnens specifika behov av stöd och vård och att de ensamkommande barnen därmed inte har någon rätt till bistånd för placering i familjehem. (Kammarrätten i Göteborg 2016-05-30)

Statistik

Artiklar visade
1807605
Back to Top