Inte ett fängelse men ett skyddat boende

Som ett fängelse, sa det snart 17 åriga flickan, om det boende hon överfördes till i Italien där bl.a flickor i trafficking omhändertagits. Men den begränsade rörelsefriheten och mobilförbudet var ett skydd för flickorna mot hallickar som ville fortsätta att tjäna pengar på dem. 


28 miljoner tonåringar på flykt

Idag be­finner sig 28 mil­joner barn på flykt i världen, enligt UNICEF. Uppskattningsvis 14 miljoner av dem är i åldern 13-till 18 år. Således skulle man kunna säga att 28 miljoner tonåringar är på flykt vilket inte gör saken bättre men åtminstone synliggör dem.


Remissvar som har kommit till Justitiedepartementet på utkastet till lagrådsremiss 

Förlängning av lagen om tillfälliga begränsningar av möjligheten att få uppehållstillstånd i Sverige. Övriga yttranden finns tillgängliga i departementet.
https://www.regeringen.se/remisser/2019/02/remiss-av-utkast-till-lagradsremiss-forlangning-av-lagen-om-tillfalliga-begransningar-av-mojligheten-att-fa-uppehallstillstand-i-sverige/
Socialtjänsten sviker och tonåringar som tvingas sluta skolan

Samhällets insatser för föräldrar som kommer hit på anknytning varierar. I vissa kommuner hjälper socialtjänsten till  i andra uteblir hjälpen helt. I sådana fall läggs ansvaret på sonen eller dottern att ta hand om familjen och ordna med boende för föräldrar och syskon.
Tonåringar som kommer hit är kompetenta i flera avseenden och gör i de flesta fall sitt bästa för att klara studierna, få en anställning och bli en tillgång för samhället.
För dem är det självklart att hjälpa till  med det ena och andra för att underlätta för föräldrar och syskon som kommit till det nya landet.  Men tyvärr händer det att  socialtjänsten lägger det ansvar för familjen som åligger dem själva som myndighet på  tonåringens axlar. 
Tonåringar är tämligen resurslösa när det gäller att till exempel ordna med en bostad för familjen och konsekvenserna av socialtjänstens passivitet och att lägga ansvaret på  en tonåringen blir inte sällan att han/hon tvingas sluta skolan. 

 

Medborgare inte betrodda - ökad myndighetsutövning 

Medborgare som åtar sig uppdraget som gode män för ensamkommande barn/unga är inte betrodda utan kan komma att ersättas av socialsekreterare och jurister och i stället möjligen få uppgifter som kontaktpersoner. Om det blir verklighet får ensamkommande barn/unga  räkna med att en god man endast är tillgänglig under kontorstid och att ett  personligt humanitärt inriktat bemötande i  stället blir formellt, byråkratiskt  och avhumaniserat.
Att tillämpa teknokratiska metoder på mänskliga behov och utsatta barn/unga är en sällsynt dålig idé. I stället  borde godmanskapet i sin nuvarande form utvecklas och den kompetens, livserfarenhet och engagemang som är utmärkande för en rättrådig medborgare tillvaratas. 
Medborgares delaktighet  i samhällsutvecklingen är  viktig. Det är inte förändringar som innebär en utökad  myndighetsutövning baserad på  teoretiskt förankrade uppfattningar om barns/ungas  behov och vad som är deras bästa.
Därför ska medborgare även fortsättningsvis kunna förordnas som gode män före ensamkommande barn/unga.Hjälpen varierar och kan utebli helt

Samhällets insatser för föräldrar som kommer hit på anknytning varierar. I vissa kommuner hjälper socialtjänsten till med boende och mottagning i andra uteblir hjälpen helt. I sådana fall läggs ansvaret på sonen eller dottern att ordna med boende och mottagning.
https://www.rgmv.se/aktuellt-artiklar/443-sammanfattning-om-aterfoerening.htmlÅt fel håll


I stället för att ersätta gode män till ensamkommande barn/unga med socialsekreterare och jurister borde man utreda hur det ideella inslaget  kan utökas för att göra medborgare delaktiga i samhällsutvecklingen och hur villkor och förutsättningar kan förbättras för att möjliggöra det.Om överförmyndare/nämnd


Överförmyndarfunktionen har ett mycket tydligt ansvar att utifrån en fastställd kvalitetsstyrningsmodell agera och praktiskt bedriva tillsyn av den gode mannen. Endast erfarna, rättrådiga och i övrigt lämpliga gode män ska kunna förordnas.


Återflyttning av vårdnad

Det kan finns anledning för en särskilt tillförordnade vårdnadshavare att till tingsrätten begära att vårdnaden av sonen eller dottern återflyttas till föräldern/föräldrarna  först när  familjen kommit igång med sitt nya liv i Sverige.
Flest migranter och flyktingar över Medelhavet till Spanien


Spanien är det EU-land dit flest migranter kommit den senaste tiden. Nu vill EU-kommissionen stärka banden med grannlandet Marocko för att hindra fler migranter att ta sig till Europa.

– Det är tydligt att vi måste stärka vår relation med Marocko. Marocko har redan stärkt kontrollen av sina gränser och hindrat ett stort antal olagliga utresor. Jag vill lovorda Marocko för dess åtgärder och försäkra landet vårt stöd, sade EU:s migrationskommissionär Dimitris Avramopoulos på onsdagen. (Europaportalen 2019-03-06)


Ärende återförvisas till Migrationsöverdomstolen

De fyra i familjen skulle utvisas, slog Migrationsdomstolen fast. Men familjen överklagade och menade att rätten inte "tagit ställning till barnens situation." Nu återförvisas ärendet till Migrationsöverdomstolen. (Dagens Juridik 2019-03-04)
http://www.dagensjuridik.se/2019/03/familjs-ratt-till-uppehallstillstand-borde-provats-i-ett-sammanhang-mal-aterforvisas?utm_campaign=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


 

 

Avgörande Migrationsöverdomstolen

En asylsökandes skyddsbehov ska prövas även i sådana fall där personens identitet inte gjorts sannolik.UM1349-18 Avdelning: 1. (Migrationsöverdomstolen 2019-02-27)

http://www.kammarrattenistockholm.domstol.se/Domstolar/kammarrattenistockholm/Domar/2019%20jan-juni/Referat%20i%20m%C3%A5l%20nr%20UM%201349-18.pdfEn god man för ensamkommande flicka polisanmäls för trolöshet mot huvudman

En advokat som anlitats av en ideell organisation/nätverk har polisanmält en erfaren och rättrådig god man i Värmland för trolöshet mot huvudman då en snart 17 årig flicka inte fick uppehållstillstånd utan enligt Dublinförordningen överfördes till Italien där hon tidigare bott och gått i skola. 
Den gode mannen som förordnats för många ensamkommande barn/unga och utfört uppdragen utan anmärkning tillbakavisar anklagelserna som grundlösa.
Den uppfattningen har också RGMV efter att ha pratat med den gode mannen, företrädare för den ideella organisationen/nätverket  och ett religiöst samfund som ligger bakom anklagelserna samt överförmyndaren.
Enligt RGMV finns det skäl, att göra en anmälan till Advokatsamfundets disciplinnämnd  då advokaten kan ha brutit mot god advokatsed genom att ta heder och ära av den gode mannen då hon uttalat sig i TV, radio och tidningar.
-Jag får fundera på saken, säger den gode mannen som anser det är viktigare, att alla resurser läggs på åtgärder för att tre systrar som nu bor i tre olika länder kan återförenas.

 

Statistik

Fram till och med den 22 februari i år har 153 ensamkommande barn/unga registrerats som asylsökande. Av dem är 27 i åldern 0-12 år övriga i åldern 13 till 18 år. 38 av dem var flickor.
Flertalet kommer  från Syrien 31, Somalia 24, Marocko 15, Afghanistan 13 samt Gambia 8. Handläggningstiden i snitt under årets två första månader har varit 159 dagar och under samma period har 188 ärenden avgjorts.

Utresta självmant till hemland, Afghanistan 1, Albanien 6, Armenien 1, Irak 1 samt Somalia 1. Överförda till första asylland, Belgien 2, Danmark 4, Frankrike 1, Nederländerna 2 samt Tyskland 2.
41 uppskrivningar av ålder har gjorts i år fram till 27 februari och totalt sedan 2017-01-01 9182 och 719 ansökningar om familjeanknytning har inkommit under 2019. (Källa Migrationsverket)


 

Skriv ut