Rätt åt alla, orätt åt ingen
    
  2022

  Tankar om demokrati, händelser i det dagliga livet och varför vi snurrar runt i ett expanderande universum.Rätt åt alla orätt till ingen. (Synpunkter välkomna och uppskattade.  E-post aej( )telia.com)
  ________________________________________________________________________________________

  Skriv ut

  Torget

  2 juli

  Nu börjar det likna något, torget alltså och på måndag börjar några stenläggare från Portugal att stenlägga delar av torget. 
   
   
   
   
   
   
   
   
  Alla ska kunna bada i havet
   
        
   
  30 juni
   
  Vid Borrbystrand var det fullt av folk och så långt jag kunde se även vid stränderna mot Skillinge och Mälarhusen. Men ingen med rullstol eller rullator och få äldre. Inget nytt under solen så har det alltid varit men varför  bemöts inte alla medborgare i kommunen  jämlikt och till stränder som  anpassats för barn, tonåringar och vuxna  med funktionsvariationer eller äldre som har svårt att ta sig fram i den lösa sanden? 
   

  En jämnlik service
  Av lagar, förodningar, konventioner och direktiv framgår att alla medborgare ska erbjudas en  jämlik och god service men förutsättningarna för att tillgängliggöra stränder och badplatser för alla ser olika ut i landets 290 kommuner beroende på faktorer som markägareförhållanden, möjligheten att använda  hjälpmedel som strandmattor samt  politikers och tjänstemäns engagemang. 
  Men lagstiftningen är densamma för alla och i Kommunallagens 2 kap. 3§ om likställighet, sägs att alla kommuninne vånare ska behandlas lika och särbehandling får endast ske på saklig och objektiv grund.
   

  Ett dilemma för kommunen
  För kommuner som äger marken vid stränder och badplatser underlättas anpassningen men för kommuner som Simrishamn med en lång kust där stränderna  
  till största delen inte ägs av kommunen utan av samfälligheter, stiftelser och privatpersoner och i vissa fall förvaltas av länsstyrelsen kan användandet av hjälpmedel kräva markägarens samtycke vilket med tanke på ändamålet av humanitära och rättvise skäl borde vara givet, men inte alltid är det utan i stället kan leda till tidskrävande  processer.  
  För Simrishamn är det ett dilemma att inte kunna fullgöra sina skyldigheter enligt gällande lagstiftning, det oklara rättsliga läget och otydliga lagstadgade funktionskrav på tillgänglighet ett hinder. Det underlättar inte  kommunens arbete med att förverkliga den plan, Regler för servicenivå",  som sedan april 2021 finns i syfte att förbättra servicen i olika avseenden vid badplatser i kommunen och där tillgänglighets anpassning är en del av planen. 
   
  Oklart och oprövat
  Tillgången till naturen för alla förutsätter i vissa fall hjälpmedel som tex. strandmattor och det förhållandet torde eller borde omfattas av allemansrätten. Rättsläget är oklart och oprövat men det kan inte  anses ha varit lagstiftarens avsikt med särbehandlingar utifrån vad som sägs i 2 kap. 18 § regeringsformen, där det stadgas att oberoende av det skydd som grundlagen ger den enskildes äganderätt ska alla ha tillgång till naturen enligt allemansrätten.
   
  Men trots det oklara rättsliga läget bör Samhällsbyggnadsförvaltningen, efter att ha samtalat och informerat markägarn, visa handlingskraft och skyndsamt rulla ut den nyligen anskaffade strandmattan och några till på de stränder som kan anses lämpliga oavsett ägarförhållanden och ordna med ett tillfälligt handhavande och skötsel av mattorna.  
  Vidare ta till sig de erfarenheter och kunskaper från olika organisationer samt anskaffa ett lämpligt antal strandrullstolar sk. Hippocampe. 
  Alla har rätt till en god service och för att möjliggöra delaktighet på lika villkor kan sådana åtgärder av bidra till att utjämna skillnader i levnadsvillkor och att hinder för personer med funktionsnedsättning undanröjas.   


  Då kan 
  Sommaren 2022 kan bli den första sommaren någonsin då alla kan nå stränderna och  Simrishamns  bli den första kommunen som kan få det rättsliga läget prövat och därmed visar vägen för andra kommuner med stöd med av vad som sägas i Regeringsformen, FN konventioner och EU direktiv och påhejade av SKR, Naturvårdsverket, Do, Jämställdsmyndigheten  och flera andra organisationer, kan man anta. 
  Sist men inte minst fullgör Simrishamn sina skyldigheter gentemot alla medborgare i kommunen.
   
  Trevlig sommar!
   
   
   
   
  Varmt
   
  26 juni
   
  I Borrbystrand var det fullt av folk och liksom så långt jag kunde se mot Skillinge och Mälarhusen. Men inte en enda rullstol eller rullator och få äldre. Inget nytt under solen så har det alltid varit men jag kan ändå inte låta bli att fundera på vad man kan göra åt saken och i vanlig ordning engagera mig i frågan, varför stränderna inte anpassats för barn, tonåringar och vuxna  med funktionsvariationer eller äldre som har svårt att ta sig fram i den lösa sanden.
   
  En jämnlik service
  Alla medborgare ska erbjudas jämlik och god service men förutsättningarna för att till exempel tillgängliggöra stränder och badplatser för alla ser olika ut för landets 290 kommuner beroende på faktorer som markägareförhållanden och möjligheten att använda  hjälpmedel som strandmattor. Men lagstiftningen är densamma och i Kommunallagens 2 kap. 3§ om likställighet, sägs att alla kommuninnevånare ska behandlas lika och särbehandling får endast ske på saklig och objektiv grund.

  Ett dilemma för kommunen
  För kommuner som äger marken vid stränder och badplatser underlättas anpassningen men för kommuner som Simrishamn med en lång kust där stränderna  
  till största delen inte ägs av kommunen utan av samfälligheter, stiftelser och privatpersoner och i vissa fall förvaltas av länsstyrelsen kan användandet av hjälpmedel eventuellt kräva markägarens samtycke vilket med tanke på ändamålet av humanitära skäl borde vara givet men inte  säkert och kan leda till en långvariga processer.  
  För kommuner är det ett dilemma att inte kunna fullfölja sina skyldigheter enligt gällande lagstiftning.
   
  Oklart och oprövat
  Tillgången till naturen för alla förutsätter i vissa fall hjälpmedel som tex. strandmattor och det förhållandet torde eller borde omfattas av allemansrätten. Rättsläget är oklart och oprövat men det kan inte  anses ha varit lagstiftarens avsikt med inskränkningar utifrån vad som sägs i 2 kap. 18 § regeringsformen, där det stadgas att oberoende av det skydd som grundlagen ger den enskildes äganderätt ska alla ha tillgång till naturen enligt allemansrätten.

  Det oklara rättsliga läget underlättar inte kommunens arbete med att förverkliga den plan, "Regler för servicenivå",  som sedan april 2021 finns för att förbättra servicen i olika avseenden vid badplatser i kommunen och där t
  illgänglighetsanpassning är en del av planen.
   
  Men trots det oklara rättsliga lägen borde Samhällsbyggnadsförvaltningen, efter samtal med berörda markägare visa handlingskraft och rulla ut den nyligen anskaffade strandmattan och ytterligare några  på de stränder som kan anses lämpliga oavsett ägarförhållanden. Dessutom ta till sig de kunskaper och erfarenheter på området som olika organisationer besitter och därtill anskaffa ett antal Hippocampe  

  Då kan 
  Sommaren 2022 kan bli den första sommaren någonsin då alla kan nå stränderna och  Simrishamns kommun och blir den första kommunen som får det rättsliga läget prövat och visar vägen för andra kommuner.   
  Och man gör det med stöd av av vad som sägas i  Regeringsformen, FN konventioner och EU, SKR och flera andra organisationer.

  Sist men inte minst fullgör man sina skyldigheter gentemot alla medborgare i kommunen. 

  Trevlig sommar.
   

  "Allemansrätten är något unikt som vi skall vara glada och tacksamma över. Den ger oss friheten att vistas ute i naturen utan detaljerade regler. Begreppet allemansrätt uppstod på 1940-talet då en utredning gjordes för att underlätta för folk i tätorter att komma ut i naturen. Allemansrätten har dock rötter i medeltiden då man hade rätt att valla djur i skogen, plocka bär, svamp och nötter för egen konsumtion osv.

  Allemansrätten är naturligtvis en frihet under ansvar. Vi måste visa hänsyn mot omgivningen och vara rädda om andras egendom och ta ansvar för natur och djurliv. Sedan 1994 finns följande inskrivet i Sveriges grundlag: ”Alla ska ha tillgång till naturen enligt allemansrätten”. Själva lagarna som styr allemansrätten behandlas dock i huvudsak i 2 och 7 kap. miljöbalken eftersom grundlagen inte är en lag som exakt definierar allemansrätten. Detta innebär att det inte alltid går att ge exakta besked om vad som är tillåtet att göra och hur man får röra sig i naturen. Allemansrätten kan tolkas i domstol men rättsfallen som rör detta är få.

  Det är inte bara för den enskilde individen utan också för organisationer och turistnäring som allemansrätten finns till. Dessa kan dra nytta av allemansrätten i sin verksamhet, även om allemansrätten i grunden enbart gäller för enskilda individer och inte grupper. Det är då viktigt att den som arrangerar organiserade aktiviteter på annans mark skaffar sig nödvändig kunskap om allemansrätten och genomför skydds- och försiktighetsåtgärder för att undvika skador och andra besvär både på person och natur samt att denne samråder med berörd markägare. Det är arrangören som står skadeståndsskyldig om allemansrätten inte följs och aktiviteten åsamkar skador. En organiserad verksamhet som kan förändra eller på något sätt kan skada naturmiljön kräver samråd med länsstyrelsen eller kommunen.

  Motiven till att vara ute i naturen har förändrats och antalet utövare av friluftsliv har ökat på senare tid. Vår natur fungerar mer och mer som en arena och det behöver finnas tillräckligt med mark tillgänglig för allmänheten även i framtiden. Naturvårdsverket anser därför att det är viktigt att värna om allemansrätten så att vi alla kan fortsätta att röra oss fritt i naturen." (Juridik på Internet)

  Naturvårdsverket sammanfattar allemansrätten i orden ”Inte störa – inte förstöra”

  Läs i miljöbalken här


  24 juni

  Medaljregn i riksdagen härom dagen då riksdagsledamöter avtackades för gjorda insatser, lång och trogen tjänst och belönades men medaljer. Att riksdagen belönar sig själva är synnerligen olämpligt i en tid då landet befinner sig i en allvarlig kris och då politikerföraktet nått nya höjder. 
  Finns det verkligen någon som inte anser att vi behöver en ny regeringsform?

  Som vanligt blir midsommarfirandet i Borrby. Strax före 13.00 beger mig till kyrkparken för att tillsammans med hundratals andra se Österlens folkdansgille där några bekanta deltar och lyssna på den fina musiken. Brantevik var lite frestande men jag håller mig till Borrby men avstår att medverka till att klä midsommarstången då jag är rent ut sagt är jäkligt trött på växter just nu beroende på tillståndet i min trädgård. 
  Hur som helst hoppas jag att midsommarfirande blir en vändpunkt och att en bättre tid väntar med fred i världen och att jag får ordning i trädgården.

  Sverige ställer sig utanför flyktinguppgörelsen i EU gällande omfördelning av flyktingar och till att bidra finansiellt. Verkar rimligt då Sverige behöver tid att återställa landet till det välfärdssamhälle det var före inströmningen 2015 av asylsökande och för att kunna garantera asylsökande skydd i olika avseenden. Klokt.

   

   

   

   

  Tvångsäktenskap och könsstympning  Amineh Kakabaveh Järn & Fritid

  22 juni

  Gode mån och vårdnadshavare har anledning att vara vaksamma för att  förhindra att flickor  förs utomlands för att giftas bort eller bli könsstympad nu i sommar.För rådgivning i frågan kan Länsstyrelsen eller det  Nationella kompetensteamet kontaktas: 010-223 57 60 09.00-16.00 Det finns även en UD-jour som är bemannad dygnet runt, årets alla dagar och hanterar akuta ärenden utanför ambassadernas kontorstid. Hit kan en person vända sig i akuta konsulära nödsituationer: 08-405 50 05.

  Hur kommer den partilösa riksdagsedamoten Amineh Kakabaveh rösta idag? Röstar hon enligt regeringens förslag är det slut på uppmärksamheten.Röstar hon med oppositionen eller lägger ner sin röst blir hon kvar i rampljuset ett tag till.
  (Det visade sig under eftermiddagen att hon stödde regeringens ändringsbudget som röstades igenom med röstsiffrorna 
   174–173.)

  Järn & Fritid Simrishamn AB kan enligt min mening vara den mest serviceinriktade och trevligaste affären i Skåne eller kanske hela Sverige. Tack för hjälpen idag, snabbt och till en ringa kostnad. 

   
   
  Bravo Torget Äntligen Reinfeldt
   
  21 juni
   
  Bravo Norrtälje som startat ett ungdomsråd för att öka barn och ungas inflytande. Ungdomarna kan både komma med egna förslag och fungera som remissinstans. Så borde det självklart vara även I Simrishamn och för den delen i alla 290 kommuner.  
    
  Medaljregn  Midsommarfirande Klokt 
  På torget har det blivit lite lugnare och mindre bullar sedan grävskoporna är mer eller mindre klara med grävandet och numera ägnar sig åt att jämna till de blivande två körbanorna och övriga ytor. Det är bra liksom att arbetet med att sätta upp bänkar fortsätter liksom åtgärder för torghandeln.

  Äntligen ser det ut som IP Only kommer att dyka upp under dagen för att lag den avslitna fiberkabeln till mitt hus. Bra, men det har tagit alldeles för lång tid.

  -Sverige ska inte köpa bilden av att man är ett misslyckat exempel när det gäller invandring. Det säger den tidigare statsministern Fredrik Reinfeldt (M) till DN.  Märkligt uttalande kan jag tycka eftersom vi har facit på att vi misslyckats. Den förre statsministerns uttalande ska nog ses som ett sätt att rättfärdiga  ”öppna era hjärtan”-talet 2014. 
   
   
   
   
  Ett hårt liv Riksdagsledamöter tar semester 
   
  19 juni
   
  Såg fram emot en vacker dag, en cykeltur till stranden och ett  dopp i havet men i stället har det regnat i stort sätt hela dagen. Såg också fram emot att det nyanlagde taket där jag med mycket möda och besvär lagt glas skulle vara tätt men det var det inte. Hade det inte regnat idag hade motgångarna åtminstone tillfälligt begränsats till hälften vilket varit tillräckligt illa.  Det är ett hårt liv här i norra Europa, kan man tycka.

  Aldrig har väl förtroendet för de folkvalda varit så lågt som idag. Som barn fick jag lära mig att stå för mina handlingar och ta ansvar. Det har uppenbarligen inte 349 riksdagsledamöter fått lära sig som nu går på semester trots att samhället krackelerar på olika områden och det nog kan sägas att det är kris i Sverige.
  Drygt 70.000 i arvode i månaden, bra pensions-och avgångs vederlag m.m är tydligen inte skäl nog att ställa in semestern för att i stället lägga all kraft på att lösa frågor som 
  plats-och personalbristen på sjukhus oh vårdcentraler i sommar, kaoset på Arlanda, långa köer till BUP, eskalerande kriminaltet etc. som man förorsakat och bär ansvar för. Att ta semester när det är kris i landet är arrogant, en skymf mot folket och uppdraget som förtroendevald.
   
   
   

  Dagens gnäll Första badet

   18 juni

  Lördagar är generellt sett ledig dagar på de flesta arbetsplatser i Sverige sedan 1960 talet vilket jag tidigare tyckt var bra. Men efter att i snart fyra månader levt intill en byggplats på Måns Nils torg i Borrby med bostaden omgiven av staket, grävmaskiner som kör fram och tillbaka, vältrar som packar material som får huset att vibrera och en avriven fiberkabel är jag numera helt emot ledighet på lördagar. Söndagar också för den delen eftersom ledigheten och overksamheten förskjuter färdigställandet och tystnaden på helgerna  invaggar mig i en tro mot bättre vetande att arbetet är klart.

  Men skämt åt sida unnar jag de duktiga jobbarna all ledighet men ibland finns ett behov av att gnälla lite för att lätta på trycket då det inte hjälper att bara se fram emot den dag när Borrby förhoppningsvis får ett av Sveriges bästa torg. Det kommer att glädja mig och troligen den för länge sedan hädangångne lantbrukaren Måns Nilsson i sin himmel som donerat marken för över hundra år sedan för att platsen skulle bli ett levande torg där handel kan bedrivas.

  Cyklade till havet i sällskap med ett holländskt par som berättade om sin vistelse här. Trevligt folk liksom det tyska äldre paret som tittade misstroget på mig när jag sa att jag skulle bada. Men bada blev det och sedan ett cykeltur utefter havet till Mälarhusen. Ganska mycket folk på stranden och även badande. Temperaturen i det något grumliga vattnet? Uppskattningsvis minst 15.

    

  Hälsosamma liv och välbefinnande för alla i alla åldrar Agenda 30 Kris IP Only Torget

  16 juni

  God hälsa, tillgänglighet, delaktighet trivsel och trygghet  är grundläggande förutsättningar för alla barn, tonåringar, vuxna. äldre, att nå sin fulla potential och kunna bidra till samhällsbyggnaden, kan man sammanfattningsvis säga om mål och syften i Agenda -30.
  Där framgår vidare, att "i
  nvesteringar i hälsa genom till exempel hälso- och sjukvårdssystem är en återinvestering i samhällets utveckling i stort. Bästa möjliga hälsa, inklusive nödvändig hälso- och sjukvård, mat, vatten, ren luft, sanitet, hygien och läkemedel är grundläggande rättigheter." 

  Men det är skillnad på mål och syften. Det framgick tydligt när jag ringde de stora sjukhuset i grannkommunen för att höra vad den röntgen jag gjorde för en månad sedan visade. Efter ett antal knapptryckningar och kopplingar hit och dit  fick jag ett meddelande, att det var så många som ringde att de inte kunde ta emot mitt samtal. Försöket även kontakta det mindre sjukhuset i kommunen och efter sedvanlig omkopplingar bad de om mitt tfn. nr och lovade att ringa upp. Sitter nu och väntar på det samtalet och har verkligen svårt att dela Emma Spak, chef för hälso- och sjukvårdssektionen på SKR, uppfattning att krisen inom sjukvården ska ses som något positivt  då vi kan lära av krisen och bli bättre.  Med sånt folk på ledande poster är det inte konstigt att det är kris i landet.

  Konstaterar att företaget IP Only som installerade fiber i mitt hus för många år sedan och som företaget som jobbar på torget oturligt hade sönder inte är det minsta intresserad av att åtgärda felet. Deras kundservice kännetecknas av långa väntetider som abrupt avslutas innan jag hunnit anmäla felet ännu mindre få besked om tid för reparation.Löfte om att de ska ringa mig infrias inte.Har nu varit utan fiber i fyra dagar och utan att ha fått kontakt med deras kundtjänst.Dom inte heller bekräftat mottagandet av den felanmälan jag skickade in för fyra dagar sedan. Försöker nu ännu en gång få kontakt med deras kundtjänst men efter 15 minuter i telefon har jag inte lyckats och kommer troligtvis inte göra det, tyvärr.Ett typexempel på företag som inte behöver finnas, som jag ser det.

   
  Konstaterade nu på morgonen att man grävt upp en nästan två meter djup grop utanför huset och drog slutsatsen att planerna ändrats och att man nu skulle anlägga en mindre pool på torget. Även om jag hade betänkligheter om lämpligheten med en liten pool såg jag möjligheten att varje morgon öppnade grinden, gå fem-sex  steg och hoppade i vattnet.
  Men jag togs snabbt ur villfarelsen då en av jobbarna upplyste mig om att där skulle planteras växter i gropen. En besvikelse liksom att aktivitetsytan krymper ytterligare. Att torget blir estetiskt tilltalande är bra och viktigt men ett torg ska också inbjuda till gemenskap och aktiviter. 
   
   
  Tillgängligt&Säkert 

  12 juni
   
  Eventet om tillgänglighet och säkerhet vid vid Simrishamns havsbadplatser genomfördes planenligt  i torsdags. Alla inbjudna organisationer och politiker var inte där. Men det var SÖRF, Sjöräddningssällskapet, RBU, Livräddare, tjänstemän från Ängelholms och  Simrishamns kommuner,  två politiker, några medborgare och så YA och P4 Kristianstad.
  (Tack JPW Sport för hjälp med tryck och kepsar.)

         

      

   

  Alla ska kunna bada i havet Aldrig och alltid


  9 juni

   

   
  Aldrig har det varit säkrare att bada i havet än idag på eftermiddagen 13.00-15.00 då SÖRF, Sjöräddningssällskapet, Svenska Livräddningssällskapet och dessutom två havslivräddare från Ängelholm är på plats vid stranden intill Strandpaviljongen i Simrishamn för att informera om säkerhet vid stränderna.
   
  -Aldrig har det varit lättare för barn, tonåringar, vuxna med funktionsvariationer och äldre med rörelsesvårigheter i kommunen att komma till stranden och bada tack vare den strandmatta Samhällsbyggnadsförvaltningen rullat ut och den Hippocampe som kan köras på stranden utan att sjunka ner i sanden och som står alla fritt att prova liksom vanliga rullstolar.
  -Aldrig eller sällan har det varit möjligt att få så mycket information om tillgänglighet och säkerhet vid stränderna som idag.
  -Men alltid roligt om du kommer en stund idag
   
  Välkommen!
  Tack JPW Sport för hjälp med tryck och kepsar.

    

  Om tillgänglighet för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer
  samt äldre med rörelsehinder och säkerhet för alla vid kommunens havsbadplatser.

  Idag Torsdag 9 juni 2022 Plats Strandpaviljongen, Badstigen 8, Simrishamn Tid 13.00-15.00

   
   
  page1image52976960 page1image52981328 page1image52981120

  Alla ska kunna bada i havet

  Om tillgänglighet för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer
  samt äldre med rörelsehinder och säkerhet för alla vid kommunens havsbadplatser.

  Varför

  Syftet med eventet är att informera och visa, att med tämligen enkla åtgärder och hjälpmedel som fungerar för många kan stränderna göras tillgängliga och säkra för alla.

  Medverkande
  Samhällsbyggnadsförv., Simrishamn
  Pelle Sköldbäck, Aktivitetssamordnare samt Mattias Thulin och livräddare från Ängelholms kommun.
  SÖRF
  Sjöräddningssällskapet,Skillinge
  RBU,Skåne
  Svenska livräddningssällskapet
  DHR

  Välkommen att prova

  Simrishamns kommun har anskaffat en strandmatta som ligger utrullad på stranden vid Strandpaviljongen och möjliggör för dig med rullstol, gåstol eller har svårt att gå i sand att nå havet.Dessutom finns möjlighet att prova en speciell strandrullstol.

  När: Torsdag 9 juni 2022

  Plats: Strandpaviljongen, Badstigen 8, Simrishamn

  Tid: 13.00-15.00

  Kontakt: Johny Samuelsson Mobil 0704 820410

  Epost: Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den.

  OBS

  Ställs in vid ihållande regn.

  Välkommen!

  Bild

  Havslivräddare Svenska Livräddningssällskapet, övriga J Samuelsson

   
   
  Nationaldagen 
   
  6 juni
   

  Nationaldagen firades i trevliga Brantevik och inleddes med en marsch från södra hamnen till norra tillsammans med Simrishamns musikkår och ett hundratal medborgare. Kloka arrangörer startade firandet 16.00 efter att ha kollat väderutsikterna antar jag och mycket riktigt blev det uppehåll och till och med solsken. Sång. musik och tal, en trevlig eftermiddag och en påminnelse om att vi kanske borde tänka lite mer på oss själva.

   

   

   
  Event

  4 juni

  Alla ska kunna bada i havet. 
  Om tillgänglighet för barn, unga och vuxna med funktionsvariationer samt äldre med rörelsehinder och säkerhet för alla vid kommunens havsbadplatser

  Varför
  Syftet med eventet är att informera och visa, att det med tämligen enkla åtgärder och hjälpmedel som fungerar för många kan stränderna göras tillgängliga och säkra för alla.

  Medverkande
  Samhällsbyggnadsförv., Simrishamn

  Pelle Sköldbäck, Aktivitetssamordnare på Ängelholms kommun
  Mattias Thulin och livräddare från Ängelholms kommun
  SÖRF
  Sjöräddningssällskapet,Skillinge
  RBU,Skåne
  Svenska livräddningssällskapet

  Välkommen att prova
  Kommunen har anskaffat en strandmatta som ligger utrullad på stranden och möjliggör för dig med rullstol, gåstol eller har svårt att gå i sand att nå havet.Dessutom finns möjlighet att prova en speciell strandrullstol.

  När
  Torsdag 9 juni 2022 
  Plats Strandpaviljongen, Badstigen 8, Simrishamn 
  Tid 13.00-15.00

  Kontakt
  Johny Samuelsson

  Epost: aej@telia.com

  OBS
  Vid ihållande regn ställs eventet in

  Välkommen! 

   

  Djur på landet Gräsmattan blev en äng Bin Torget

  30 maj

        

  Djur är ett naturligt inslag i den lantliga miljön och att får, hästar och kor ibland tar sig ut från hagar och inhägnader är visserligen oönskat men ändå något som kan förekomma i samband med  djurhållningen och ett bekymmer för främst djurhållaren. 
  Men för vissa personer ger det förhållandet anledning till ilska och uppmaningar att anmäla en djurhållare i Östra Hoby till Länsstyrelsen för att dennes får ibland tar sig ut från inhägnaden och upp på vägen och  därmed utgör en trafikfara menar man. 

  Får kan inte anses vara en trafikfara. Det är däremot bilister som inte anpassar hastigheten till vad trafiksäkerheten kräver och rådande förhållanden i övrigt, som tex att det kan finnas djur på vägen.

  Trist med en så negativ inställning när man i stället borde uppskatta alla djurhållare som trots mycket arbete och höga kostnader håller kor, grisar, får och hästar m.fl och därmed håller landskapet och Österlen levande. 

   

     

  I år liksom förra året lät jag gräsmattan bli en äng av hänsyn till bin och humlor och för två år sedan ungefär vid den här tiden hölls föredrag om bin och byggdes bihotell trädgården. 

  Efter en lugn helg utan båller och bång från maskiner återupptogs idag arbetet med att färdigställa torget som i bästa fall, gissar, man blir klart  slutet av augusti nu i sommar. Nu monteras bänkar och i  juli börjar man lägga gatsten och kullersten. Ser bra ut men livet i en bur börjar kännas påfrestande.

   

  28 maj

  De senaste dagarna har varit framgångsrika för lag från Skåne. MFF och Rosengårds FC är nu svenska cupmästare i fotboll och Ystad IF blev svenska mästare i handboll. Grattis. Men för Tre kronor, Hammarby IF och Österlen FF blev det förluster.

  Åkte iväg för att köpa bits men tog en sväng förbi den trevliga loppisen i Smedby och köpte mot alla föresatser en bokhylla och en packe böcker. Körde sedan vidare mot Bolist i Löderup och hamnade på en loppis i Hanna och kunde inte motstå att köpa ett unikt fiolfodral i trä för en mindre summa. Men nästa köp blev verkligen de bits jag behövde så målet uppnåddes trots en del mellanlandningar här och där. Det är inte alltid man kan säga det så jag var nöjd med hur dagen började vilket man för övrigt inte heller alltid kan säga.

  För över15 år sedan uppmärksammade media och även  Sveriges riksdag, att flera unga flickor  tagit sina liv efter att ha blivit pådrivna av sina familjer och släktingar. Flickorna har tvingats kasta sig ut från balkonger efter att ha anklagats för att ha  brutit mot ett rådande föräktenskapligt kärleksförbud och oskuldskrav. 
  "Kärnan i vardagsheder är att barn och unga förväntas följa normer som krockar med majoritetssamhällets normer. Det kan förklaras som inskränkningar i livsutrymmet med ett tydligt inslag av ett föräktenskapligt kärleksförbud och oskuldskrav. Det omfattar oftast en tyst förväntan från familj och nätverk att barn och unga ska kontrollera varandras uppförande och rapportera hem olämpligt beteende. Ryktesspridning mellan unga är vanligt förekommande inslag." (Källa Tris) 
   

   

  Despoter Utsatta barn och ungdomar Minska byråkratin
  Hedersrelaterat våld och förtryck

  24 maj

  Adolf Hitler, Nazityskland. Benito Mussolini, fascistiska Italien, Bashar al-Assad, Syrien  Muammar al-Khaddafi, Libyen, Idi Amin, Uganda , Pol Pot, Kambodja,  Saddam Hussein, Irak, Josef Stalin, Sovjetunionen, Augusto Pinochet, Chile, Kim Il-sung, Kim Jong Il, Kim Jong Un, Nordkorea, Mao Zedong, Folkrepubliken Kina, Mengistu Haile Mariam, Etiopien, Charles Taylor, Liberia, Francisco Franco, Spanien, Francois Duvalier, Haiti, Jean-Bédel Bokassa, Centralafrikanska republiken m.fl. och så Vladimir Putin, Vilken värld.

  Med hot om våld mot dem själva eller anhöriga tvingas ensamkommande barn/unga redan vid ankomsten in i kriminella nätverk.Även de som inte blivit behöriga till gymnasiestudier eller fått avslag på sin asylansökan är utsatta.Beskydd  och en ändamålsenlig utbildning kan hjälpa dom liksom en engagerad och rättrådig god man.

  De förtroendevalda har under lång tid har låtit byråkratin växa på bekostnad av viktiga samhällsfunktioner. Det finns anledning att minska byråkratin som kostar mycket men varken är produktiv eller effektiv och "tar" pengar från skola, vård, omsorg och polis.

  Hedersrelaterat våld och förtryck "De som bryter mot familjens normer och värderingar riskerar att bli utfrysta, hotade, misshandlade eller dödade.(Jämställdhetsmyndigheten)
  http://hedersfortryck.se/hedersfortryck/vad-ar-hedersrelaterat-vald-och-fortryck/

    

  Alla ska kunna bada i havet Katten tillbaka Välfärdssamhälle Framtidstro Helomvändning Fred i världen  

   

          

  18 maj

  Idag demonstrerade Samhällsbyggnadsförvaltningen den anskaffade strandmattan.Jag var där liksom fem andra intresserade varav av några prövade på strandmattan. Jodå, mattan fungerade men det var lite för brant sista biten mot vattnet.

   

  Den trevliga katten är tillbaka igen och letar som vanligt efter solen som värmer hans pälslösa kropp. Hittar han inte en solig plats  visar han sitt missnöje med ett intensivt bölande likaså om kaminen inte enligt honom ger tillräcklig med värme. Men mestadels är han lugn och söker ibland spinnande mitt sällskap. För övrigt fördriver han dagarna som många andra med att sova, äta och då och då blicka ut över omgivningen men just inget mer.
   
  Varken folkhem eller paradis numera utan ett land i kris. Ansvariga statsråd och myndighetschefer som inte klarat jobbet bör avgå för att möjliggöra förändringar som tar oss tillbaka till ett välfärdssamhälle. Sjukvården är bara ett exempel

  Den psykiatriska vården för unga en annan. Alltför många barn och ungdomar mår så dåligt att de inte går till skolan, tar antidepressiv medicin, har sömnsvårigheter och saknar framtidshopp. Men hjälpen är avlägsen och köerna till den psykiatriska vården är långa och har vart det i många år. Inom svensk sjukvård står varken unga, vuxna eller äldre  patienter i centrum utan på en väntelista.

  Statsminister Magdalena Andersson och försvarsminister Peter Hultqvist gjorde en helomvändning i frågan om medlemskap i NATO och hyllas nu för förmågan att kunna byta åsikt.J a, så kan man också se på saken och antar att förmågan även kan tillämpas när det gäller tex. vallöften.
  Kanske är det rätt att Sverige går med i NATO, jag vet inte. Men det verkar rimligt om man vill ha fred i världen, att i sådana fall  även verka för en lag som förbjuder krig i stället  för en lag som reglerar vad som är förbjudet och tillåtet i krig samt global nedrustning och förbud mot kärnvapen.

   

  Dåligt förberedda Katten har åkt Nato

  10 maj

  Sverige är dåligt förberett om det blir krig rapporterar Myndigheten för samhällsskydd, MSB och för ett kärnkraftshaveri konstaterar Riksrevisionen i en utredning. 349 riksdagsledamöter är ansvariga för det förhållandet liksom att sjukvården och barn/och ungdomsomsorgen inte fungerar. Därtill kommer en utbredd kriminalitet och en minst sagt svajig mottagning av asylsökande. Vi kan knappast se oss som ett välfärdssamhälle längre och jag undrar varför  riksdagsmännen inte vidtagit de åtgärder som behövs. 

  Efter några dagars vistelse hos mig har katten nu åkt hem och jag är åter herre i mitt hus. Det sägs att katten spinnande har en gynnsam effekt på hälsan vilket jag tvivlar på eftersom jag inte blivit bättre. Däremot tor jag att en hunds morrande kan leda till ökat intresse för motion.

  En anslutning till NATO skulle bl.a innebära att vi ansluter oss till en världsordning där det utformats lagar för vad som är förbjudet/tillåtet  i ett krig men ingen lag som förbjuder krig. För vapen industrin är det inget hinder då det kan leda till ekonomiska fördelar för tex. SAAB och Bofors att gå med i NATO. Trots mina invändningar verkar det som att vi kommer att ansluta oss, men det gör  inte världen bättre!.    Kvinnor och ensamkommande barn/unga utsatta Ulf Kristersson (M) och demokrati  Integrering

  5 maj

  Kvinnor är särskilt utsatta när de flyr kriget liksom ensamkommande barn/unga som också riskerar att utnyttjas av skrupellösa personer och kriminella nätverk för prostitution och droghandel.Dom måste skyddas! 
  En god man kan bidra till det och bevaka deras intressen.

  Ulf Kristersson (M)  sa i SVT 1 att han inte tror på en folkomröstning om en eventuell anslutning till  NATO.
  -Det är krångligt  och dessutom tar det för lång tid att ordna, anser han. Ja, så är det med demokratin, krångligt och tidskrävande men värt att jobba för.
  De senaste senaste 31 åren har moderaterna innehaft regeringsmakten i 11 år. Det lär inte upprepas under överskådlig tid med nuvarande  partiledare men kanske varit möjligt med Anna Kinberg Batra. 

  Integrering är en ömsesidig process mellan samhället och asylsökande som förutsätter att samhället skapar förutsättningar vad avser arbete och utbildning och att asylsökande vill integreras och tar tillvara på dessa möjligheter och accepterar förekommande kulturella och religiösa skillnader jämfört med hemlandet. Att arbetet med integrering inte går så bra kan möjligen förklaras av att all asylsökande inte vill integreras.

    

  Idag  läkarbesök  Växthustak Alla ska kunna bada i havet 

  29 april

  Arbetet på torget framskrider, solen skiner, himlen är blå, det är varmt och jag planerar att demontera taket på växthuset mot bättre vetande. Anmälde mig nu på morgonen till en skrivworkshop på Simrishamns bibliotek i början av maj. Fick snabbt besked att jag var en av tio som var välkommen att delta, trevligt.

  Den här veckan blev det två läkarbesök varav ett på det stora sjukhuset där läkaren gav mig ca åtta minuter av sin tid men ordnade med en magnetröntgen. Den andra läkaren på vårdcentralen var hans motsats. Han tog sig tid att samtala, undersökte, var engagerad och ordnade dessutom en remiss till kirurgen på Ystads lasarett. Två remisser och hopp om framtiden.

  Mot bättre vetande planerar jag att under dagen montera ner ett slitet växthustak vilket inte är helt ofarligt med tanke fallhöjden och vasst glas. Men jag vill komma igång och göra i ordning men orkar inte vänta på att den trevliga personalen på Nisses Glas som lovat komma i nästa vecka för att ta ner taket.  

  Havet ska vara tillgängligt för alla oavsett ålder och funktionshinder. Lagar och förordningar är mycket tydliga om detta men trots det är möjligheterna mycket begränsade för små barn, tonåringar, vuxna och äldre med funktionshinder att kunna komma tillstranden och kanske bada. Det var anledningen till att jag förra året kom att engagera mig och tillsammans med andra genomförde en till aktiviter i kommunen. Nu är det dags att börja agera igen bara orken räcker till.

   

  Torget och kyrkan Musöron

  23 april

  Om arbetet på torget kan sägas att tempot är högt och ofta är tre stora grävmaskiner samtidigt igång med att gräva upp gatorna och efter montering av nya rör återställa.
  När det gäller återställandet av Sankta Maria kyrka i Borrby har tempot inte varit högt och det har väl gott sådär fem år sedan en storm skadade kyrkan tills att man nu i vår fått den stora spiran på plats och i kommande vecka de återstående små spirorna.
  Det hade varit trevligt om dessa händelser uppmärksammats mer och gett Borrby publicitet som gynnat byns företagare och inte bara notiser som Gärsnäs församling lagt ut på Facebook och någon enstaka  artikel i YA. När kyrkan öppnas på nytt ser jag fram emot en  folkfest med inbjudna gäster, en musikkår, parader m.m Men det är bara vad jag tycker och vad vet jag.  

  Trots en viss osäkerhet om björkarna fått musöron eller inte gav sig äldsta dottern idag på rosorna och ansade dem efter konstens alla regler. Ser bra ut nu.

   

   

  Torget

  21 april

  Byig nordostlig vind, 8 grader varm, soligt och på torget har arbetet kommit igång. I trädgården blommor sedan en tid påskliljorna och tulpanerna är på gång vilket är glädjande men jag väntar otåligt på Pionvallmon som de senaste åren förskönat trädgården.
  Arbetet med att renovera växthuset pågår och efter komplettering av regler och målning är det nu dags att göra något åt taket som blivit hårt angripet av väder och vind. Det blir inte lätt.

   

   

  Konstrunda,loppis och högmassa Morgan Johansson och AndersThornberg
  För övrigt Kris i landet Ukrainska barn/unga

   20 april 
  Visst väcker konstrundan forfarande intresse men är inte riktigt sig lik. Loppisen i Smedstorp lockade betydligt fler  besökare än högmässan i Vallby det kan i ett större perspektiv vara värt att fundera på. Upploppen i flera städer tydliggjorde polismyndighetens oförmåga och att integrering av folk från andra länder i det svenska samhället  bara kan bli framgångsrik om de som berörs vill bli vill bli integrerade vilket uppenbarligen i inte  alltid är fallet.

  Justitieminister Morgan Johansson har haft över sju år på sig att komma till rätta med kriminaliteten och har lagt fram en uppsjö av åtgärder och lagförslag men ändå har brottsligheten ökat och då tänker jag inte bara på gängkriminaliteten  som det oftast pratas om utan också den ekonomiska kriminalitet som är betydligt allvarligare.
  Han bör avgå, det bör också Rikspolischef Anders Thornberg göra som haft tre år på sig att vända utvecklingen men misslyckats och som idag efter upploppen i flera städer uttalar sig på samma sätt som han gjorde när han tillträdde som Rikspolischef 2018. Det vill säga i svepande formuleringar, att brottsligheten ska bekämpas med alla medel.
  Som jag ser det behöver Sverige en särskild Finanspolis, som Italiens Guardia di Finanza då Ekobrottsmyndigheten, Skatteverket eller nuvarande polisorganisation inte klarar av att bekämpa den ekonomiska brottsligheten, attacker mot vårt välfärdssystem eller smuggling av narkotika och en militär polisstyrka som Frankrikes gendarmeri för att bemöta upplopp och attacker mot polisen åstadkomma de förändringar som tar oss tillbaka till ett välfärdssamhälle. 

  Upploppen visar en förnedrande bild av en stat som har förlorat kontrollen. En polismyndighet som inte klarar sina uppgifter vilket man  tyvärr även säga om flertalet av närmare 500 myndigheter varav ca 350 under regeringen. 
  Sverige är inte längre en välfärdsstat. Det är kris  i landet  och därför behövs en samlingsregering med politiker med  Sveriges bästa för ögonen är beredda att ompröva otidsenliga strukturer, inser värdet av medborgarnas erfarenheter och delaktighet i samhällsbyggnaden och respekterar vad som sägs i regeringsformen.
   
  För övrigt tror jag att en halvering av antalet ledamöter i riksdagen är gynnsamt för landet, liksom val var tredje år och skilda valdagar för riksdagsval och kommunalval samt att länsstyrelserna tar över regionernas uppgifter. 

  Ukrainska barn/unga omfattas av Massflyktsdirektivet och därför förordnas inte en god man.Migrationsverket och socialnämnden kan gör en anmälan till Överförmyndaren/nämnd. Om så inte sker är det möjligt för privatpersoner att uppmärksamma socialnämnden på behovet av en god man.

   
  God man 

  11 april

  Ensamkommande barn/unga som registreras som asylsökande i Sverige har rätt till en god man som bevakar deras intressen.För barn/ungas bästa är det viktigt att Överförmyndaren bara förordnar personer som är rättrådiga, kompetenta och i övrigt lämpliga.  Nyamko Sabuni avgår
   
  8 april

  Jag har tidigare pläderat för att hela Liberalernas styrelse ska avgå eftersom de splittrat partiet och inte haft medlemmarnas förtroende. Att nu bara Nyamko Sabuni avgår och inte hela styrelsen är olyckligt då kritiken  aldrig handlat om Nyamko Sabuni som person utan den politik och strategi som partiet drivit och partiledningen stått bakom.  Fegt och av Juni Blom och de övriga i styrelsen som är ansvariga för Liberalernas prekära situation och olycksbådande för framtiden.
  Allt gott, Nyamko.

   
   
   
  Carl Bidt - Regeringen föreslår inte höjda subventioner

  6 april

  Strax efter sju startade grävmaskinerna på torget och på TV svarade Carl Bildt tidigare moderat partiledare, utrikesminister och   statsminister, på frågor om utvisningar av ryska diplomater. Oavsett om man delar hans politiska uppfattning eller inte så framstår han som en gigant inom politiken. 
  De senaste senaste 31 åren har moderaterna innehaft regeringsmakten i 11 år det lär inte upprepas under överskådlig tid med nuvarande  partiledare men kanske varit möjligt med Anna Kinberg Batra.

  Regeringen vill snabba på utbyggnaden av elnätet och öka elproduktionen. Men föreslår inte höjda subventioner som skulle underlätta för 2 miljoner husägare att skaffa solceller som ger el till det egna hushållet och ett överskott som bidrar till Sveriges elproduktion.
  Annika Strandhäll klimat- och miljöminister har till sin hjälp  på departementet ca 160 medarbetare och 40 personer anställda i utredningar. Jag undrar hur det kommer sig att ingen av dem inser att höjda subventioner för att skaffa solceller kan leda till att Sveriges elproduktionen ökar med minst 20%.

   

  Talman från  Schweiz på officiellt besök  - Torget

  4 april

  Irène Kälin, talman i Schweiz nationalråd besöker Sverige för ett officiellt besök den 4-6 april och träffar talman Andreas Norlén och förste vice talman Åsa Lindestam (S) som står värd för en lunch på temat jämställdhetsfrågor och kvinnor i politiken.
  Besök hos kung Carl XVI Gustaf, blir det också liksom möten med utrikesminister Ann Linde (S), miljöminister Annika Strandhäll (S) och kommunfullmäktiges ordförande i Stockholms stad Cecilia Brinck, meddelar Riksdagen. 

  Den Schweiziska delegationen kommer även att besöka Forsmark. Intresset beror  kanske på att Schweiz har fem reaktorer som för övrigt får drivas så länge de är säkra, men inte får ersättas. 

  Till skillnad från i Sverige är Liberalerna mer framgångsrika i Schweiz och vid valet 2019 såg det ut så här:
  Schweiziska folkpartiet 53, Socialdemokraterna 39, FDP Liberalerna 29, De gröna 28, Kristdemokraterna 25, Gröna liberaler 16, Borgerliga demokratiska partiet 3.

  Schweiz är en federal republik som alltid leds av en samlingsregering där de stora partierna ingår och där centralmakten är ovanligt svag. Det gäller dels i förhållande till de 26 kantonerna (delstaterna), dels i förhållande till medborgarna som kan riva upp regeringsbeslut genom folkomröstningar.
  Intressant med direktdemokrati, folkomröstningar och samlingsregering.Tänk om svenska politiker ville verka för en sådan ordning i stället för att avskärma sig från befolkningen och mer och mer blir inbäddade i sin från folket avskilda sfär. 

  Arbetet på torget fortgår och en grävmaskin en river upp asfalt och gamla rör och en annan fyller igen när rörbyten gjorts. Den västra sida är snart klar och i morgon eller kanske på onsdag påbörjas arbetet på min sida av torget det vill säga den östra. Det går framåt! 

   

  En dag så här långt Okända ombud Vem kan man lita på? 0-2


  30 mars

  Ostlig vind, några plusgrader, ett ymnigt snöfall som gav associationer till februari förra året, se bild. SMHI varnar för gräsbränder vilket verkar vara opåkallat. Vädret påverkade dock inte arbetet på torget som fortgår i hög takt och professionellt, som jag ser det. Hade tillfälle att ge dem beröm idag och samtidigt uppmana dem att utföra arbetet lite tystare.
  Tack vare en eldsjäl har Ajax loppis i gamla skolan på onsdagar vilket gör det motiverat att då och då åka dit och köpa något för att indirekt stödja idrottsverksamheten. Men idag åkte främst dit för att betala en skuld på tio kronor som visserligen inte orsakat några sömnproblem men ändå varit störande.
  Fick under eftermiddagen en förfrågan om jag ville upptas på partiets lista till kommunfullmäktige. Det ville jag inte men för att vara till hjälp jag med på det och förutsatt att det inte fanns någon som helst risk för att jag skulle bli vald, vilket jag garanterades föll jag till föga.

  I Sverige är de personer/politiker som står upptagna på partiets listor och som kan väljas till ombud  i riksdagen, region- och kommunfullmäktige tämligen eller helt okända hos väljarna och representerar dessutom snarare partiet än de väljare som de valts av.
  Olle Wästberg, skriver i sin blogg, att "tidigare ansågs riksdagsledamöter representera sin bygd och driva dess frågor. Nu är det tydligt att ledamöterna representerar sitt parti, ingenting annat. I riksdagen styr partidisciplinen när de valda ska rösta".

  Riksdagsledamöter är således inte  självständiga företrädare för sina väljare. Det förhållandet kan inte anses vara i överensstämmelse med vad som sägs i Regeringsformens 1 kap 1§.

  Hälso- och sjukvårdslagen slår fast att ”målet med hälso- och sjukvården är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen.” Men den undersökning Uppdrag Granskning låtit göra visar att ” att ingen av Sveriges 21 regioner klarar av att leva upp till de krav om tillgänglighet som lagen ställer – och skillnaderna mellan regionerna är stora.” Men SKR anser med hänvisning till den Nationell Patientenkät, NPE, som genomfördes under våren 2021 inom sjukhusvården och öppenvården att patienterna i stor utsträckning varit nöjda. 
  Vem kan man lita på?  Min egen erfarenhet är att regeringen krav inte uppfylls och förutom att svarsfrekvensen var under 50% och att NPE undersökningen visar på stora variationer mellan olika vårdcentraler är det högst sannolikt att sådana olikheter även finns mellan regionerna som Uppdrag Granskning hävdar.

  Trist med 0-2 mot Polen men vi är i gott sällskap med Italien som inte heller får åka till Qatar och herrarnas världs mästerskap i fotboll 2022. Men grattis till afrikanska mästarna Senegal.

   

  Torget Sämst i klassen 

   


  26 mars

  Molnigt, nordostlig vind och lugnt på torget till skillnad från igår då intensiteten var hög med maskiner som grävde och andra som lastade av material på torget som nu är belamrat av rör, sandhögar  och  annat material.
  Det går framåt vilket är glädjande men det är sällan man har anledning att säga det om det ena och andra i dagens samhälle. 

  Som till exempel sjukvården. - Sverige är sämst i klassen när det gäller att erbjuda läkarna korta patientlistor och invånarna en fast läkarkontakt, står att läsa i SvD. Med tanke på att Sjukvårdens andel av BNP är 11.4 % eller 580 miljarder och att det dessutom skjuts till flera miljoner är det förvånansvärt att så få patienterna inkluderas i regeringens mål, att "befolkningen ska erbjudas en behovs anpassad och effektiv hälso- och sjukvård av god kvalitet. En sådan vård ska vara jämlik, jämställd och tillgänglig"

   

  Gränslös empati

  Min beundran för det ukrainska folket är stor och min empati gränslös.Jag hoppas att media som nu ensidigt ger militärer möjlighet att i TV spekulera om händelseutvecklingen i Ukraina, politiker att argumentera för ett ökat militärt engagemang och anslutning till NATO även låter röster som är för en världsordning där krig inte står på dagordningen lika stort utrymme i TV, på radio och tidningar.

   

  Måns Nils Torg -  23 mars

  Soligt, svag nordostlig vind och på torget fortsätter arbetet planenligt antar jag. Den stora grävmaskinen  manövreras skickligt fram och tillbaka på det trånga utrymmet med att ta bort uttjänta rör för att ge plats för nya. Det går framåt i mestadels tjänligt väder.

   

  Ukrainsk läroplan - Anna Ekström (S) -Politiskt käbbel - Jag längtar till Italien och  Schweiz.

  21 mars

  Strömmen av flyktingar från Ukraina till Sverige ökar och de råder delade meningar om de bör lära sig svenska. I stället för att samverka för ukrainarnas bästa fortsätter politikerna att käbbla. De lever i sin sfär och gissar jag över 10 miljoner svenskar i en annan.

  Vi vet inte hur länge kriget varar säger Anna Ekström (S) och avvisar möjligheten för ukrainare att få delta i SFI med hänvisning till Massflyktsdirektivet. En minister som inte är beredd att pröva alla möjligheter för ukrainska flyktingars bästa är inte vad Sverige behöver

  Enligt Migrationsverket kan ca 30000 ukrainska barn/ungdomar behöva plats på förskola, grundskola och gymnasium.
  Jag delar Nyamko Sabunis (L) uppfattning att de snabbt under sin tillfälliga och ofrivilliga vistelse här ska kunna fortsätta sin skolgång enligt ukrainsk läroplan.

  Jag längtar till Italien men även till Schweiz. 

  Aruba - Marina Ovsiannikovas - Överfallet på Ukraina 

  15 mars

  Fick ett vykort från Aruba där det lite oväntat finns en staty med Anne Franks. Oväntat var det också att det inte förkom något arbete på torget idag och att jag fick en choklad tårta för att ha tipsat en dam om några böcker hon ville ha. 
  I övrigt var det dimmigt i morse, ja ute alltså och jag och andra kring torget fick brevledes bra information av landskapsarkitekten Anna Bartels om arbetet på torget framöver. Buller och vibrationer liksom avstängningar av vattnet är att vänta men vad gör det när Borrby får ett av Sveriges bästa torg.

  Heder åt den Ryska tv-redaktören och två barns mammanMarina Ovsiannikovas som i direktsänd rysk stats-tv höll upp en skylt där det stod ”stoppa kriget” och ”tro inte på propagandan”. Hon ska nu ha gripits och förts  till en polisstation rapporterade bland andra The Guardian. Nu har en domstol dömt henne till 2800 kr i böter men hon riskerar framledes 15 års fängelse. 
  Vilket beundransvärt mod!


  Kriget eller överfallet fortgår och mina vänner från Petersburg som hade välgrundad anledning att fly från Ryssland för över tio år sedan är uppgivna och ledsna. Historien upprepar sig, Hitler för 60 år sedan och nu Putin.

   

   

  Riksmötesfika - Statligt huvudmannaskap för skolan - visar på en oförståelse 

   
  14 mars 2022
   
  Riksrådet på lördag 19 mars är avgörande för partiets framtid. Om partiledningen förlitar sig på missnöjda väljare och före detta medlemmars stöd i valet och hoppas på sympatiröster från andra partier är man illa ute. Då kan man inte bara förlora valet utan blir ansvariga för att ha sänkt liberalismen inom den politiska sfären. 
  Men det ser inte bra ut. Några ändringar i strategin är inte aviserade och en av programpunkterna under dagen är vad man kallar "riksmötesfika" med  Ulf Kristersson Moderaternas partiledare och Tove Lifvendahl politisk chefredaktör SvD. 

  Efter att ha splittrat partiet och med ett ett väljarstöd under 2,5 % med 6 månader till valet lär det inte hjälpa att fika med moderatledaren. Partiledningen bör för Liberalismens bästa meddela sin avgång på lördag och har inte rätt chansa.
  Trist javisst,men jag hoppas att ”riksrådsfikat” med moderatledaren blir trevligt.
   
  Finansminister Mikael Damberg presenterar under måndagen ett stödpaket som bl a innebär att skatten på bensin och disel sänks 1 juni. Bra!
  
Men att det dröjer två och en halv månad innan åtgärderna träder i kraft visar på en oförståelse för bilägare och företagares situation.

  Utredningen om ett statligt huvudmannaskap för skolan får fler uppdrag meddelar regeringen som nu vill  att utredningen även ska undersöka hur statens ansvar för skolväsendet kan stärkas på andra sätt än genom ett förstatligande och hur statens ansvar för komvux kan stärkas. Uppdraget ska redovisas senast  21 oktober 2022 (Källa Regeringskansliet)

   

  Zaporizjzja - Capio - 76 000 personer från Ukraina kan komma - Bra idé -

  11 mars 2022
  Strålsäkerhets myndighetens krisorganisation håller ett extra möte med anledning av händelserna vid kärnkraftverket i Zaporizjzja i sydöstra Ukraina. Det borde också M,KD,SD och L göra för att diskutera lämpligheten med minikärn kraftverk i hela landet med tanke på riskerna

  Men enligt Strålskyddsmyndigheten behöver vi inte oro oss för ett utsläpp av radioaktiva ämnen i Ukraina då det späds ut i atmosfären och koncentrationen av radioaktiva ämnen blir därför låg på stora avstånd. Vid en kärnkraftsolycka i Ukraina begränsas konsekvenserna i Sverige och kan ske i i första hand på livsmedelsproduktion. (källa SSM) 
  (Ukraina har totalt 15 kärnkraftsreaktorer vid fyra kärnkraftverk och kärnkraften står för cirka hälften av landets elproduktion.)

  Besökte det stora Capio sjukhuset för en vecka sedan för att få tid hos en specialistläkare och anmodades då att skriva en egenremiss för första gången i mitt liv vilket jag gjorde. Idag kom ett brev från Capio närsjukhus som meddelade att jag skulle kallas för ett besök om cirka 3 månader. 

  Enligt uppskattningar från Migrationsverket  kan under perioden mars till juni cirka 76 000 personer från Ukraina komma att söka skydd i Sverige. Migrationsverket som de senaste åren dragit ner kraftigt på antalet anställda och bostäder till följd av förändringar i migrationen och en minskad budget är lika oförberedda idag som12015 då det kom 162877 asylsökande till Sverige. Nu vädjar Migrationsverkets generaldirektör Mikael Ribbenvik till Kommuner, frivilligorganisationer och civilsamhället att hjälpa till med boenden.
  (De som kommer från Ukraina och har ett biometriskt pass så behöverinte uppsöka Migrationsverket direkt vid ankomsten om  boende är ordnat. Ukrainska medborgare med pass är viseringsfria i Sverige i 90 dagar.)

  Att föreningar, organisationer och privatpersoner uppmanas hjälpa till med mottagningen är en alldeles utmärkt idé som borde tillämpats redan 2015. Att medborgare efter kontroll blir delaktiga genom att ställa boende till förfogande är bra för alla parter och en nödvändig avlastning för Migrationsverket och andra involverade myndigheter. Inte minst med tanke på att Migrationsverkets boenden inte har det bästa anseendet då det förkommit, övergrepp, misshandel och drogmissbruk. 

   

  Välfärd 

  9 mars 2022
  Skatten på bränsle och el behövs för välfärden, sa Energi- och digitaliseringsminister Khashayar Farmanbar i en intervju på SVT. Ja visst, Men när skatterna är så höga att de undergräver välfärden och folk får det sämre duger det inte att prata om att regeringen diskuterar olika scenarier.
  Sänk omedelbart skatten på el och bränsle!

   

  Simrishamnsförslaget 

  7 mars 2022
  I
  YA står att läsa, att det nu under demokratiåret inte går så bra för Simrishamnsförslaget som för snart 2 år infördes för att öka delaktigheten och som av 
  Kommunstyrelsens trevliga ordförande Jeanette Ovesson (M) då beskrev som en succé. Men enligt YA hamnar majoriteten av förslagen i papperskorgen för att de inte uppfyller kraven eller inte får det antal röster som krävs. 
  Jeanette Ovesson ropade nog hej lite för tidigt och nu är det väl snarare dags att säga adjö till Simrishamnsförslaget och hej till mer konstruktiva tillvägagångssätt som gör  medborgarna påtagligt delaktiga i samhällsbyggnaden vilket en digital brevlåda uppenbarligen inte gör.

   

  Militära lösningar på mänskliga problem 


  5 mars 2022

  Kriget i Ukraina har inte någon militär lösning utan ett slut på kriget handlar om att det ryska folket, som under andra världskriget  utsattes för Hitlers vansinne, reser sig mot despoten Putin som nu utsätter det ukrainska folket för samma sak. Putin, de 450 i Duman, höga militärer bör åtalas, dömas och straffas av Krigsförbrytardomstolen ICC för krigs- och brott mot mänskligheten i Ukraina
  Militära lösningar på mänskliga problem som kännetecknade medeltida konfliktlösningar borde inte höra hemma i vår tid. Det behövs en världsordning som förhindrar krig och kanske funderingar på militärens roll som skyddar såväl demokratier som diktaturer.

   

  Ser bra ut 

  4 mars 2022

  Arbetet på Måns Nils Torg har nu kommit i gång.Det är ett stort arbete som kräver noggranna förberedelser och samverkan mellan ett flertal företag och med kommunen. Varför inte passa på att  ha ett planeringsmöte på torget i solskenet.
  I stort sätt ska hela torget ska grävas upp, gamla avlopps-och vatten rör tas bort för att ersättas med nya. Därefter ska rören täckas, ny asfalt och på vissa platser kullersten läggas. Därefter påbörjas den egentliga ombyggnaden av torget till en marknads-och mötesplats plats med möjligheter till aktiviteter av olika slag till gagn för Borrby bor, företagare och besökare.
  Idag begränsar man nog torget för biltrafik och jag får vänja jag mig vid buller och bång när arbetet kommer i gång vilket jag gärna gör i väntan på att kanske i augusti kunna titta ut från vardagsrummet och se ett myllrande torgliv.

   

  3,2 - Inte lätt att vara patient  

  3 mars 2022

  Dagen började med en inte särskilt rolig information att både Miljöpartiet och Liberalerna hamnar under riksdagsspärren i Novus partisympati undersökning 31 januari-27 februari med 3,2 respektive 2, 1 procent. Men det finns väl ingen som längre anser att MP är ett miljöparti vilket möjligen tillsammans med en ogenomtänkt asylpolitik kan förklara att partiet riskerar att åka ur riksdagen efter valet i september.
  Det gäller även Liberalerna där politisk taktik, nonchalans mot medlemmar och distanserande från en liberal värdegrund sänker partiet. Om partiet för första gången på 100 år inte blir representerade i riksdagen är det styrelsens ansvar men om partiet efter riksmötet nu i mars kommer att ledas av en ny styrelse och strategi finns goda chanser att partiet blir framgångsrikt i valet, vilket finns anledning att hoppas på.

  Besökte det stora Capio sjukhuset för att få tid hos en specialistläkare då läkaren på vårdcentralen inte ville skriva en remiss då jag i stället som hon sa "borde invänta våren och hoppas bli bra då".
  Eftersom jag ansåg mig ha en välgrundad anledning att träffa en specialistläkare och en önskan att bli frisk såg jag ingen annan råd än att ta saken i egna händer.  
  Men i receptionen upplystes  jag av en trevlig kvinna att det inte gick att boka tid utan jag måste skriva en sk egenremiss där jag förväntades beskriva mina problem och utifrån vad jag skrivit skulle läkaren bedöma, utan att ha träffat mig, om jag skulle få en tid eller inte.
  Kom i samtal med en äldre dam som också tvingades skriva en egenremiss och vi var rörande överens om, att egenremiss är ett påhitt som  gagnar vårdkoncernen men inte patienten. 

   

  Det var bättre förr - Vaccinationsbevis  2 mars 2022

  Förr i tiden fanns i varje samhälle en respekterad byäldste, en byfogde, en sträng präst och en byfåne med ett lite udda beteende. Så är det inte längre trodde jag men vad det gäller byfånar finns det elaka tungor som påstår, att det idag finns fler byfånar än tidigare. Det vet jag emellertid ingenting om. 
  Däremot tror jag mig veta efter att ha forskat i ämnet,  att det troligtvis i 200-300 år funnits byalag som invånarna i byarna organiserat och en byordning som reglerade skyldigheter och rättigheter för dem som bodde i byn som avsåg gemensam egendom, skötsel av boskap, fattigvård, underhåll av staket, grindar, dikesgrävning, gödsling m.m.

  Byalaget hade i äldre tider också en mer juridisk funktion, då man utsåg sändebud till  sockenstämman, den tidens kommunfullmäktige, som förmedlade byalagets uppfattning och önskemål i olika frågor och sockenstämman fick därmed ett beslutsunderlag grundat på vad byinnevånarna ansåg. 
  Idag är byalagets funktionen ofta social med till exempel arrangemang som midsommarfirande, valborgsfirande, julmarknad, hemsida och trivselkvällar på programmet men tänk om vi i vårt moderna samhälle kunde tillvarata erfarenheter och levnadsförhållanden från tidigare perioder som  gemenskap, ansvar och delaktighet och tillämpa dem i dagens samhälle.  
  Vi fått det bättre materiellt men men mindre att säga till om. Det gör att jag kan hålla med dem som hävdar att det var bättre förr, alltså för  200-300 år på landsbygden i byar med fungerande byalag.
  Fungerande byalag ska vara remissinstanser men även kunna utse ombud till kommunfullmäktige. Den ordningen skulle göra medborgare delaktiga i beslutsprocesser och samhällsbyggnaden.

  Region Dalarnas beslut att kräva uppvisande av vaccinationsbevis från såväl befintlig personal som för de som ska anställas strider inte mot lagen. Det konstaterar förvaltningsrätten och avslår överklagandena av regionens beslut. (Dagens Juridik) Bra, tycker jag.

   

  Om man inte ökar farten

  1 mars 2022


  Arbetet på Måns Nils torg är nu igång till glädje för salig Måns Nilsson som för över hundra år sedan donerade marken för att man där skulle kunna bedriva torghandel. Med tanke på att det tagit så lång tid att infria hans önskan hade jag förväntat mig, förmodligen också Måns Nilsson, att tempot skulle vara högre än det jag då och då la märke till. I bästa fall blir torget klart i augusti enligt uppgifter från källa på kommunen men jag är långt från säker på den saken om man inte ökar farten. Fint lär det bli i alla fall.

   
   
  Vilket otroligt mod! - Öppet spår - Twittrade 

  27 februari

  Heder åt ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj och de kanske tusentals ryska medborgare som är fängslade i Ryssland på grund av sina politiska åsikter och alla de som demonstrerar på gatorna i Moskva mot regimen och kriget trots att de vet följderna. Vilket otroligt mod!

  Ser på appen att yngsta dottern startat och just nu åkt 21 minuter i fädrens spår och har en bra bit kvar till målet i Mora. Följde henne under dagen och gläds med henne att hon klarade av det och korsade mållinjen i Mora strax efter 18.00. Själv hängde jag ut tvätt och kände mig nöjd med det.

  Twittrade om protesterna mot kriget i Ukraina vilket intresserade över 4400 personer och resulterade i över 100 gillanden och ett antal delningar. Roligt, jag måste ha gjort något rätt.

   


  Loppis och apelsiner - Meteorologisk vår - Ukraina - FN:s säkerhetsråd

  26 februari 2022

  I vanlig ordning men föga överraskande sprack alla mina föresatser att inte köpa något på loppisen i Skillinge och jag kom således hem med ett skrivord som dessutom äri behov av renovering. Enligt planerna gick det emellertid när jag besökte  Olivoljebutiken  i Hagestad. Jag hade bestämt mig för att köpa apelsiner från Sicilien och så blev det också men närmare Sicilien än så har det tyvärr inte blivit på två år på grund av pandemin.

     

  Satt  en stund i trädgården där blommorna sedan en tid blommar och nöjer sig med att det är meteorologisk vår. Det gör inte jag så vistelsen i trädgården blev kortvarig trots en strålande sol men även en narig vind. 


  I
  vardagen går det inte att komma undan Rysslands invasion av Ukraina. Tankarna på människorna i Ukraina finns där hela tiden och att ägna sig åt vanliga saker som att titta på TV eller påta i trädgården känns inte riktigt rätt utan snarare som ett svek, en otillåten normalisering av tillvaron trots kriget och en flykt från verkligheten.  
  I stället borde jag kanske bedrövad skrika ut min förtvivlan, maktlöshet  och förbannelse över de ryssar som är skyldiga för ondskan, som Putin, 450 ledamöter i duman, oligarker, höga militärer men också var och en av dem som griper demonstranter, avfyrar robotar, släpper bomber och skjuter med kpistar. 

  H
  eder åt ryska oppositionsledaren Aleksej Navalnyj och de kanske tusentals ryska medborgare som är fängslade i Ryssland på grund av sina politiska åsikter och alla de som demonstrerar på gatorna i Moskva mot regimen och kriget trots att de vet följderna. Vilket otroligt mod!

  Vid ett möte i FN:s säkerhetsråd här om dagen använde Ryssland sig av sin veto-rätt för att stoppa resolutionen som fördömde Rysslands agerande i Ukraina och uppmanade landet att dra tillbaka sina grupper. 11 av de 15 medlemmarna i säkerhetsrådet röstade för resolutionen medan Kina, Indien och Förenade Arabemiraten lade ner sina röster. Behovet av en ny världsordning känns angelägen liksom att frånta ett land som är krigförande vetorätten,
    

  Trevligt bemötande - mot bättre vetande - Fredrik Reinfeldt och Carl Bildt - Heder åt Nils van der Poel - Måns Nils Torg

   24 februari 2022
  Trevligt bemötande, översvallande vänlighet och på gränsen till osannolik hjälpsamhet präglade det bemötande jag fick när jag besökte Apple Emporia och Glasögonhuset i Simrishamn. Såsom man är själv bli man bemött sägs det därför blev jag förvånad över att dom jag träffade var så trevliga men kanske har jag utvecklats. Hur som helst kom jag i alla händelser hem med en ny telefon och i början på nästa vecka får jaj nya glasögon och dessutom till bra pris.   

  Kanske mot bättre vetande och trots mindre önskade effekter av en långtids covid som ställer till med en del oönskade och ogenomtänkta uttalanden bestämde jag mig för att ännu en gång engagera mig i ett lokalt politiskt parti. Viljan att arbeta för  att fler får möjlighet att delta i samhällsbyggnaden och forma framtiden är tydligen i mitt fall starkare än förnuftet, eller vad det nu kan vara. För att det ska bli möjligt anser jag bl.a,
  att medborgarnas synpunkter, åsikter och intressen ska inhämtas före beslut, remisslistor i kommunen upprättas och samråd eftersträvas och genomförs
  att all information om frågor som ska handläggas eller redogörelse för vad som beslutas, muntligt eller skriftligt, ska vara koncis och begriplig

  Vad är det med före detta moderata statsministrar? Fredrik Reinfeldt uppmanade för snart tio år sedan svenskarna att ”öppna era hjärtan" och Carl Bildt twittrade här om dagen att Sverige ”måste generöst ta emot ukrainska flyktingar”. Sverige klarade inte av mottagningen av flyktingar/migranter 2015 och idag är förutsättningarna att göra det faktiskt ännu sämre. Att Migra­tions­verket till­fäl­ligt stoppar utvis­ningar till Ukraina och har beredskap om antalet asylsökande från Ukraina skulle öka är naturligtvis bra men Sverige kan inte idag vara lika generösa som 2015. Rättmätiga krav måste ställas på andra länder att ta emot flyktingar från Ukraina och Sverige beakta att det faktiskt är kris i vårt land och helt enkelt inte kan vara generösa eftersom vi inte klarar av det.

  Den 24 februari lämnade den svenska OS-guldmedaljören Nils van der Poel över en av sina guldmedaljer till Angela Gui.
  — Jag talar inte för alla olympier, men jag och mina vänner inom idrotten har ägnat hela livet åt att sträva mot mot toppen och den kinesiska regeringen utnyttjar våra drömmar som ett politiskt vapen för att legitimera sin regim. Det blev personligt för mig och jag kände mig utnyttjad. Jag önskar att människorättskränkningar i Kina minskar och att Gui Minhai friges. Det är mycket begärt, men det är det enda rimliga att önska sig, säger Nils van der Poel. (Källa Amnesty International Sverige)

         
  M
  åndagen den 28 februari påbörjas ombyggnaden av Måns Nils Torg i Borrby med besiktning av torget och därefter en sprickbesiktning av husen runt torget. Därefter påbörjar entreprenören arbetena med torget. Trevligt, efterlängtat och något att se fram mot.

   

  Hitler och Putin - Despoter som Putin - Åk hem Sandra 

  24 februari 2022
  Hitler invaderade Polen 1939 och 83 år senare 24 februari 2022 invaderar Putin Ukraina. Hur kan det hända? 

  Statsminister Magdalena Andersson (s),Utrikesminister Ann Linde (s) och Försvarsminister Peter Hultqvist(s) fördömde idag Rysslands invasion av Ukraina. Men att världens länder sedan andra världskriget inte lyckats skapa en världsordning som stoppar despoter som Putin, ingenting.

  Åk hem Sandra det handlar inte. om vad Fis vill eller att området i Ryssland där tävlingarna hålls inte är direkt påverkat av konflikten. Det handlar om att Ryssland invaderar Ukraina. Så Sandra från en stor beundrare, tävla inte utan ÅK HEM.

   

  Bris årsrapport 2022 - Barn och ungdomar - Meteorologisk vår - Estelle -

  23 februari 2022
  "De senaste åren har samtalen till Bris om våld, övergrepp och kränkningar eskalerat. Det är tydligt att Sverige inte når upp till ambitionen om en uppväxt fri från våld. Detta leder till oöverblickbara konsekvenser för barn och för samhället som helhet. I Bris årsrapport lyfts barns röster, forskning och förbättringsförslag i syfte att ge varje barn en trygg uppväxt." (Bris) 
  https://www.bris.se/globalassets/bris_ar_2021_220222_low.pdf

  I
  nte så konstigt att barn och unga i många fall mår dåligt med tanke på pandemin, krig eller hot om krig i världen, ökad kriminalitet, droger m.m. Men hjälpen från samhället är avlägsen och köerna till BUP långa vilket inte är en ny företeelse så har det varit i över 10 år. Tyvärr måsta man konstatera att det inte är bara är äldre som inte får den hjälp som kan behövas det gäller även barn och ungdomar.


  G
  rattis Estelle, prinsessa av Sverige, hertiginna av Östergötland, som blir 10 år och alla andra barn som fyller år i dag. Hoppas på en bra födelsedag och framtid utan våld i nära relationer, hedersförtryck och psykisk ohälsa.(Foto: Linda Broström/Kungl. Hovstaterna)

   

  Katten är här igen - Åsikterna om små kärnreaktorer går isär 


  22 februari 2022
  Ä
  r kattvakt eller snarare betjänt igen åt den trevliga katten Bonzo. Eftersom han är en sk nakenkatt och saknar päls går det åt mer ved än vanligt men också tid för att tillfredsställa alla hans behov och nycker
  . Uttrycket att "vara herre i sitt eget hus" stämmer inte alls om man har en katt i huset, har jag märkt. 


  Foto: Mostphotos

  Å
  sikterna om små kärnreaktorer går isär. I 
  Sverige pågår flera forskningsprojekt om små modulära kärnreaktorer. Tekniken beskrivs inom delar av forskarsamhället som avgörande för att nå en hållbar energiförsörjning. Andra kallar satsningarna slöseri med skattepengar. (Extrakt) 

  https://www.extrakt.se/asikterna-om-sma-karnreaktorer-gar-isar/?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis


  Anledning till oro och optimismen 

  Det finns anledning till oro men också optimism

  I år är det hundra år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen inte minst tack vare  liberala företrädare. Men 2022 är också det år då Liberalerna för första gången på hundra år kanske inte blir representerade i riksdagen och 20 liberala riksdagsmän tvingas lämna sina uppdrag liksom ett hundratal ombud i regioner, kommunfullmäktige och nämnder. 
  Orsaken till partiets prekära situationen är flera. Men den huvudsakliga anledningen kan anses vara omsvängningen till höger 2021 och planer på att efter valet  ingå i en borgerlig regeringen som har stöd av SD.
  Vad man egentligen ville uppnå finns anledning att reflektera över. I alla händelser blev följden att partiet splittrades, missnöjet växte och såväl medlemmar som väljare övergav partiet och väljarstödet som vid riksdagsvalet 2018 var 5.49% är nu bekymmersamt långt under riksdagsspärren.

  Förhoppningar om liberala valframgångar

  Det finns således anledning till oro över hur det ska gå i valet i september men också förhoppningar om att liberalerna når valframgångar och förblir en viktig faktor i samhällsbyggnaden.
  Men det kräver förändringar och en omprövning av tidigare beslut som förutsätter att partiet tar till sig, att liberalismen varken är borgerlig eller socialistisk, den är större än så och fri från från allianser.
  Tillämpar vad som sägs i de valanalyser partiet gjorde 2014 och 2018 om  förnyelse, vad avser politiken, kommunikation och arbetsformer.
  Beaktar att demokratiska beslutsprocesser inte alltid är ändamålsenliga och leder till eftersträvade mål som värde gemenskap om majoritetens diktatur får råda
  Uttalanden om att liberalerna inte är splittrade och krystade förklaringar i avsikt att styrka sådana påståenden måste upphöra. Förnekelse av fakta borde verkligen inte vara Liberalernas grej.


  Två viktiga val för Liberalerna och liberalismen 2022

  Riksdagsvalet i september och Riksrådet i mars är avgörande för partiets framtid. Om den liberala värdegrunden inte beaktas utan får stå tillbaka för politisk taktik och partiet vidhåller sitt vägval och förlitar sig på missnöjda väljare och medlemmars stöd i valet och hoppas på sympatiröster från andra partier är man illa ute. Då kan man inte bara förlora valet utan blir ansvariga för att ha sänkt liberalismen.

  Om partiledningen däremot visar förmåga till självkritik och utifrån sakliga analyser byter strategi, lyssnar på alla medlemmar, ser över beslutsprocesser och tillämpar de valanalyser som gjorts tidigare kan de om än med viss tvekan sitta kvar. I annat fall bör de ställa sina platser till förfogande.  
  En ny ledning som har  medlemmars och väljarnas förtroende och klart uttalade liberala mål inger hopp om att liberalerna kan bli framgångsrika i riksdagsvalet 11 september 2022 och till och med får ett väljarstöd som överträffar resultatet 2018.
  Min röst i riksdagsvalet skulle de få i alla fall. 

   

  Grattis Finland - Alla åker inte hem 

  20 februari 2022

  F
  inland vann med 2-1 över Ryssland och tog OS guld för första gången. Grattis!

  OS i Kina är slut och de framgångsrika svenska deltagarna åker hem med. Men inte den svenska medborgaren Gui Minhai, som fortfarande sitter fängslad i Kina sedan 2015.

   

   

  Framgångar - Förhoppningar - För övrigt - Förluster 

           
  18 februari 2922
  Martin Ponsiluoma tog OS silver i herrarnas masstart, Sandra Näslund guld i skicross och jag fick oväntat en läkartid på vårdcentralen. Glädjande framgånger för oss tre.

  För övrigt hoppas jag, förutom fred i världen och ett slut på pandemin, att myndigheterna når sina mål och politikers agenda kommer i takt med vad medborgarna vill samt att ansvariga för omsorgen vad gäller barn/unga och äldre blir lika framgångsrika som våra atleter. Samt att barnen idag, deras barn och generationer efter dem slipper ta hand om läckande kopparrör med mycket farlig strålning.   Tre kronor förlorade efter straffläggning semifinal matchen mot Ryssland men de kan ta brons om de vinner mot Slovakien.

  Förlust kan det också sägas att det blev för mig vid läkarbesöket där de visserligen tog prover, dock inte för covid, men någon diagnos ställdes inte och min önskan om en remiss till en specialist mottagning behövdes inte. I övrigt  upplystes jag om att någon hjälp kunde de inte bidra med, men  jag kanske kunde hoppas på att bli bättre till våren, sa läkaren.  Det var ett tag sedan livet lekte.

   

   

  Återkom om ett par dagar om du inte mår bättre - Kinesisk säkerhet på Arlanda - En statlig utvecklingsoffensiv - Independence Stadium - Kärnkraftverk i Hammenhög - Uniper Concernen - Solceller på 2 miljoner småhus

  17 februari 2022
  G
  rått och ett lätt regn, eld i kaminen, samtal med sophämtaren om arbetsmiljö, Sandra Näslund tar guld, ögnar igenom YA och Österlenmagasinet, konstaterar att jag fortfarande inte mår bra och att någon hjälp inte ät i sikte.
  -Återkom om ett par dagar om du inte mår bättre säger vårdcentralen och jag känner mig mest till besvär de gånger jag tycker det finns anledning kontakta Vårdcentralen.

  För en tid sedan stämde det kinesiska telekombolaget  Huawei Sverige, och krävde skadestånd på 5,2 miljarder kronor för att de uteslutits ut utbyggnaden av 5g-nätet.  Det hindrar inte svenska myndigheter att låta ett annat kinesiskt bolag, Nuctech, med nära band till landets militär och styrande kommunist partiet, enligt media, att sköta delar av säkerhetskontrollen på Arlanda. 
  Säkerheten på våra flygplatser ska självklart inte överlåtas till andra stater eller utländska bolag 


  Forskare vid FOI har kartlagt kinesiska bolagsförvärv i Sverige. Totalt identifieras 65 förvärv under senare år, vars verksamheter i närmare hälften av fallen korrelerar med de framtids teknologier som den kinesiska staten är i behov av. De kinesiska bolagens förvärv av svenska bolag kan ses som en kinesisk statlig utvecklingsoffensiv enligt insatta bedömare och är inte en ny företeelse utan har pågått i åratal. Inte minst i Afrika där den kinesiska staten eller bolag bygger järnvägar och idrottsanläggningar som till exempel Independence Stadium i Bakau, Gambia där jag för många år sedan tillsamman med tusentals entusiastiska gambianer såg en match mellan ett par lokala fotbollslag. 

  För en tid sedan ironiserade en insändare i YA om fördelarna med ett kärnkraftverk i Hammenhög. Men nu blir det kanske verklighet då M, KD, L  (Gilbert Tribo) och SD kan få som de vill då Region Skåne beslutat skriva till regeringen i syfte att få till stånd en lagändring som möjliggör byggandet av ett antal nya små modulära reaktorer (SMR) placerade även på Österlen får man anta som tex, Borrby, Hammenhög, Kivik, Vitaby, Skillinge, S:t Olof  m.fl.  


  Beslutet gläder säkert Uniper Concernen,som är delägare i alla Sveriges tre aktiva kärnkraftverk,Oskarshamn,Ringhals, Forsmark samt OKG.

  SMR är mindre och billigare men med samma kraft som nuvarande kärnkraftverk, uppger Uniper Concernen som stöder utvecklingen av SMR reaktorer men nämner inte, att det är lika farliga som dagens kärnkraftverk vad avser risken för haveri och när det gäller uranbrytning och slutförvaring.

  Hade på förmiddagen ett intressant samtal med Energimyndigheten om saken på förmiddagen om lagring av egenproducerad el, investeringsstöd, löpande intäkter, skattereduktion, kapital och lånekostnader. 
  varför envisas med kärnkraft som kanske de flesta är emot och varför inte satsa på solceller på de 2 miljoner småhus som finns i Sverige. Det skulle inte bara innebära lägre elräkningar för husägarna utan även att man producerar el till det ”allmänna nätet” som kan uppgå till minst 20% av den totala elproduktionen i Sverige (Därtill kommer solceller på hyreshus, offentliga-och industri byggnader) och således ett icke oväsentligt tillskott jämfört med de 30% som kärnkraftverken producerar. Satsa på det i stället för kärnkraft, anser jag.

   

   

   

  Tack för kaffet -  Klart att det kan finnas oseriösa aktörer 

  15 februari 2022
  Läkaren Hammad Al-Saaid kommer ursprungligen från Irak. Han växte upp i Akalla och tillsammans med sin bror utbildade han sig i Sverige till läkare och startade Riddarens vårdcentraler i Kista, Tyresö och Märsta.


  (Arkivbild)

  Men sedan de skickat felaktiga fakturor sade regionen upp avtalet. Nu pekas han ut som misstänkt huvudman i vårdbolaget Doktorsgruppen i en gigantisk bluffhärva med PCR-tester för covid-19 – som aldrig analyserades. Enligt polisen kan falska testresultat utfärdats till över 100000 och att verksamheten omsatt över trettio miljoner kronor.  

  Socialminister Lena Hallengren kallar det misstänkta bedrägeriet för vedervärdigt och då kan man ju på goda grunder undra vad hon anser om, att det inte finns legala krav på tillstånd för PCR tester. Det är bara för kliniker att starta sin verksamhet. Eventuell kontroll av verksamheten sker i efterhand, ansvarig tillsynsmyndighet är Inspektionen för vård och omsorg, Ivo som uppmanar allmänheten att ge tips om bristande kvalitet i tester för covid-19.  Men IVO utlovar inte någon skärpning av tillsynen utan konstaterar att det är klart att det kan finnas oseriösa aktörer. Ja så är det väl liksom det är lite frestande att påstå att det förhållandet även skulle kunna gälla vissa myndigheter.

  Även amatörer kan överraska 

  14 februari  2022
  Inte utan tveksamheter bestämde jag mig för att byta låset på ytterdörren som krånglade. Mot alla odds kunde jag efter några timmats arbete, inklusive planering och överväganden hit och dit, konstatera att jag lyckats. Trägen vinner och nu återstår bara att fira framgången och även om min prestation inte ger några medaljer kan jag glädja mig åt att många andra svenskar får det  i OS, vilket är trevligt.

   

  Överraskande bra - Inte så bra

  12 februari 2022
  Ibland går det överraskande bra och således köpte jag liten båt på lördagen och fick även efter en minimal ansträngning på söndagen en båtplats i trevliga södra hamnen i Brantevik och en svajplats i Höllviken.
  Positivt var också att de åtta barn som tagit rast på torget tackade artigt för drickan jag bjöd på och att några gymnasieungdomar ringde och frågade om det fick  använda en artikel om flyktingar/migranter på Malta för ett skolarbete jag skrev för några år.  Det fick dom. 
  https://www.godmanakuten.se/index.php/16-flyktingar/89-malta-igen

  Flera olika mätningar visar att Liberalerna är under riksdagsspärren vilket skulle innebära, att om det vore val idag skulle 19 liberaler få lämna riksdagen och flera hundra ombud sina uppdrag i regioner, kommunfullmäktige och nämnder.
  I en ledare den 29 januari i år i YA argumenterar Peter Birgersson för att medlemmarna i det egna partiet borde ge Nyamko Sabuni en ny chans att övertyga väljarna, att Liberalerna gör mer nytta i en borgerlig regering än utanför riksdagen.
  Nyamko Sabuni som valdes 2019 till Jan Westerlunds efterträdare har haft fler chanser  att att ena partiet men inte visat något intresse för verka i den riktningen eller ompröva den strategi som hon och partistyrelsen valt.
  I stället tillämpat det hon själv kallat majoritetens diktatu
  r och partisekreteraren skriver i ett brev till medlemmarna i mars 2021  att Liberalerna är inte splittrade och anger ett antal krystade förklaringar i avsikt att styrka påståendet. Förnekelse av fakta borde verkligen inte vara Liberalernas grej.
   

   

   

  Partiledardebatt - Afrika cup - Alpint och skidskytte - Käbbel

  Solen skiner och Sara Hector tog Sveriges tredje gulmedalj i OS. Vid kvällens partiledardebatt i TV 4 kommer dock inte några medaljer att delas ut varken för form eller innehåll såtillvida man inte anser att käbbel, angrepp, oenighet  och brist på respekt för väljarna är värt att belönas.

  Inga medaljer och mindre bra placeringar för de duktiga skidskytte tjejerna vilket man även kan säga om TV 4 och partierna som valt att partiledarna ska stå vid en pulpet i stället för att sitta vid ett runt bort och resonera med väljare om angelägna frågor. Jag underskatter inte betydelsen av debatter men formen vid TV-debatterna är otidsenlig

  Senegal vann för första gången Afrikanska mästerskapen i fotboll efter att i förlängning och straffläggning slagit Egypten med 4-2. För många år sedan var jag i Dakar med mina två döttrar. Trevliga människor väl värda att vinna mästerskapen som egypterna vunnit ett flertal gånger. 

  Alla de politiker som deltar i kvällens partiledardebatt är ansvariga för en minskad välfärd och trygghet i olika avseenden. Jag hoppas  att de använder kvällen till att redovisa hur de tillsammans kan samverka för att återställa ordningen i landet i stället för det sedvanliga käbblet.

   

   

   

   

  Gui Minhai - Asylsökande barn/unga 


  4 februari 2022
  Det hade varit lättare att reservationslöst gilla invigningen av de olympiska vinterspelen i Peking om den svenske förläggaren Gui Minhai, som sitter fängslad i Kina sedan 2015 frisläppts och regimen som nu arrangerar spelen offentligt bett om ursäkt och respekterade de mänskliga rättigheterna. (Foto: privat)


  U
  nder 2021 registrerades 523 barn/unga som asylsökande  i Sverige vilket är 23 fler jämfört med 2020 då 500 ärenden registrerades men nästan hälften så många jämfört med 2019 då det kom 913.
  I januari i år har 40 sökt asyl, flertalet tonåringar från Syrien (20)  Afghanistan (6) men också länder som Nord Makedonien, Sudan, Egypten och El Salvador. Noterbart är att bara 6 kom från Afghanistan.

   

     

  Ny Novus-mätning - De flesta som dör är 80 år eller äldre -Suicid i Sverige -
  Funktionshinders politik  - Sophämtning - covid-19

  3 februari 2022

  En ny Novus-mätning visar att  Liberalerna med 2,7 % är under riksdagsspärren. Av de valanalyser partiet gjorde efter valen 2014 och 2018 framgår, att för kunna växa och bli ett starkare parti krävs förnyelse, såväl när det gäller politiken, kommunikation som arbetsformer.

  Det har inte den nuvarande styrelsen för Liberalerna tagit till sig inte heller agerat utifrån partiets värdegrund och är på väg att sänka partiet. Därför bör de meddela sin avgång senast på Riksmötet i mars 2022 så att en ny styrelse kan tillsättas och en annan strategi tillämpas som möjliggör att L blir kvar i riksdagen och  i sådana fall antagligen med ett röstetal en bra bit över riksdags spärren.
  För övrigt förvånar det mig, att i en kritisk situation för det liberala skeppet som tar in vatten och håller på att sjunka, inte alle liberala män och kvinnor tar sig till pumparna.  

  Att bli äldre är oundvikligt liksom att vi förr eller senare kommer att dö. Att förlika sig med den tanken är en bra idé det är det också att göra upp planer för framtiden och inte leva som om varje dag är den sista, eller kanske göra det, beroende på hur man ser på saken. 
  Följaktligen åker jag i morgon iväg för att titta på en liten segelbåt som till sommaren kan ta mig en bra bit utmed den svenska kusten.

  Sverige folkmängd uppgick i slutet av 2021 till drygt 10 miljoner och av dessa var 20 procent eller omkring 1,6 miljoner över 65 år. Antalet dödsfall i Sverige har med några undantag legat förhållandevis stabilt runt 90 000 om året de senaste 45 åren. 
  Enligt föreliggande statistik avled 46 254 män och 45 287 kvinnor under 2021. Av de som dog var 60 procent 80 år och äldre. Det är dock stor skillnad mellan könen. Av kvinnorna som dog var 68 procent 80 år och äldre, medan bara 53 procent av männen var det. 

  År 2020 dog drygt 98 200 personer. En stor del av denna ökning beror på dödlighet i covid-19, som 2020-2021 stod för över 15000 av dödsfallen. Sjukdomar i cirkulationsorganen är annars den vanligaste dödsorsaken i Sverige följt av tumörsjukdomar som 2020 stod för 28 respektive 24 procent av dödsfallen. (Källor, SCB,SKR, FHM)

  Under 2020 dog 1168 personer av säkert fastställda suicid i Sverige. Av dessa var 839 män och 323 kvinnor och 6 var barn under 15 år. Ytterligare 273 fall registrerades där det fanns misstanke om suicid men där avsikten inte kunnat styrkas.) 

  Deltog i en konferens som  Myndigheten för delaktighet (MTV) anordnade Delaktighets dagen den 26 januari 2022 som  handlade om den nya strategin för systematisk uppföljning av funktionshinders politiken under 2021-2031.

  I det grådisiga lite kyliga vädret och i morgonrock drog jag i sista sekunden ut soptunnan på gatan. Den trevliga sophämtaren log när han såg mina ansträngningar att vara en god medborgare. Jag stog kvar på gatan för att av någon anledning se soptunnan tömmas då det uppstod ett knappt märkbart askmoln dock inte i närheten av det som inträffade på Island för många år sedan.

  Jag upplystes vänligt om att askan från kaminen måste förslutas i en plastpåse och instruerades om hur jag framledes  ska göra om jag ville bli av med soporna. Jag lovade en 100 procentig förbättring till nästa gång han kom och samtalet avslutades i god stämning och med leenden från ömse håll. Han körde iväg och jag gick in och la ett vedträ i kaminen och njöt av den mjuka värmen och av att jag  förbättrar arbetsmiljön för dem som hämtar mina sopor med 100 procent. Hur många kan säga det?

  Även om pandemin inte är över är det därför möjligt att avveckla de flesta åtgärder mot covid-19 onsdagen den 9 februari. Folkhälsomyndigheten hemställer till regeringen om att covid-19 ska upphöra att vara en allmän- och samhällsfarlig sjukdom. (Folkhälsomyndigheten)

   

   

   

   

   

   


   


   

   

   

   


   

   

   

   


   

   

   

   

      

   

   

   

   

   

   

  Skriv ut