• Hem

Rätt till alla orätt åt ingen

Tankar om politik, demokrati ekonomi, kultur, miljö, migration, myndigheter, levnadsförhållanden, uppväxtvillkor, ensamkommande m.m Synpunkter: aej( )telia.com

"Ingens herre, ingen träl ingens gunstling vill jag kallas. Frihetskänslan i min själ kan ej köpas, ej befallas". (Wilhelm von Braun) 

                                                     
 Växthuset                                          Civico Zero, Rom                        Asylmöte                            Hal Far, Malta                           Mineo, Sicilien

Skriv ut

Solen skiner - klippte gräsmatten - skrev en motion till Landsmötet - cyklade till havet - badade igen? - förberedde kattens ankomst

Ett bättre Sverige med en bättre offentlig sektor - utveckla effektivitet och produktivitet inom stat, kommun och landsting 

Den offentliga förvaltningen har en central roll i samhällsbyggnaden. Hur staten, kommuner och landsting utvecklas, organiseras och styrs är avgörande för rättssäkerhet, utveckling, demokrati och medborgarnas tillit. Men den offentliga sektorn är i olika avseenden svag eller otillräcklig. Måluppfyllelsen och resultaten varierar och medborgarna får inte alltid rättmätiga krav som de har rätt till, tillgodosedda.
Riksvisionen, Statskontoret, JO, Justitiekanslern har över tid haft anledning att rikta kritik mot stat, kommun och landsting i olika avseenden och under rådande pandemi har det blivit tydligt, att myndigheter som till exempel FHM, Skolverket, MSB, Tillväxtverket, IVO m.fl i olika avseenden inte uppfyllt de krav som kan ställas.
Liberalerna har i riksdagen motionerat om ett utvidgat tjänstemannaansvar vilket är en viktig åtgärd för att åstadkomma förändringar men även andra åtgärder är  nödvändiga. 

Jag föreslår att liberalerna på ett lämpligt och kraftfullt sätt verkar för att den offentliga sektorn uppnår sina mål och medborgarnas tillit genom att:

1) utveckla produktivitet och effektivitet inom stat, kommun och region
2) Skapa förutsättningar för skärpta och frekventa tillsyner
3) Åtgärder mot korruption
4) Utbildningsinsatser, där det behovet finns
5) En lagstiftning som är i samklang med samhällsutvecklingen och omvärlden 
6) En strukturerad samverkan mellan stat, kommun, region och medborgare
7) En snävare tidsram för SOU utredningar och ärendehanteringar
8) Minskad byråkrati

 

Första doppet i havet - intressant samtal om kärnkraftens vara eller icke vara - kan man bikta sig i svenska kyrkan - 100 nya åklagare - det finns inga problem - det här med gropar

Soligt, 21 grader varmt men i havet betydligt kallare. Men detta till trots blev det  inte bara ett utan två karaktärsdanande dopp i det klara vredgade havet.

På kvällen ett intressant samtal med en trevlig och kunnig fullmäktigeledamot i Oskarshamn om uranbrytning, mellanlagring och slutförvaring av avfall från kärnkraftsreaktorerna och om det är moraliskt försvarbart att överlåta ansvaret för slutförvaringen av det uttjänta bränslet till kommande generationer.
Pratade också med en vän om hur praktiskt det skulle vara, att kunna bikta sig i våra kyrkor och därmed slippa kontakta Vårdcentralen för att få en tid hos en kurator, samtalsterapeut, psykolog eller psykoterapeut. Tror att katolikerna har ett ett kanske ointagligt försprång där.

100 nya åklagare på grund av många ärenden är väl bra med hänsyn till omständigheterna, men det vore bättre om vi  behövde färre åklagare.

På torget där jag bor har man grävt upp, fyllt igen och asfalterat två gropar fyra gånger. Proceduren med groparna bidrar till den förvirring över ordningen i världen jag emellanåt besväras av. 

Om hälsan kan sägas att den består det gör även problematiken med L. 
Fick idag två nya övningar av sjukgymnasten i Ystad vilket kostade 580 spänn. Ur led är tiden.

 

Hur mår du? - Åka buss med en SD sympatisör - 114 ensamkommande har registrerats i år

”Hur mår du?” Är numera inte bara en artighetsfras. Det finns ett verkligt intresse av att veta, om inte annat för att kunna bedöma risken att bli smittad och de med långtids covid kan prata om olika symptom ganska länge utan bli avbrutna. Tiderna förändras och vi också.  

Bekymmersamt med hälsan och det ena och andra men visst kan jag prata med busschauffören med uttalade SD sympatier men jag behöver inte åka med i bussen han kör. 

I århundraden har familjer i Afghanistan, Pakistan,Somalia m.fl sänt iväg äldsta sonen för att bidra till familjens försörjning.Förr i tiden gick sonen bara iväg för att söka arbete.och var borta under lång tid. Idag sätter sig anhöriga i skuld till klaner och smugglare för sonen ska kunna ta sig till EU. Många av dem lyckas och flertalet söker sig till Tyskland och Frankrike men i år har 114 av dem tagit sig till hit och registrerat sig som asylsökande trots att Sverige inte längre är drömlandet.  (Det kan vara lika många eller fler som inte registrerat sig.) 
Hur ska det gå för dem? Ja det är lite olika, de som kommer från Syrien och Eritrea har 89 % chans att få uppehållstillstånd, de från Afghanistan  84 %, Somalia 54 % och Irak 37 %. Marockanska ungdomar 7%, enligt uppgifter från Migrationsverket.

 

Heja Rögle, Höör, Kristianstad, Österlens FF och solen som försöker ta sig igenom molntäcket för. att göra tillvaron bättre

Sedan 2010 har närmare 65000 ensamkommande barn/unga från världens alla hörn, med olika uppväxtvillkor, kulturell bakgrund,  på grund av krig, förföljelse, tvångsrekryteringar, fattigdom och människohandel registrerats som asylsökande i Sverige. 
De allra flesta skötsamma, i olika avseenden kompetenta och med den gemensamma ambitionen är att få uppehållstillstånd men kanske ännu viktigare, att studera för att få en utbildning  som leder till arbete, självförsörjning och etablering i Sverige eller möjliggör ett återvändande till anhöriga i hemlandet alternativt förbättrar framtidsutsikterna vid överföring till första asylland.  

Men bara  30-40 % av dem blir  behöriga till gymnasiestudier trots både  förmåga och motivation. Såväl Utbildningsminister Anna Ekström som Generaldirektören  för Skolverket Peter Fredriksson har känt till  det  här förhållandet men inte  vidtagit behövliga åtgärder vilket är tragiskt för eleverna, en förlust för samhället. Att ansvariga som inte gjort sitt jobb  nu får skarp kritik  är inte mer än rätt. Men focus bör nu riktas mot att förbättra och erbjuda nyanlända elever en ändamålsenlig utbildning så att de kan uppnå sina mål, åka hem om de vill och  kan,  delta i samhällsbyggnaden och ingå i kommande PISA undersökningar. 

 

Hälsan. Ny start för Sverige?,  2.9% enligt Novus. Utbildningen för nyanlända dåligt anpassad. Varken Anna Ekström eller Peter Fredriksson har gjort sina läxor och kan dessutom ha fuskat, men inget krav på kvarsittning för någon av dem.

Om hälsan kan sägas att försämringar inte är önskvärda men inträffar ändå. Den här gången blev det  inte till ruta ett utan snarare ruta tre eller kanske fyra men ändå en besvikelse och hjälpen är avlägsen det vill säga om jag även räknar bort mig själv. 

Vad menar partisekreteraren (L) med en ”Ny start för Sverige”? Ska L med 2,9% stå för nystarten och vad går den ut på. Ett slut på vinglandet till vänster och höger för att i stället alliansfritt gå rakt fram vore är däremot en önskvärd och förståelig ”Nystart för L” liksom att inte spara någon möda för att ena ett splittrat parti, respektera alla medlemmars åsikter och undvika dåliga förbindelser.  

Bara 30-40 % av nyanlända elever har under åren blivit behöriga till gymnasiestudier. Inte på grund av oförmåga eller avsaknad av motivation utan en dåligt anpassad utbildning. Kan det vara för att dölja den omständigheten, förutom att få ett bättre resultat, som Utbildningsministern och Skolverket exkluderade dem från att delta i PISA. I alla händelser får nu Utbildningsministern och generaldirektören  bakläxa då de inte gjort sina läxor och dessutom kan ha fuskat vid prov men det finns inga krav på kvarsittning.
https://www.godmanakuten.se/index.php/barn-unga/7-nyheter/253-utbildning-for-nyanlanda-elever-daligt-anpassad

 

Sydvästlig vind, regn och kallt, Gode män och förvaltare, 40 km/h till bashastighet 30 km/h och behöver vi färdas i 320 km/h 

Sydvästlig kraftig vind  och regn men det ser nu ut att klarna upp.     

Gode män och förvaltare – en översyn SOU 2021:36. Utredningens uppdrag har ytterst syftat till att försöka säker­ställa att de människor som är i behov av en ställ­före­trädare ska kunna lita på att de får den hjälp och det stöd de behöver. I upp­draget har ingått att se över reglerna på området med syftet att de ska vara moderna och rättssäkra.
Som tidigare ordförande i den numera upplösta Riksföreningen gode män vårdnadshavare, RGMV som varit verksam i tio år  till gagn för gode män och vårdnadshavare konstaterar jag med glädje,  att flera av våra yttranden som remissinstans nu föreslås tillämpas.

Kärnkraftverk tycker inte jag och inte heller flertalet svenskar att vi ska ha  och nyttan med höghastighetståg på vissa sträcker som beräknas kosta  295 miljarder kronor kan ifrågasättas. För att få ned kostnaden föreslår Trafikverket färre stationer och stationer som placeras utanför städer. De alternativen beräknas kosta från 150 till 235 miljarder kronor men innebär att resenärer får ta tåg, buss eller taxi för att komma till en station för höghastighetståg. Det vill säga samma förfarande som när man ska ta flyget. Behöver vi verkligen färdas i 320 km/h räcker det inte med 200 km/h? 

NTFs uppfattning, att  bashastigheten i tätorter måste sänkas från 40 till 30 kilometer i timmen för att öka säkerheten för oskyddade trafikanter är klok. Jag instämmer och det gör säkert även barn på väg till och från skolan, övriga medborgare i byar på landsbygden där trafiksituationen på framför allt på genomfartsledarna kännetecknas av hög trafikintensitet, buller, hastighetsöverträdelser samt dålig anpassning till rådande förhållanden.

I åratal har byarna uppmanat kommuner och Trafikverket att vida åtgärder, men utan resultat. Det är således långt ifrån säkert att det blir som  NTF  föreslår då 
Trafikverket bedömer att hastigheten 40 km/h är bra och "skapar förutsättningar för bilister att upptäcka övergångsställen i god tid", och kommunerna som enligt väglagen kan besluta om hastigheten inom det som definieras som tättbebyggt område, även på statlig väg visar inget intresse för att tillmötesgå de önskemål som finns.  

 

3 maj 2021 och det är som det är, generation 4, skutor och jordärtskockor

Soligt men kallt. 3,7 enligt Demoskop, 2,9 enligt Novus och 3,1 enligt SIFO för L i april  och 3,2 i början av maj, enligt val. digital. Obekymrad om det förhållandet sitter katten i ett fönster och följer arbetet på torget och jag vid datorn och försöker vara kreativ. Den enda som det tycks gå bra för är katten.
Funderar på att lämna den skuta som vådligt framförs och ropen, att det är fara å färde, inte lyssnas på. Tron kan försätta berg, sägs det men kan också sänka en skuta.

Att vara trädkramare är inte farligt. Det kan det däremot vara att krama ett kärnkraftverk, bryta uran och att lagra använt kärnbränsle. Utifrån den kunskap och teknik som finns idag tror kärnkraftsivrare som M, Kd, Sd och L att mellanlagringen i Oskarshamn i 30 år och slutlagringen i Forsmark, Östhammar i sådär 100.000 år är ofarlig men lämnar inga garantier utan överlåter till kommande generationer att ta hand om läckage och strålning som över tid kan uppkomma.

I väntan på generation 4 och lokala minikärnkraft som en bra bit in i framtiden kan vara möjliga alternativ för energiproduktion är det på grund av uranbrytningen, en osäker lagring och risken för haveri motiverat att avveckla de sex aktiva kärnreaktorer, fördelade på tre anläggningar: Forsmarks kärnkraftverk (tre reaktorer), Oskarshamns kärnkraftverk (en reaktor) och Ringhals kärnkraftverk (två reaktorer) som är i drift idag. Även om det enligt Tage Danielsson klassiska monolog är så osannolikt att det inte kan hända att ett kärnkraftverk havererar i Sverige kan det  hända och om det händer är vi dåligt förberedda, vilket Riksrevisionen uppmärksammade redan 2007.   

Av Riksrevisionen granskningsrapport av säkerhetsarbetet vid kärnteknisk verksamhet. 2019 framgår att: Statens arbete med att förebygga kärntekniska olyckor har vissa brister. Inte heller beredskapen att handskas med konsekvenserna av en olycka är tillräckligt god. 
 
https://www.riksrevisionen.se/om-riksrevisionen/kommunikation-och-media/nyhetsarkiv/2019-11-07-det-statliga-sakerhetsarbetet-for-karnteknisk-verksamhet-behover-utvecklas.html

Nu ska jag ge mig iväg för att återlämna katten och kanske, om jag har tur, får jag några jordärtskockor att sätta i jorden.

 

Blåsigt ute och i politiken. Men inga friska vindar 

Idag ett gemensamt migrationsutspel av Sd, M, Kd och .... L! Känns som Liberalerna inte bara förlorat sin själ utan även partiets värdegrund och dessutom förnuftet. Oerhört besviken och lite uppgiven, att det dessutom pågår märkliga manövrar i den lokala föreningen gör inte saken bättre inte heller att hälsan varierar. Jag tror eller kanske  intalar mig att det är bättre, men...  Lägger nu ner arbetet med remissar om kärnkraft, höghastighetståg, demokrati och en halvering av partistyrelsen då det inte längre känns meningsfullt. 

 

Om kungen, stadgar, motioner, kärnkraftverk, höghastighetståg, styrelse och en katt

Grattis! Carl XVI Gustaf  fyller 75 år idag. Säkert en hygglig man, men maktlös och dörröppnare påstås det. Men kan också ses som otidsenlig, viktig för den svenska aristokratin och dörrstängare för demokrati och jämställdhet. Otidsenliga är också de stadgar som reglerar hur beslut ska fattas i partiets centrala organ och föreningar. Röstsiffror som 59-31 och 55-36 som vid partirådet senast har  skapat konflikter, missnöje och dålig publicitet. 79-11 resp. 86-6  hade varit bättre och därför har jag skrivit en motion till Landmötet och föreslagit stadgeändringar som innebär att det ska krävas minst 80% majoritet i en fråga innan beslut klubbas. Om föreningen inte redan gjort det kan det vara en bra idé att styrelsen beslutar om motioner som rör höghastighetståg, kärnkraftverk, minska partistyrelsen till 8-12 ledamöter och så klart, att gå rakt fram och inte i förväg annonsera vägvalet. Sist men inte minst, en motion om att fler ska kunna vara med och forma samhällsbyggnaden genom en fördjupad lokal demokrati och ett breddat folkligt engagemang.
 I övrigt har jag numera tillfälligt vårdnaden om en katt som saknar päls vilket innebär att det går åt en hel del ved. Det gör inte gör något eftersom det är en trevlig katt som dessutom är sällskaplig och duktig på att prata vilket undertecknad  inte alltid kan berömma sig av. 

 

 Igår IVO idag Skolverket och regeringen - ur led är tiden

Igår kritiserade JO tillsynsmyndigheten IVO för bristande tillsyn och idag får regeringen och Skolverket i en rapport från Riksrevisionen mycket skarp kritik för att ha exkluderat elever från att delta i Pisa undersökningen 2018. Ur led är tiden men ingen blir väl längre förvånad. Om Pisa-undersökningen inte genomförs på ett tillförlitligt sätt kan det få konsekvenser för både utbildningspolitiken, och förtroendet för statsförvaltningen. För de ensamkommande barn/unga som exkluderats betyder det att den utbildning de erbjuds som varken är ändamålsenlig eller kostnadseffektiv och där mindre än 40 % når målen enligt SCB varken uppmärksammas eller förbättras till deras behov och förutsättningar.
https://www.riksrevisionen.se/download/18.4cb651881790d82c1eb2111a/1619525207429/RiR%202021_12%20Anpassad.pdf

 

Vem kan låta bli att älska henne?

Såg videon på TV som Caroline Seger gjort om barn och idrott under pandemin. Ett lågmält men viktigt inslag och stöd för barn och unga. Vem kan låta bli att älska henne? Skulle vara trevligt om hon kom till Simrishamn. Skickade ett mail till Janne Wallenius, KTH-professor i reaktorfysik för att få svar på vad han anser talar för kärnkraftverk och vad som talar emot med hänsyn tagen till uranbrytning, slutförvaring och oavsett om driften styrs aktivt eller passivt. Imorgon till sjukgymnasten igen och den 20 maj i år ett nytt läkarbesök, men redan i kväll Zorro som liksom L kämpar för frihet och rätt till alla orätt till ingen men tyvärr inte lika framgångsrikt. (2,9% i april enligt Novus) 

 

Det bara är så

Pratade idag med Staffan Werme, som skev i NU härförleden  om att han ”förlorat alla sina strider” och Olle Wästberg som släppt sin nya bok, ”Den hotade demokratin: så kan den räddas i populismens tid” Samtalen handlade om Liberalernas bekymmersamma situation, vinglandet än till vänster och än till höger, partistyrelsen, partiets värdegrund och demokrati. Hur som helst håller jag mig kvar som medlem åtminstone till november tror jag med förhoppningar om att saker och ting blir bättre, vilket brukar vara fallet. Det bara är så.

 

Den mest brännande och angelägna frågan

Den som inte gör motstånd blir medskyldig - demokrati kännetecknas av delaktighet och jämlikt inflytande - folkmotioner - strategier inför valet - hänger rikspolitiken och kommunalpolitiken ihop - banta partistyrelsen - rösträtt i kommunalvalet för sextonåringar … många tankar om det ena och andra. Men den mest brännande och angelägna frågan just nu är vad besöket på vårdcentralen i eftermiddag kan ge.

 

Fara å färde 

Vid valet 2018 röstade 355546 (5,49 %) väljare på Liberalerna idag har väljarstödet minskat  till  174393 (2,8 %) .Om de siffrorna skulle stå sig vid valet om sjutton månader innebär det att Liberalerna för första gången på 100 år inte blir representerat i Riksdagen. Men också att  representationen i kommunerna  är i fara då över 70 % av de som lägger sin röst på ett parti i riksdagsvalet  röstar på samma parti i valet till kommunfullmäktige. Det framgick vid ett trevligt och givande samtal med en forskare vid Valforskningprogrammet, Statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, som jag pratade med i veckan.

 

Lämnat ruta ett

Narig blåst norrifrån, blå himmel, sol och i växthuset små utskott på vinrankan som när de växt till sig klär växthusets tak och väggar med vackert formade  blad och ljusgröna söta druvklasar. Ser ut att bli en bra dag inte minst då  jag nu vågar hoppas på att jag lämnat ruta ett och fått tillbaka  lite lust och ork.

 

Bättre, ja faktiskt när det gäller hälsan men 2,8 % är bekymmersamt 

Efter att under en lång tid varken haft kraft eller lust orkade jag lite överraskande under några timmar arbeta med en försummad trädgård och ställa i ordning växthuset. Träffade under dagen sjukgymnasten och pratade  med några gamla vänner som liksom jag fått den första sprutan. En av dem ordförande i en förening norröver och lika bekymrad som jag över en partistyrelse som uppenbarligen är mer intresserad och nöjd med att vinna omröstningar än att ena partiet, skyla över problem hellre än lösa dom och ointresserade av att verka för, rätt åt alla orätt åt ingen, i sann liberal anda. Vi hann även med att diskutera bl. a. problematiken med statslösa som lever i limbo, kvinnor som misshandlas och mördas och lite skvaller om vad som kan hända på partikansliet om man har en avvikande uppfattning.  

 

Nödvändiga förbättringar

Coronapandemin visar att vi under åren skapat: myndigheter med avsevärda brister, en lagstiftning som är dåligt anpassad till förändringar i samhället och ett tämligen svajigt politiskt system.
Kompetenta ledare, framsynthet, effektivitet, produktivitet och tillsyn är några av nyckelorden för nödvändiga förbättringar. 

 

8 Sidor

Arbetsmiljöverket är  ytterligare en myndighet som får hård kritik bl.a för att man backade från sitt eget krav på munskydd i äldreomsorgen.Men, Myndigheten för tillgängliga medier tycks fungera och bl.a ger man ut tidningen 8 Sidor en nyhetstidning på lättläst svenska. Lämplig för utlänningar som har anledning att lära sig tal och  förstå svenska. 

 

Upprörda ministrar över det ena men inte det andra

Att SD-politiker försökte styra innehållet i historieundervisningen på Polhemskolan i Lund gör med all rätt utbildningsminister Anna Ekström och justitieminister Morgan Johansson upprörda. Men att utländska ungdomar nu tvingas lämna landet eller löper stor risk att hamna i destruktiva sammanhang på grund av Migrationsverkets strama krav, den höga ungdomsarbetslösheten och inte minst en till ungdomarnas behov dåligt anpassad utbildning, upprör uppenbarligen inte ministrarna.

 

Ett lugnare tempo är inte så tokigt

Kostsamma höghastighetståg i en liten del av Sverige på bekostnad av en redan eftersatt utbyggnad av järnvägar och busstrafik i hela landet. Det tycker Thomas Eneroth (s) är en bra idé. Varför ha så bråttom ministern, tycker du inte att landsbygden och hela Sverige ska leva? För övrigt är väl det viktigaste med en resa inte nödvändigtvis att det går fort utan att den finns  kommunikationer som gör den möjlig. 

 

Ser ut att bli en bra dag

Solen skiner, kaffet är gott och i lokalbladet läser jag gillande, att ungdomar ska få mer att säga till om och att bybor ska få rösta om byarnas utveckling. Kanske skulle man tom kunna tänka sig att 16 åringar får rösta i kommunalvalet som de redan nu får göra i kyrkovalet och att välfungerande byalag blir tunga remissinstanser. 

 

Regeringskansliet, Arbetsmarknadsdepartementet 

Hej Johny,

Tack för ditt brev till Arbetsmarknadsdepartementet.

För att delta i intensivåret ska man vara inskriven i etableringsprogrammet och för att vara inskriven i etableringsprogrammet så ska man ha fyllt 20 men inte 65 år och nyligen har fått uppehållstillstånd som flykting, skyddsbehövande eller anhörig. Ungdomar med tillfälliga uppehållstillstånd för gymnasiestudier ingår inte i målgruppen för intensivåret. 

 

Bra, men...

Solsken, biltvätt, bilbesiktning, sjukgymnastik, promenad och tillfälliga lättnader i gymnasieregelverket till följd av spridningen av covid-19, enligt ett förslag till Riksdagen, som  innebär att ungdomar från andra länder får förlängd respit till juni 2022,  att klara kraven på varaktig försörjning. Bra, men bättre hade varit om beslutet gällt tills dess  arbetsmarknaden och övriga funktioner i samhället normaliseras. 

 

Vi ska inte sätta igång integrationsprocessen innan asylärendet är avgjort

Solen skiner när jag ögnar igenom lagrådsremissen "Ändrade regler i utlänningslagen" och kastar emellanåt samtidigt en blick på SVT Forum och debatten om arbetskraft invandring, migration och asylpolitik i riksdagen. Behöver vi verkligen politiker, tänker jag efter att ha lyssnat på ordsvallet som aldrig till himlen når. 
Möjligtvis med ett undantag då en talare mycket bestämt sa, "att vi ska inte sätta igång integrationsprocessen innan asylärendet är avgjort." De orden kommer nog en bra bit upp och jag instämmer. Tänker på alla ensamkommande barn/unga som på grund av för tidiga integrations åtgärder invaggats i tron att de ska få stanna och besvikna och ledsna kom att upptäcka att så var inte fallet.

 

Lite bättre och hoppfull

Kanske betyder det jag gjorde idag någonting i morgon, skrev jag igår. Svårt att säga men i alla händelser intervjuades jag igår av  P4 Kristianstad om att ungdomar med A traktorer kan hjälpa polisen på Österlen, som de gör på andra platser i landet,  genom att hålla koll i byarna i projektet ”Grannsamverkan unga” och idag skrev jag en motion till Landsmötet i Linköping den 19 -21 november 2021, angående stadegeändringar som innebär:

1) att inga beslut ska avgöras genom lottning eller ordförandes utslagsröst och undantag endast tillämpas om det föreligger extraordinära förhållanden som kan göra det nödvändigt.

2 ) att som princip ska majoritetsbeslut tillämpas med krav att 75-90 % av de röstberättigade ska ge sitt stöd i en fråga innan beslut.

3) att uppmärksamma och tillämpa beslutsprocesser som kan leda till enhetliga beslut som Konsensus och Sociokratin

Börjar kännas som att jag borde ta det lite lugnt med engagemang hit och dit nu när jag äntligen känner mig lite bättre och hoppfull om hälsan och i stället köpa en liten båt eller så, vad nu det kan betyda för morgondagen.

 

Färre kungliga flaggdagar

I samband med nästa tronskifte föreslås att antalet kungliga flaggdagar i Sverige minskas betydligt. Det kommer den parlamentariska kommitté som just nu ser över frågan att föreslå. Ser ut att kunna bli en bra dag.

 

Lottning avgör viktiga frågor

Genom lottning och ordförandes utslagsröst avgör liberalernas centrala organ och lokala föreningar viktiga frågor enligt de stadgar som antogs vid Landsmötet 2017. Häpnadsväckande och olyckligt tycker jag som väljare, att ett parti år 2021 med en angelägen politik och som i hundra år varit representerat i Sveriges riksdag inte kommit på något bättre.

 

Sociokratin - så fattar man beslut i demokratisk ordning

Fick ett par nya idoler idag, nämligen fransmannen Auguste Comte samt Gerard Endenburg från Nederländerna som gjort mig uppmärksam på Sociakratin, en metod för föreningar (tex partier) etc., att tillämpa en beslutsordning som möjliggör att alla blir nöjda med det som beslutas. Suveränt. 

 

Bra att barns  rättigheter får större plats i stadsutvecklingen

Regeringen vill se ett större utrymme för barn och barns behov när man bygger en stad. Idag hamnar sociala värden generellt långt ner på prioriteringslistan vid fysisk planering och stadsutveckling. (Finansdepartementet)
https://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2021/04/barns-rattigheter-ska-fa-storre-plats-i-stadsutvecklingen/

 

Ur led är tiden, vem kan vrida den rätt igen?

Jag tror att någonting är ruttet här i Sverige. Joe Biden, som är 9 dagar äldre än mig blev president i USA men jag, behörig och lämplig, kan inte bli nämndeman i Skåne på grund av min ålder. Ur led är tiden, vem kan vrida den rätt igen?

 

Upp flyga orden...

För någon vecka sedan försökte Liberalernas partisekreterare  i en tv - intervju förklara partiets tänkta förbindelser med SD. I går var det partiledarens tur att i en intervju med SVT  förklara varför januari samarbetet inte påverkas av regeringens förslag till migrationspolitik. Ingen av dem lyckades på ett begripligt sätt förtydliga och förklara för journalisten en bredare allmänhet eller mig varför Liberalerna behövs och jag tar mig uppgivet för pannan och duckar för ordsvallet som saknar mening.

 

Frisinnade landsföreningens  småskrifter från 1911

Hittade en av Frisinnade landsföreningens  småskrifter från 1911 i en antik möbel jag köpt. Där stod: Viljen  i - i korhet sagt - ett lugnt, men kraftigt framstegsarbete på alla områden , rätt åt alla, orätt åt ingen. Rösten då med de frisinnades valsedel ! Min röst hade de fått.

 

Förslag till åtgärder

Återinförande av tjänstemannaansvar,  framsynthet, effektivitet, produktivitet, skärpta tillsyner samt åtgärder mot  korruption är några av nyckelorden för en nödvändig reformering av statsapparaten, myndigheter och förvaltningar. Men intresset hos de 8 riksdagspartierna att driva frågor om demokrati inskränker sig ofta till ord som transparens.

 

Svaga myndigheter

Till skandalomsusade alt.myndigheter som inte klarat av sitt uppdrag som tex. MSB, Sjöfartsverket,Polismyndigheten, Fastighetsverket m.fl kan nu även Tillväxtverket sälla sig. Då myndigheten misslyckat med att ta fram ett datasystem som klarar att administrera och snabbt göra utbetalningar till företag som  har rätt till stöd under coronapandemin. Känner någon till en myndighet som klarar uppdraget?

 

Ännu en myndighet

SIS, ännu en myndighet som inte håller måttet. Till tidigare rapporterade missförhållanden på Statens institutionsstyrelses ungdomshem (SIS) kan nu ytterligare två JO anmälningar läggas då personal anmälts för att ha uppträtt olämpligt och kränkande mot två omhändertagna flickor.

 

Ledarskap

Myndigheter, förvaltningar, organisationer är  i sig själva  inte svaga. Det är till samhällsutvecklingen dåligt anpassade instruktioner (regleringsbrev), förordningar och lagar samt chefer som saknar framsynthet och  när något blivit fel använder uttryck som: gå till botten med, med facit i hand, tillsätta en utredning, se över rutiner, ser allvarligt på det här etc. som gör dem svaga,

 

Sakliga debatter

Att demonisera medlemmar, andras åsikter, partiet, partiledaren  är destruktivt. För att Liberalerna  ska kunna driva viktiga frågor för Sverige krävs nu ett konstruktivt arbete, debatter och samtal utan demoniserande inslag.

 

Det finns inga problem

Uttrycket "det finns inga problem det kan bara kännas så" håller kanske inte Liberalerna med om idag men förhoppningsvis i morgon.

 

Obegriplig information

I många fall är regeringens och myndigheters information obegriplig för en bredare allmänhet och kan förstås endast av jurister eller sakkunniga. Migrationsverkets rättsliga ställningstagande är ett exempel liksom Utbildnings departementets senaste skrivelse om en ny förordning.

 

Statskontoret

Statskontoret har fått i uppdrag att kartlägga kommuners och regioners administrativa kostnader.Kanske borde Statskontoret även kasta ett öga på Regeringskansliets verksamhets kostnader för 2020 som var 7951 mnkr.

 

Förnekelse av fakta

-Liberalerna är inte splittrade, skriver Liberalernas partisekreterare i ett brev till medlemmarna och anger ett antal krystade förklaringar i avsikt att styrka påståendet.  Förnekelse av fakta borde verkligen inte vara Liberalernas grej. I övrigt glad påsk.

 

Två pyrrhussegrar 2019 och 2021

Som ny medlem undrar jag varför L partistyrelse får sitta kvar efter två pyrrhussegrar 2019 och 2021 och i morgon kanske en tredje. Rösta inte i morgon utan inled ett framstegsarbete på alla områden då kanske partiets hundraåriga historia som riksdagsparti inte behöver ta slut.

 

Bekymmersamt för Sverige

Som plikten kräver gratulerade statsminister Stefan Löfven prinsessan Sofia och prins Carl Philip som i dag har fått en ny familjemedlem. Roligt för familjen men bekymmersamt för Sverige och det borde det också vara för Socialdemokraterna.

 

Ifrågasätter regeringens styrning

Bra att, Tobias Billström (M) lämnat in en KU-anmälan som ifrågasätter regeringens styrning av myndigheter och låtit FHM få ett för stort ansvar. Han kunde tillagt, att en oberoende tillsyn av 341 myndigheter som idag är bristfällig eller inte förekommande, är nödvändig.

 

Demokratin i Sverige100 år

I år är det hundra år sedan både män och kvinnor för första gången fick rösta i val till riksdagen.

 

Ser ut att bli en bra dag

Solen skiner och inga kungligheter tycks ha namnsdag, fyller år eller fått barn. Ser ut att bli en bra dag. 

 

Svenska myndigheter är svaga och tillsynen bristfällig

-Svenska myndigheter är svaga och tillsynen bristfällig, enligt Jean Marcel Tirole som  tilldelades 2014 Sveriges Riksbanks pris i ekonomisk vetenskap till Alfred Nobels minne. En konsekvens av att den representativa demokratin inte är just det?

 

 

 

 

 

Skriv ut